تاریخ
چهار شنبه 20 شهريور 1398

رهایی های روز چهارشنبه 20 شهریورماه 98

موضوع : اخبار داخلی
روز چهارشنبه مورخ 20 شهریورماه 98 شاهد رهایی 82 نفر از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار بودیم. همچنین 9 نفر از همسفران وارد سفر دوم شدند.
 رهایی های روز چهارشنبه 20 شهریورماه 98

روز چهارشنبه مورخ 20 شهریورماه 98 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 75نفر مسافر آقا در کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه با دریافت گل رهایی رسماً وارد سفر دوم شدند.

همچنین در هفته ای که گذشت 7 نفر از مسافرین آقا لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، جناب مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند.

ضمناً تعداد 9 نفر از همسفران در روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند و از آقای مهندس گل ورود به سفر دوم خود را دریافت نمودند.

آمار رهایافتگان از بند اعتیاد از ابتدای سال 1398 شمسی جاری 2460نفر

آمار رهایافتگان از بند اعتیاد از ابتدای سال 2019 میلادی جاری 3491 نفر

مجموع کل رها شدگان از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار:82نفر

مجموع کل همسفران ورود به سفر دوم: 9نفر

*به دلیل نقص فنی تصویر 16 نفر از مسافران عزیز را در دسترس نداریم.

سلام دوستان آرمان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین شیشه نام کمک راهنما علی از نمایندگی آکادمی

کمک راهنمای همسفر: خانم نسیم

سلام دوستان فرهاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی گل الکل نام کمک راهنما مجید از نمایندگی آکادمی

کمک راهنمای همسفر: خانم نسیم

سلام دوستان سلیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی بوپره نورفین تریاک نام کمک راهنما شاهین از نمایندگی ستارخان

کمک راهنمای همسفر: خانم اعظم

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

کمک راهنمای همسفر: خانم فرزانه

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام راهنما کوروش از نمایندگی پاکدشت

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما ولی الله از نمایندگی ابوریحان

سلام دوستان اسد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما سعید از نمایندگی شهر ری

سلام دوستان مهران هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک  نام کمک راهنما سعید از نمایندگی شهر ری

 

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام  کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

کمک راهنمای همسفر: خانم مینا

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام  کمک راهنما ناصر از نمایندگی گیلان

کمک راهنمای همسفر: خانم راهین

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر سفر ایکس نام کمک راهنما استاد امین از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه  نام کمک راهنما امیرحسین  از نمایندگی کرج

کمک راهنمای همسفر: خانم سارا

سلام دوستان امیر حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس هروئین نام کمک راهنما علی از نمایندگی کاسپین

کمک راهنمای همسفر: خانم فیروزه

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک شیره نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

سلام دوستان جمشید هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک شیره نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک حشیش نام کمک راهنما یوسف از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی گیلان

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی گیلان

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس الکل تریاک نام کمک راهنما مجتبی از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان شوزر هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما امیر حسین از نمایندگی کرج

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما وحید از نمایندگی شفا

سلام دوستان سروش هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه هروئین نام کمک راهنما شاهرخ از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما شاهرخ از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان احمدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره متادون نام کمک راهنما شاهرخ از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما رضا از نمایندگی ارتش

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما رضا از نمایندگی ارتش

سلام دوستان کیوان هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما رضا از نمایندگی ارتش

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما رضا از نمایندگی ارتش

سلام دوستان آرش هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما رضا از نمایندگی ارتش

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی فردوسی

کمک راهنمای همسفر: خانم محبوبه

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما صادق از نمایندگی فردوسی

کمک راهنمای همسفر: خانم محبوبه

سلام دوستان فرهاد هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما صادق از نمایندگی فردوسی

کمک راهنمای همسفر: خانم طاهره

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی شیروان

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی شیروان

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی شیروان

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی شیروان

کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی شیروان

کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان رحیم هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محمدتقی از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون شیره نام کمک راهنما علی از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شفا

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شفا

سلام دوستان هاشم هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شفا

سلام دوستان مسلم هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی کرج

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس هروئین شیشه نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی امین گلی

کمک راهنمای همسفر: خانم آمنه

سلام دوستان لیلا هستم یک همسفر نام کمک راهنما آمنه از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان قربانعلی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره  نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان فرج الله هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه هروئین نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان غلامرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی پرستار

کمک راهنمای همسفر: خانم اعظم

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه تریاک نام کمک راهنما پیمان از نمایندگی آکادمی

کمک راهنمای همسفر: خانم سمیه

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی دانیال اهواز

کمک راهنمای همسفر: خانم زهرا

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی کرمان

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی کرمان

سلام دوستان جلیل هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما تورج از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما تورج از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس کوکائین شیره الکل نام کمک راهنما رضا از نمایندگی پروین اعتصامی

کمک راهنمای همسفر: خانم اعظم

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس حشیش متادون نام کمک راهنما محسن از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون نام کمک راهنما محسن از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون نام کمک راهنما محسن از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه نام کمک راهنما رضا از نمایندگی پروین اعتصامی

سلام دوستان سامان هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی لویی پاستور

 

تهیه و تنظیم: مسافر محسن

تعداد بازدید از این مطلب : 1376
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
21 نظر  
 • احمدرضا لژیون2 شعبه دانیال اهوار
زمان ارسال
1398/06/24 1:2:9
تشکر از زحمات جناب مهندس و همه دوستان کنگره که زحمات زیادی میکشند تا تمام امور بدرستی و منظم انجام بشه و تشکر از ایجنت و راهنمای محترم اقا شارود
 • همسفر اکرم شعبه فردوسی مشهد
زمان ارسال
1398/06/23 16:21:52
تشکر از مهندس دژاکام پدر مهربان کنگره که زندگی هارا نجات دادند.تبریک به عزیزان تازه رها شده و خدا قوت به کمک راهنماهای محترمشان
 • مجید
زمان ارسال
1398/06/22 15:12:23
سپاس از بنیان کنگره و خدمتگزاران کنگره
 • علی اصغر نمایندگی وحید
زمان ارسال
1398/06/21 23:8:14
باسلام وخسته نباشید به همه ئ عزیزان مسافروکمک راهنمایان عزیز وخدمتگزاران کنگره این روز قشنگ را تبریک میگم
 • شهرام ل 11میرداماد اصفهان
زمان ارسال
1398/06/21 10:52:59
عرض تبریک و خداقوت در راس ب بنیان مستحکم کنگره 60 جناب مهندس و خانواده سراسر محبتشون ...عرض تبریک خدمت تمامی رها یافتگان در کنگره
 • همسفرازشعبه سلمان اصفهان
زمان ارسال
1398/06/20 23:54:21
تبریک به تمام مسافران و همسفران گوارای وجودتان باد.
 • سامان لژیون2 نمایندگی دانیال اهواز
زمان ارسال
1398/06/20 23:27:37
با عرض سلام و خدا قوت به تمام عزیزان،رهایی این هفته رو به جناب مهندس تبریک میگم،وهمچنین به ایجنت محترم شعبه دانیال آقا شارود تبریک میگم و همچنین آقا علی عزیز
 • مسافر حسین
زمان ارسال
1398/06/20 22:21:42
با سلام خدمت اعضای محترم سایت،چرا عکس های رهایی چند مورد حذف شده است.با تشکر
 • مسافر
زمان ارسال
1398/06/20 21:55:50
سلام و خدا قوت خدمت اعضای سایت تعدادی از عکس های رهایی در این قسمت قرار نگرفته است،آیا دلیل خاصی داشته است؟؟؟
 • همسفرمحبوبه شعبه شیخ بهایی
زمان ارسال
1398/06/20 21:53:31
من هم به نوبه خودم این رهایی باشکوه رابه همه دوستان تبریک میگم. برای همه اعزیران بهترین هارا از قدرت مطلق الله خواستارم.
 • همسفر اسرین
زمان ارسال
1398/06/20 21:6:43
تبریک به نگهبان کل و تمامی اعضای کنگره و خدا قوت به عزیزان خدمتگزار
 • حمید لژیون ۶ امین گلی
زمان ارسال
1398/06/20 19:15:11
خداقوت خدمت اقای مهندس و تبریک خدمت رهایافتگان و راهنمایان خوبشان
 • علی
زمان ارسال
1398/06/20 16:14:36
با تشکر از زحمات عزیزان و تبریک به مسافران و همسفران عزیز
 • هم‌سفر مینا شعبه ابن‌سینا
زمان ارسال
1398/06/20 15:53:36
تبریک به تمام عزیزان و خانواده‌هایشان و خدا قوت به کمک راهنماهای محترم تبریک ویژه به جناب مهندس که قطعا بخاطر حضور و آموزش‌های ایشان، این عزیزان به این رهایی رسیده‌اند به خودم میبالم که عضو کوچکی از این خانواده بزرگ هستم
 • همسفر طاهره شیراز
زمان ارسال
1398/06/20 15:46:15
درود وخداقوت به مهندس دژاکام وتمام رهایافتگان ازبنداعتیاد وهمچنین شعبه تخت جمشید شیراز وراهنمای بزرگوارشان گوارای وجودتان این رهایی
 • رضا لژیون 6 سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/06/20 15:45:49
این رهایی را به همه دوستان تبریک ميگم و یک خسته نباشید به آقای مهندس برای این همه زحماتی که می کشید تشکر.
 • علی رضا لژیون هفت اکادمی
زمان ارسال
1398/06/20 15:12:7
سلام جناب مهندس و تمام خددمتگذاران کنگره ۶۰، هر وقت رهایی کسی را میبینم ،خودم را در آن جایگاه حس میکنم، امیدوارم به آن جایگاه برسم تا بتوانم یک خدمتگزار مفید برای کنگره بشوم
 • همسفر نازنین نمایندگی کاسپین
زمان ارسال
1398/06/20 15:3:1
تبریک به همه عزیزان که وارد سفر دوم شدند، انشاالله که موفق باشید
 • فریدون ،،ستارخان،،
زمان ارسال
1398/06/20 14:56:30
خداقوت
 • همسفر زهرا لژیون اول شعبه دهخدا
زمان ارسال
1398/06/20 14:54:32
تبریک خدمت جناب مهندس و همه عزیزان رها شده و با آرزوی سلامتی برای جناب مهندس و خانواده محترم ایشان.
 • مسافربابک لژیون دوم دانیال اهواز
زمان ارسال
1398/06/20 14:17:51
تبریک به جناب مهندس بنیان کنگره وهمه عزیزان ورودتان به سفر دوم را تبریک عرض می نمایم
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب