تاریخ
شنبه 31 فروردين 1398

رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/01/28

موضوع : اخبار داخلی
در آخرین چهارشنبه از فروردین ماه سال 98 مطابق هر هفته چهار شنبه شاهد تعداد چشم گیری رهایی مسافران از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار بودیم
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/01/28

به شکرانه پروردگار متعادل در روز جهارشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه سال نود و هشت طبق روال هر چهارشنبه شاهد رهایی مسافران کنگره 60 از بند اعتیاد به مواد مخدر و نیکوتین بودیم که به شرح زیر به استحضار شما عزیزان می رسانیم

تعداد مسافران آقا که از بند اعتیاد به مواد مخدر رها شده اند: 111 نفر

تعداد مسافران خانم که از بند اعتیاد رها شده اند:  1  نفر

تعدا مسافران آقا که از بند نیکوتین رها شده اند:  27 نفر

تعداد مسافران خانم که از بند نیکوتین رها شدند: 3 نفر

در مجموع، کل تعداد رها شدگان در این هفته 142 نفر

 

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما  آرش از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما جمشید  از نمایندگی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما بهمن  از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان مراد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما میلاد  از نمایندگی عمان سامانی

نام کمک راهنمای همسفر خانم آرزو

سلام دوستان الیاس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما آرش  از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما بهروز  از نمایندگی صالحی

نام کمک راهنمای همسفر خانم فاطمه

سلام دوستان محمدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما احمد  از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما محمد  از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 16 ماه نام کمک راهنما احمد  از نمایندگی لویی پاستور

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما هادی  از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر 14 ماه نام کمک راهنما علی  از نمایندگی پرستار

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص، گل مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حمید  از نمایندگی شمس

سلام دوستان روح الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما جهانگیر  از نمایندگی حُر

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما  بهمن از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما  احسان از نمایندگی ارتش

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما علی  از نمایندگی حُر

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما علی  از نمایندگی حُر

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما حامد  از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما عزت الله  از نمایندگی ابوریحان

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما منوچهر  از نمایندگی حُر

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما منوچهر  از نمایندگی حُر

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حشمت  از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان مظفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما  حشمت از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما حشمت از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی حُر

سلام دوستان عرب شاه هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما نادر  از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان حمیدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما حامد  از نمایندگی آکادمی

نام راهنمای همسفر خانم راحله

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما سعید  از نمایندگی سلمان فارسی

کمک راهنمای همسفر خانم هانیه

سلام دوستان هدایت هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما خسرو  از نمایندگی حُر

نام کمک راهنمای همسفر خانم فرزانه

سلام دوستان مسیح هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما جواد  از نمایندگی میرداماد

نام کمک راهنمای همسفر خانم فاطمه

سلام دوستان بهروز هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما منصور  از نمایندگی حکیم هیدجی

نام کمک راهنمای همسفر خانم مژگان

سلام دوستان مهرداد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما فرهاد  از نمایندگی الهیه مشهد

سلام دوستان ابوالفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک، قرص، الکل مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما  فرهاد از نمایندگی الهیه مشهد

نام کمک راهنمای همسفر خانم احترام

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما سعید  از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان هوشنگ هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما اصغر  از نمایندگی سلمان ارسی

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شربت OT مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما صادق  از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما سالار  از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما سالار  از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمدعلی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمد  از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمد  از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان فضائل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما منصور  از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما منصور  از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما منصور  از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره - سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما وحید  از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما وحید  از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما وحید  از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان شهرام هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین، الکل، شیشه مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما وحید  از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما وحید  از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون، شیشه مدت سفر 14 ماه نام کمک راهنما مهدی  از نمایندگی حُر

نام کمک راهنمای همسفر خانم فرزانه

سلام دوستان مسلم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما احسان  از نمایندگی ارتش

نام کمک راهنمای همسفر خانم پروانه

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما مرتضی  از نمایندگی وحید

نام کمک راهنمای همسفر خانم نسرین

سلام دوستان خسرو هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 15 ماه نام کمک راهنما جهانگیر  از نمایندگی میرداماد

نام کمک راهنمای همسفر خانم الهام

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما شیرزاد  از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان یحیی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما جهانگیر  از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما جهانگیر  از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان شهاب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما  علی از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک، الکل مدت سفر 11 ماه نام  راهنما کامران  از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان کوروش هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 10 ماه نام  راهنما کامران  از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان امیرحسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما علی  از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان امید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما حسین  از نمایندگی وحید

سلام دوستان علی اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما محمد  از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان محمدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک، قرص مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمد  از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان عیسی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک، سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما اکبر  از نمایندگی دهخدای قزوین

سلام دوستان رمضان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما اکبر  از نمایندگی دهخدای قزوین

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، شیشه مدت سفر 15 ماه نام کمک راهنما مهدی  از نمایندگی وحید

نام کمک راهنمای همسفر خانم مهدیه

سلام دوستان امین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی گل، حشیش مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما امیرحسین  از نمایندگی کرج

کمک راهنمای همسفر خانم شیدا

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون، قرص مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محسن  از نمایندگی دهخدای قزوین

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص، تریاک، الکل مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما امیر  از نمایندگی دهخدای قزوین

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص، تریاک - سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما امیر  از نمایندگی دهخدای قزوین

سلام دوستان پژمان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما امیر  از نمایندگی دهخدای قزوین

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما  امیر از نمایندگی دهخدای قزوین

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، OT مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما جعفر از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما جعفر  از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما امیر حسین  از نمایندگی کرج

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما رضا  از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حسین  از نمایندگی فردوسی مشهد

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 14 ماه نام کمک راهنما حسین  از نمایندگی فردوسی مشهد

سلام دوستان صفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما رضا  از نمایندگی خرم آباد

سلام دوستان فرشاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما رضا  از نمایندگی خرم آباد

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما  رضا از نمایندگی خرم آباد

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما  رضا از نمایندگی خرم آباد

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی حشیش، تریاک، الکل مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی مشهد

نام کمک راهنمای همسفر خانم صدیقه

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شهر ری

نام کمک راهنمای همسفر خانم زهره

سلام دوستانحمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان غضنفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 14 ماه نام کمک راهنما احمد از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص B2 مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما احمد از نمایندگی عطار نیشابور 

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص، شیشه، حشیش مدت سفر 15 ماه نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان برهان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما حسن از نمایندگی وحید

سلام دوستان ایمان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان ایمان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص اعصاب، تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

نام کمک راهنمای همسفر خانم سحر

سلام دوستان خدر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی بوشهر

نام کمک رهنمای همسفر نصرت

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین، شیشه مدت سفر 19 ماه نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی وحید

سلام دوستان فرهاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی کرج

سلام دوستان عبدالرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره ، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی کرج

سلام دوستان مظفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی کرج

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی کرج

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، شربت اوتی مدت سفر 14 ماه نام کمک راهنما مجید از نمایندگی الهیه مشهد

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما مجید از نمایندگی الهیه مشهد

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان امرالله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان پرویز هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما رامین از نمایندگی رودکی

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی نواع مواد مخدر مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی عطار نیشابور

نام راهنمای همسفر خانم آنی کماندار

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی عطار نیشابور

سلام دوستان ناصر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی  تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما امیرحسین  از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محسن  از نمایندگی پروین اعتصامی اراک

نام کمک راهنمای همسفر خانم نسرین

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما احمد  از نمایندگی پروین اعتصامی اراک

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما مسعود  از نمایندگی خمین

سلام دوستان نورمحمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما مجید  از نمایندگی کرج

سلام دوستان ناصر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما بهادر  از نمایندگی لویی پاستور

سلام دوستان غلام هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما امیر از نمایندگی کرج

سلام دوستان ابوالفتح هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 14 ماه نام کمک راهنما حمید از نمایندگی کرج

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما پرویز از نمایندگی امین قم

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما پرویز از نمایندگی امین قم

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حمزه  از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان نورالله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حمزه  از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 14 ماه نام کمک راهنما حمزه  از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حمزه  از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان محمد مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما احسان از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان عبدالله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما احسان از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما احسان از نمایندگی دانیال اهواز

 

تهیه و تنظیم: مسافر رضا جدیدی

تعداد بازدید از این مطلب : 2490
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
9 نظر  
  • محمد.ل۶.شعبه نیما یوشیج
زمان ارسال
1398/02/06 10:59:14
عرض سلام و ادب تبریک خدمت تمامی عزیزان مسافر و راهنمای محترمشون⚘💐
  • علي
زمان ارسال
1398/02/05 11:9:5
سلام خداروشكر و هزاران بار سپاس بي نهايت انرژي ميگيرم وقتي ميبينم كه همه عزيزان اين مسير رو ميان و بيشتر خدا رو شاكرم كه اين جايگاه رو براي همه عزيزان ببينم ممنون از خانواده جناب مهندس و همه عزيزان و كنگره اي هاي ذوست داشتني و ناب
  • مسافر
زمان ارسال
1398/02/03 12:25:41
عکس دوم (سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما جمشید از نمایندگی) عکس کمک راهنما جمشید را زدید و عکس مسافر مصطفی نخورده
  • مسافر سینا ل۲ کرمان
زمان ارسال
1398/02/03 9:49:55
خداقوت خدمت تمامی اساتید محترم کنگره که بدون هیچ چشم داشتی برای رهایی مسافران تلاش می‌کنند و تبریک خدمت کمک راهنمای محترم آقا محسن لژیون چهار کرمان
  • مسافرحسن عباسی نمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1398/02/01 10:45:31
باسلام و درود فراوان بر تمامی خدمتگزاران واقعی کنگره60در سرتاسر ایران.عرض تبریک و شادباش خدمت همه عزیزان و خانواده های گرامیشان.
  • عباس زمانی شهرری
زمان ارسال
1398/01/31 17:40:57
خدایا بابت این همه لطف شکر شکر و شکر توفیقی ده تا دریابم محبتت را و وسایل لطفت را... درود بر مهندس عزیز ادیسون اعتیاد دنیا و همه عوامل کنگره60
  • اکبر
زمان ارسال
1398/01/31 15:13:8
به بچه های شیراز تبریک میگویم
  • محمود
زمان ارسال
1398/01/31 11:26:50
سلام و‌خداقوت به همه راهنمایان و کمک‌راهنمایان دست‌مریزاد ان‌شاء‌الله خداوند انوار الهی خود بر بازتاب عمل نیک‌تان بگستراند فرهاد عزیز اولین رهایی لژیون شما را تبریک ویژه می‌گویم
  • مسافربابک لژیون دوم دانیال اهواز
زمان ارسال
1398/01/31 7:39:4
خداراشکربسیارخرسندم وبه این عزیزان تبریک میگویم
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب