English Version
English
  باکس جستجو

تعداد کل مطالب : ۱۵۲۵۹۷
در حال نمایش : ۶۶۰۴
 
Data pager

تکانه ها باعث می‌شود که انسان، هوشیارشود. این تکانه ها به این معنی نیست که من، انسان بدی هستم

دستور جلسه درمورد وادی چهاردهم است، یا آخرین وادی. شاید این سوال پیش بیاید حال که سیزده وادی را طی نموده‌ایم و رسیدیم به وادی چهاردهم، چه تغییری