تاریخ
چهار شنبه 17 مهر 1398

رهایی های روز چهارشنبه 17 مهرماه 98

موضوع : اخبار داخلی
روز چهارشنبه مورخ 17 مهرماه 98 شاهد رهایی 121 نفر از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار بودیم. همچنین 13 نفر از همسفران وارد سفر دوم شدند.
رهایی های روز چهارشنبه 17 مهرماه 98

روز چهارشنبه مورخ 17 مهرماه 98 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 104نفر مسافر آقا  در کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه با دریافت گل رهایی رسماً وارد سفر دوم شدند.

همچنین در هفته ای که گذشت 17نفر از مسافرین آقا لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، جناب مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند.

ضمناً تعداد 13نفر از همسفران در روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند و از آقای مهندس گل ورود به سفر دوم خود را دریافت نمودند.

مجموع کل رها شدگان از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار:121نفر

آمار رهایافتگان از بند اعتیاد از ابتدای سال 1398 شمسی جاری 2953نفر

آمار رهایافتگان از بند اعتیاد از ابتدای سال 2019 میلادی جاری 3924نفر

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی ترامادول نام کمک راهنما پیمان از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان فرهاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما همایون از نمایندگی ایمان

سلام دوستان ناصر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی لویی پاستور

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی لویی پاستور

سلام دوستان شمس الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی اکبر از نمایندگی ابوریحان

کمک راهنمای همسفر: خانم نازی

 

سلام دوستان مسلم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون قرص نام کمک راهنما محمد از نمایندگی ابن سینا

کمک راهنمای همسفر: خانم مریم

 

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی حسنانی

کمک راهنمای همسفر: خانم صبا

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین شیشه نام کمک راهنما اشکان از نمایندگی حر

کمک راهنمای همسفر: خانم مریم

 

سلام دوستان فرزاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما امیر از نمایندگی ابن سینا

کمک راهنمای همسفر: خانم سمیرا

 

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر نام کمک راهنما مسعود از نمایندگی عمان سامانی

 

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما کامران از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان سجاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علی از نمایندگی آکادمی

 

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی وحید

 

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی ابن سینا

 

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک حشیش قرص نام کمک راهنما بهمن از نمایندگی قیدار

 

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما بهمن از نمایندگی قیدار

 

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنام کمک راهنما امین از نمایندگی لویی پاستور

کمک راهنمای همسفر: خانم فریده

 

سلام دوستان حمید رضا هستم یک مسافر آخرین انتی ایکس مصرفی ترامادول و بوپرنورفین نام کمک راهنما امین از نمایندگی لویی پاستور

کمک راهنمای همسفر: خانم فریده

 

سلام دوستان بهناز هستم یک همسفر نام کمک راهنما فریده از نمایندگی لویی پاستور

 

سلام دوستان طیبه هستم یک همسفر نام کمک راهنما زهره از نمایندگی شفای مشهد

 

سلام دوستان هما هستم یک همسفر نام کمک راهنما زهره از نمایندگی شفای مشهد

 

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر نام کمک راهنما عاطفه از نمایندگی نیما یوشیج بهشهر

 

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر نام راهنما شهره از نمایندگی آکادمی

 

سلام دوستان زینب هستم یک همسفر نام راهنما ملیحه از نمایندگی نیمایوشیج بهشهر

سلام دوستان شکیبه هستم یک همسفر نام راهنما فریده از نمایندگی لویی پاستور

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر نام راهنما آمنه از نمایندگی امین گلی

 

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما احسان از نمایندگی زنجان

سلام دوستان سلمان هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام کمک راهنما سینا 

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس بوپرونورفین نام کمک راهنما سینا

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و متادون و شیشه نام کمک راهنما سینا

سلام دوستان رمضان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان روح الله هستم یک مسافر  نام کمک راهنما علیرضا  از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان رحمان هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی وحید

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و شیشه نام کمک راهنما سعید از نمایندگی حثنانی

کمک راهنمای همسفر:خانم فاطمه

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیک اباد

کمک راهنمای همسفر:خانم مریم

 

سلام دوستان وحید هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی پاکدشت

 

سلام دوستان شهامت هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره  نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

 

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون و قرص  نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر  نام کمک راهنما وحید از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و شیره  نام کمک راهنما وحید از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

کمک راهنمای همسفر:خانم الهام

 

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و شیشه نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

کمک راهنمای همسفر:خانم الهام

 

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

کمک راهنمای همسفر:خانم پروانه

 

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس شربت تریاک و قرص نام کمک راهنما جعفر از نمایندگی ابن سینا

کمک راهنمای همسفر:خانم زهرا

 

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما صادق از نمایندگی نیک اباد

کمک راهنمای همسفر:خانم مریم

 

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و شیشه نام کمک راهنما هومن از نمایندگی لویی پاستور

کمک راهنمای همسفر:خانم فریده

 

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما صادق از نمایندگی نیک اباد

 

سلام دوستان مهران هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

 

سلام دوستان مهر علی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما کامران

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و قرص نام کمک راهنما کامران

سلام دوستان امیرحسین هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام کمک راهنما ابولفضل از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما مجید

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و شیره نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما صمد از نمایندگی زنجان

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و شیره نام کمک راهنما حمید از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس هرویین و متادون نام کمک راهنما رضا از نمایندگی حثنانی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان جمشید هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی وحید

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی وحید

سلام دوستان کرم هستم یک مسافر آنتی ایکس هرویین و شیشه نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی وحید

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان باقر هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه نام کمک راهنما مهدی

سلام دوستان امیر رضا  هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما سعید محسن

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما حامد از نمایندگی فردوسی مشهد

کمک راهنمای همسفر:خانم فهیمه

 

سلام دوستان یونس هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما پویا از نمایندگی صائب تبریزی

کمک راهنمای همسفر:خانم لیلا

 

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و شیره نام کمک راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور

 

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس حشیش و هروئین نام کمک راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور

 

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون نام کمک راهنما حجت از نمایندگی صائب تبریزی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه نام کمک راهنما امیر از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما امیر  از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان شهرام هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما حجت از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه و قرص نام کمک راهنما عبدالله از نمایندگی حر

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان حمیدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس شربت تریاک نام کمک راهنما روزبه از نمایندگی ارتش

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما مازیار از نمایندگی شهر ری

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و هروئین نام کمک راهنما مازیار از نمایندگی شهر ری

سلام دوستان محمد رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه نام کمک راهنما مازیار از نمایندگی شهرری

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما امیرحسین

سلام دوستان مرتضی  هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما امیرحسین از نمایندگی امین گلی

کمک راهنمای همسفر:خانم امنه

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما سامان از نمایندگی اکادمی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان مسلم هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان محمد رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان سینا هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر نام راهنما لیلا از نمایندگی پروین اعتصامی

سلام دوستان الهام هستم یک همسفر نام راهنما فاطمه از نمایندگی صالحی

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر نام راهنما فاطمه از نمایندگی صالحی

سلام دوستان سهیلا  هستم یک همسفر نام راهنما فاطمه از نمایندگی صالحی

سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر نام راهنما فاطمه از نمایندگی صالحی

سلام دوستان لیلا هستم یک همسفر نام راهنما فاطمه از نمایندگی صالحی

سلام دوستان امیر هوشنگ هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان ابوذر هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام  راهنما سعید از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون و شیره نام کمک راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان پوریا هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان احسان هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما علی از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان سهراب هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما علی از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان وحید  هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما علی از نمایندگی کرمانشاه

کمک راهنمای همسفر:خانم چیمن

 

سلام دوستان ابراهیم  هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و شیره نام کمک راهنما حامد از نمایندگی فردوسی

کمک راهنمای همسفر:خانم مائده

سلام دوستان علی  هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک  نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شاداباد

کمک راهنمای همسفر:خانم سهیلا

سلام دوستان محمد  هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام راهنما سعید از نمایندگی ارتش

کمک راهنمای همسفر:خانم مینا

سلام دوستان علی  هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی ستارخان

کمک راهنمای همسفر:خانم منیژه

سلام دوستان محمدرضا  هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما تقی از نمایندگی خمین

کمک راهنمای همسفر:خانم الهه

سلام دوستان مرتضی  هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک و شیره نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شاد اباد

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی امین قم

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی امین قم

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون نام کمک راهنما مسعود از نمایندگی خمین

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما اسماعیل از نمایندگی امین قم

سلام دوستان جعفر هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما رامین از نمایندگی رودکی

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما محسن

سلام دوستان هاشم هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما اسماعیل از نمایندگی امین قم

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره و تریاک نام  راهنما سعید از نمایندگی ارتش

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس هروئین و شیشه نام کمک راهنما نعمت از نمایندگی سمنان

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس هروئین و متادون نام کمک راهنما حجت از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما فرزاد از نمایندگی سمنان

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما فرزاد از نمایندگی سمنان

سلام دوستان احسان هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما فرزاد از نمایندگی سمنان

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی خمین

سلام دوستان باقر هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما شهرام از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره متادون نام کمک راهنما شهرام از نمایندگی دانیال اهواز

سلام دوستان رضا  هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی

کمک راهنمای همسفر:خانم لیلا

 

سلام دوستان حمید  هستم یک مسافر آنتی ایکس کپسول گیاهی و متادون نام کمک راهنما مجید از نمایندگی اکادمی

 

سلام دوستان رضا  هستم یک همسفر نام کمک راهنما مهراد

سلام دوستان اقا ولی  هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان عبدلله  هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه و متادون نام کمک راهنما حسین از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان پدرام  هستم یک مسافر آنتی ایکس متادون نام کمک راهنما رضا از نمایندگی کرج

سلام دوستان رضا  هستم یک مسافر نام کمک راهنما سجاد از نمایندگی کرج

سلام دوستان علی  هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما حامد از نمایندگی اکادمی

سلام دوستان کامران هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما مجید از نمایندگی اکادمی

 

تهیه و تنظیم:مسافر محسن

تعداد بازدید از این مطلب : 1714
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
16 نظر  
 • همسفر فریده
زمان ارسال
1398/07/22 8:50:51
برای انجام این عمل عظیم شکر شکر شکر
 • مسافرجعفرنمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1398/07/20 7:13:1
تبریک به جناب مهندس وخداقوت به همه عزیزان
 • فیروز مسافر
زمان ارسال
1398/07/18 22:37:17
با سلام خدمت تمامی مسافران و همسفران شعبه ی کرمانشاه با راهنمایی آقا مهرداد و آقا علی افتخار ما بوده و به هردو عزیز و رهجوهای نازنین رهایی یافته ی آنها تبریک و تهنیت عرض مینمایم سربلند و پایدار باشید مردان بزرگ و فداکار
 • همسفر فاطمه
زمان ارسال
1398/07/18 16:16:13
عرض سلام و تبریک خدمت تمام عزیزانی که وارد سفر دوم شده اند، این شادمانی گوارای وجودتان
 • زهره همسفرمهدی
زمان ارسال
1398/07/18 10:29:15
خداروشکر میکنم که دیروز یکی از رهایی هابودبم وخسته نباشی میگم به کمک راهنمای خودم خانم مریم و کمک راهنمای مسافرم آقای مهدی احمد
 • مجیدازنمایندگی کرمان
زمان ارسال
1398/07/18 9:35:44
سلام وخدا قوت خدمت همه مسافرین عزیز،نوش جونتون کیفشو ببرید
 • مسعود عموشاهی ل1سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/07/18 7:59:18
سلام خدمت تمامی رها یافتگان و همسفران آ نها وتبریک به جناب مهندس و راهنمایان این عزیزان در سراسر کشور. خداراشکر 💐💐💐💐💐
 • مسافر عباس (نمایندگی امین گلی 3 اصفهان)
زمان ارسال
1398/07/17 22:57:12
عرض تبریک به همه دوستان بابت رهایی هایشان و خدا قوت به کمک راهنماهای محترم
 • مسافربابک لژیون دوم دانیال اهواز
زمان ارسال
1398/07/17 22:49:55
تبریک به خانواده بزرگ کنگزه60
 • همسفر خدیجه نمایندگی کاسپین
زمان ارسال
1398/07/17 22:9:32
تبریک خدمت آقای مهندس و راهنمایان گرانقدر و رهجوهای محترمشون
 • عباس
زمان ارسال
1398/07/17 18:39:26
به به به. تبرررریک.
 • مسافر هادی شعبه امین قم
زمان ارسال
1398/07/17 18:38:37
درود بیکران خدمت بنیان کنگره مبارکتان باشد عزیزان
 • همسقرپوران شاداباد1
زمان ارسال
1398/07/17 17:52:1
عرۻ تبریک وخداقوت به همه ی مسافران وهمسفران عزیزوخدافوت به راهنماهاوکمک راهنماهای گروه مسافران وهمسفران ویک تبریک ویژه به کمک راهنمای عزیزم سرکار خانم صبا واقای صادقی
 • محمد صادق از شعبه ستارخان
زمان ارسال
1398/07/17 17:10:39
سلام به همه اعضاء تبریک به مهندس و اعضاء کنگره 60.رهایها پایدار واستوار باشن.👏👏👏👏
 • مسافر علی ل2شعبه تخت جمشید شیراز
زمان ارسال
1398/07/17 16:53:42
تبریک به تمامی رها شدگان و خداقوت به راهنماهای محترمشون
 • مسافر سینا ل2 شعبه گنجعلی‌خان کرمان
زمان ارسال
1398/07/17 16:32:36
خدایا شکرت
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب