تاریخ
چهار شنبه 24 مهر 1398

رهایی های روز چهارشنبه 24 مهرماه 98

موضوع : اخبار داخلی
روز چهارشنبه مورخ 24 مهرماه 98 شاهد رهایی 118نفر از مسافران از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار بودیم. همچنین 26نفر از همسفران وارد سفر دوم شدند.
رهایی های روز چهارشنبه 24 مهرماه 98

روز چهارشنبه مورخ 24 مهرماه 98 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 94 نفر مسافر آقا و 2 نفر مسافر خانم در کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه با دریافت گل رهایی رسماً وارد سفر دوم شدند.

همچنین در هفته ای که گذشت 22 نفر از مسافرین آقا لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، جناب مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند.

ضمناً تعداد 26نفر از همسفران در روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند و از آقای مهندس گل ورود به سفر دوم خود را دریافت نمودند.

مجموع کل رها شدگان از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار:118 نفر

آمار رهایافتگان از بند اعتیاد از ابتدای سال 1398 شمسی جاری 3071نفر

آمار رهایافتگان از بند اعتیاد از ابتدای سال 2019 میلادی جاری 4042نفر

سلام دوستان محمدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما احمد از نمایندگی آکادمی

نام کمک راهنمای همسفر : خانم بنفشه

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره خوراکی نام کمک راهنما محسن از نمایندگی وحید

نام کمک راهنمای همسفر : خانم نسرین

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون هروئین نام کمک راهنما امیر از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان صالح هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی کپسول گیاهی نام کمک راهنما رضا از نمایندگی پرستار

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حمید از نمایندگی پرستار

سلام دوستان محمدطاهر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما پیام از نمایندگی صالحی

سلام دوستان حمیدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما حسین از نمایندگی ایمان

سلام دوستان امیر محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی ترامادول بوپره نورفین نام کمک راهنما احمد از نمایندگی پرستار

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک قرص نام کمک راهنما مجتبی از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان وحید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما حسین از نمایندگی رودکی

سلام دوستان فرهنگ هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حسین از نمایندگی حر

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حسین از نمایندگی حر

سلام دوستان میثم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما امین از نمایندگی پرستار

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام راهنما علی از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان حمیدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام راهنما علی از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون قرص نام کمک راهنما رضا از نمایندگی رودکی

کمک راهنمای همسفر: خانم لیلی

سلام دوستان حبیب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما حسین از نمایندگی ارتش

کمک راهنمای همسفر: خانم مینا

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره هروئین تریاک  نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی ارتش

سلام دوستان وحید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما حسین از نمایندگی ارتش

نام راهنمای همسفر: شهره

سلام دوستان ایرج هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محسن

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما سیروس

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما آرش از نمایندگی ستارخان

نام راهنمای همسفر: اعظم

سلام دوستان بهروز هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سعیدمحسن از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما سعیدمحسن از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان آرش هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی گیلان

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی بویین میان دشت

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما آرش از نمایندگی گیلان

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما بهزاد از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان تقی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی گیلان

نام کمک راهنمای همسفر:خانم  راحیل

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما آرش از نمایندگی گیلان

نام کمک راهنمای همسفر:خانم  پروانه

 

سلام دوستان نفیسه هستم یک همسفر نام کمک راهنما فرزانه از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر نام کمک راهنما مستانه از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر نام کمک راهنما مستانه از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر نام کمک راهنما مستانه از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان مهناز هستم یک همسفر نام کمک راهنما محدثه از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان فائزه هستم یک همسفر نام کمک راهنما محدثه از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان زینب هستم یک همسفر نام کمک راهنما محدثه از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر نام کمک راهنما محدثه از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان الناز هستم یک همسفر نام کمک راهنما محبوبه از نمایندگی شهرری

سلام دوستان شبنم هستم یک همسفر نام کمک راهنما محبوبه از نمایندگی شهرری

سلام دوستان مهین هستم یک همسفر

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر نام کمک راهنما شیما

سلام دوستان سهیلا هستم یک همسفر نام کمک راهنما ربابه از نمایندگی ساوه

سلام دوستان مینا هستم یک همسفر نام کمک راهنما ژیلا از نمایندگی رودکی

سلام دوستان مدینه هستم یک همسفر نام کمک راهنما ژیلا از نمایندگی رودکی

سلام دوستان سلماز هستم یک همسفر نام کمک راهنما ژیلا از نمایندگی رودکی

سلام دوستان محبوبه هستم یک همسفر نام کمک راهنما معصومه از نمایندگی اراک

سلام دوستان زهره هستم یک همسفر نام کمک راهنما فرنگیس از نمایندگی کرج

سلام دوستان سعیده هستم یک همسفر نام کمک راهنما فرنگیس از نمایندگی کرج

سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر نام کمک راهنما فرنگیس از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما داریوش از نمایندگی شفا

کمک راهنمای همسفر: خانم احترام

سلام دوستان امین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی ترامادول نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

کمک راهنمای همسفر: خانم مستانه

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما امید از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان سینا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک قرص نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره متادون  نام کمک راهنما داریوش از نمایندگی شفا

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک متادون نام کمک راهنما داریوش از نمایندگی شفا

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک حشیش نام کمک راهنما داریوش از نمایندگی شفا

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره متادون نام کمک راهنما مسعود از نمایندگی گیلان

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان مختار هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان صادق هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان عزت هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان مختار هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما اسماعیل از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما اسماعیل از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان نعمت الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرج

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان اعظم هستم یک همسفر  نام کمک راهنما سمیه از نمایندگی دخدا

سلام دوستان لیلا هستم یک همسفر  نام کمک راهنما سمیه از نمایندگی دخدا

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

کمک راهنمای همسفر: خانم راضیه

سلام دوستان ابولحسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما امید از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک و شربت تریاک نام کمک راهنما مجتبی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی کرج

سلام دوستان عبدالله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی کرج

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما رحمان از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما رحمان از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر نام کمک راهنما آنی از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان سجاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما محسن از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما میثم از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان یاسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما میثم از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی کاسپین

کمک راهنمای همسفر :خانم محدثه

سلام دوستان مسعود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما برزو از نمایندگی اروند

کمک راهنمای همسفر :خانم دنیا

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی اروند

سلام دوستان سروش هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی ماری جوانا نام کمک راهنما محسن از نمایندگی اروند

سلام دوستان موسی رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما احسان از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما احسان از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما احسان از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک بوپره نورفین نام کمک راهنما احسان از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

کمک راهنمای همسفر: خانم زهرا

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

کمک راهنمای همسفر: خانم خاطره

سلام دوستان جمشید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما احسان از نمایندگی فردوسی

کمک راهنمای همسفر: خانم محبوبه

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما احسان از نمایندگی فردوسی

کمک راهنمای همسفر: خانم فهمیه

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

کمک راهنمای همسفر: خانم مهناز

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر نام کمک راهنما شیرزاد از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عطا از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان میلاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما علی از نمایندگی شیروان

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره خوراکی نام کمک راهنما علی از نمایندگی شیروان

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی شیروان

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره خوراکی نام کمک راهنما علی از نمایندگی شیروان

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره قرص الکل نام کمک راهنما احسان از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی عطارنیشابور

سلام دوستان صالحی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی گراس نام کمک راهنما مهران از نمایندگی  لویی پاستور

سلام دوستان بهمن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان مسعود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما علی از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره  نام کمک راهنما علی از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان بیژن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان خداور هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی تخت جمشید شیراز

سلام دوستان فتح الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما احمد از نمایندگی شهرری

سلام دوستان محمدرضا  هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما احمد از نمایندگی شهرری

سلام دوستان مهدی  هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما رضا

سلام دوستان روان بخش هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما علی از نمایندگی وحید

سلام دوستان مضطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی وحید

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره حشیش نام کمک راهنما علی از نمایندگی وحید

سلام دوستان یاور هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره قرص بوپره نورفین نام کمک راهنما ایلیا از نمایندگی لویی پاستور

کمک راهنمای همسفر: خانم فریده

سلام دوستان هاشم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما داوود از نمایندگی شهرری

کمک راهنمای همسفر: خانم محبوبه

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر نام کمک راهنما امیر از نمایندگی باباطاهر

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی حر

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی حر

سلام دوستان محمدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما فرشیدنمایندگی آزاذی

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما صابر از نمایندگی پروین اعتصامی اراک

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیشه نام کمک راهنما عطا از نمایندگی کاسپین

کمک راهنمای همسفر: خانم مهناز

سلام دوستان بابک هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما امیر از نمایندگی آکادمی

کمک راهنمای همسفر: خانم زهره

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی همدان

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی همدان

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عطا از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عطا از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان احسان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حامد از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما امیرهوشنگ از نمایندگی ابوریحان

سلام دوستان فریبرز هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیشه نام کمک راهنما عطا از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان عطاهستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره شیشه نام کمک راهنما امیر از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان فریبرز هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عطا از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی صالحی

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی صالحی

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی کرج

سلام دوستان جاوید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما امین از نمایندگی پرستار

 

تهیه و تنظیم: مسافر محسن

تعداد بازدید از این مطلب : 1897
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
23 نظر  
 • مسافر توفیق شعبه میبد لژیون سوم
زمان ارسال
1398/07/27 11:23:45
سلام.خدا قوت به جناب مهندس و عرض تبریک به دوستانی که به رهایی رسیدند. این حال خوش گوارای وجودتان
 • مسافر محسن
زمان ارسال
1398/07/26 15:36:15
سلام و خداقوت به آقای مهندس دژاکام
 • بدریه نمایندگی آبادان
زمان ارسال
1398/07/25 23:5:22
سلام، خداقوت به آقای مهندس و خدمتگزاران کنگره60، تبریک به تمامی رها شدگان وتبریک ویژه به خانم فاطمه و مسافر گرامیشان، امیدوارم در سفر دوم ثابت قدم باشند
 • ؟علی کرمی
زمان ارسال
1398/07/25 14:47:40
سلام به همه زحمت کشان کنگره شصت خدا قوت آقای ستاری واقای رفیعی موفق باشید
 • حسن رجب مقدم لژیون۸شفا مشهد
زمان ارسال
1398/07/25 13:50:25
تبریک
 • همسفرالهه لژیون شیروان
زمان ارسال
1398/07/25 12:24:30
سلام.تبریک میگم به آقای مهندس وهمچنین به راهنماهای محترم مسافران وهمسفران رهایی همتون مبارک
 • مسافرمحمدجلال اخلاقی
زمان ارسال
1398/07/25 12:14:57
سلام وخداقوت به تمام اعضا کنگره60
 • سکینه
زمان ارسال
1398/07/25 11:14:37
خوب با آبروی افراد بازی می کنید حیثیت یه نفر را می برید
 • مسعودعموشاهی ل1سلمان فارسی اصفهان
زمان ارسال
1398/07/25 10:24:40
سلام وتبریک به تمام عزیزان که رهایی گرفتند وتبریک به راهنمایان این عزیزان. خداراشکر 🌹🌹🌹🌹🌹
 • بیژن شیراز
زمان ارسال
1398/07/25 9:36:45
درود و خداقوت بر بنیان کنگره و همه خدمتگزاران ،رهایی عزیزان شعبه تخت جمشید شیراز را به جناب مهندس ،خانواده بزرگ کنگره۶۰ ،وخود این عزیزان تبریک عرض میکنم و یک تبریک ویژه به راهنمای خوب وپر تلاش اقای علی انشالا مستدام باشید .تاباد چنین بادا
 • مسافر امین 7شعبه دانیال اهواز
زمان ارسال
1398/07/25 2:17:5
خدا قوت به دوستان و تبریک ویژه خدمت بنیان گذار کنگره شصت و خانواده محترمشان روزگار به کامتان باد تا باد چنین بادا
 • هم سفر حمیده نمایندگی کاسپین
زمان ارسال
1398/07/24 23:6:39
درود بر مهندس دژاکام و تبریک رهایی ها به کمک راهنمایان عزیز و تمام خدمتگزاران کنگره 60.
 • مسافر سینا ل2 گنجعلی‌خان کرمان
زمان ارسال
1398/07/24 22:14:58
تبریک به تمامی دوستان.خدایا شکرت
 • همسفر خندان
زمان ارسال
1398/07/24 22:2:18
براي اين عمل عظيم،شكر،شكر،شكر🙏🏻ان شاءالله مستدام باشيد.
 • سعید محسن
زمان ارسال
1398/07/24 21:54:54
با سلام. تشکر از عکاس عزیز و بچه های که در سایت زحمت می کشند.خداقوت به آقای مهندس و خانواده گرامیشان.
 • همسفرزهره ازاصفهان سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/07/24 21:48:11
به تمام عزیزان تبریک میگم به جناب مهندس خداقوت میگم
 • مسافر جواد از کاسپین
زمان ارسال
1398/07/24 20:22:34
خدا را شکر بابت این همه رهایی از بند اعتیاد
 • همسفر
زمان ارسال
1398/07/24 20:1:8
تا باد چنین بادا تبریک و خدا قوت به همه خدمتگزاران کنگره
 • مسافرجعفرنمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1398/07/24 19:47:9
تبریک به جناب مهندس وکمک راهنمایان محترم وهمه عزیزان رها شده وخانواده های محترمشان
 • همسفر مهتاب
زمان ارسال
1398/07/24 19:0:11
درود.آرزوی سلامتی روز افزون برای جناب مهندس
 • یحیی رهجوی اقای عیوضی(ستارخان)
زمان ارسال
1398/07/24 18:30:46
سلام و خدا قوت به آقای مهندس،امیدوارم همیشه بر قرار باشین
 • همسفر سمیرا از شعبه ی چالوس
زمان ارسال
1398/07/24 16:45:19
تبریک به آقای مهندس و تمامی اعضای کنگره
 • مسافر هادی
زمان ارسال
1398/07/24 16:16:3
درود بیکران خدمت بنیان کنگره خدا قوت به عزیزان وبلاگ و سایت دوستان اعلام سفر عکس های آخری با اسامی اشتباه شده یک مانده به آخرین عکس کمک‌ راهنمای محترم آقا پرویز هستند اسم مسافر هم مجتبی هستند از شعبه امین قم.ممنون
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب