English Version
English

۱۴وادی کنگره ۶۰

 

وادی اول : با تفكر ساختارها آغاز مي‌گردد. بدون تفكر آنچه هست رو به زوال مي‌رود.

وادی دوم : هیچ مخلوقی جهت بیهودگی قدم به حیات نمی نهد . هیچ کدام از ما به هیچ نیستیم ، حتی اگر خود به هیچ فکر کنیم .

وادی سوم : باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمی کند .

وادی چهارم : در مسائل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن ، یعنی سلب مسئولیت از خویشتن .

وادی پنجم : در جهان ما تفكر، قدرت مطلق حل نيست .بلکه توام با رفتن و رسيدن ، آن را كامل مي نمايد .

وادی ششم : حکم عقل را در قالب فرمانده کاملا اجرا نماییم .

وادی هفتم : رمز و راز کشف حقیقت در دو چیز است ، یکی یافتن راه و دیگری آنچه برداشت می داریم .

وادی هشتم : با حركت راه نمايان مي‌شود!

وادی نهم : وقتی نیرویی از کم شروع می شود و به درجه بالا و بلاتری برسد نقطه تحمل پیدا می کند .

وادی دهم : صفت گذشته در انسان صادق نیست ، چون جاری است .

وادی یازدهم : چشمه های جوشان و رودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس می رسند .

وادی دوازدهم: آخر امر امراول اجرا میشود