English Version
English

نمایندگی index.html  باکس جستجو

 
Data pager

پهلوانی یعنی؛ قدرت بخشش

کمک‌راهنما همسفر معصومه عضو لژیون سردار در جلسه اردیبهشت ماه لژیون سردار گفت: پهلوانی به گردن و بازوی کلف نیست، پهلوان کسی است که دستگیری می‌کند.

پایه های مالی

همسفر زیبا استاد جلسه در خصوص «در استحکام پایه‌های مالی و علمی کنگره من چه‌کرده‌ام؟» نوشت: استحکام پایه‌های مالی کنگره می‌تواند از حمایت سبد شروع شود.

محبت، نیاز یک زندگی بهتر

همسفر اکرم در مورد خلاصه سی‌دی «قدرت بخشش» نوشت: هر چه انسان عاشق‌تر، عاقل‌تر، با‌شعور‌تر و با‌ایمان‌تر باشد، درس محبت را بیشتر یاد گرفته است.