تاریخ
چهار شنبه 27 شهريور 1398

رهایی های روز چهارشنبه 27 شهریورماه 98

موضوع : اخبار داخلی
روز چهارشنبه مورخ 27 شهریورماه 98 شاهد رهایی 155 نفر از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار بودیم. همچنین 17 نفر از همسفران وارد سفر دوم شدند.
 رهایی های روز چهارشنبه 27 شهریورماه 98

روز چهارشنبه مورخ 27 شهریورماه 98 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 118نفر مسافر آقا و 3 نفر مسافر خانم در کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه با دریافت گل رهایی رسماً وارد سفر دوم شدند.

همچنین در هفته ای که گذشت 33 نفر از مسافرین آقا  و 1 نفر ار مسافرین خانم لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، جناب مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند.

ضمناً تعداد 17 نفر از همسفران در روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند و از آقای مهندس گل ورود به سفر دوم خود را دریافت نمودند.

آمار رهایافتگان از بند اعتیاد از ابتدای سال 1398 شمسی جاری 2615 نفر

آمار رهایافتگان از بند اعتیاد از ابتدای سال 2019 میلادی جاری 3646 نفر

مجموع کل رها شدگان از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار:34نفر

مجموع کل همسفران ورود به سفر دوم: 17نفر

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی پرستار

کمک راهنمای همسفر: خانم انسیه

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی شهرری

کمک راهنمای همسفر: خانم زهر

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حامد از نمایندگی پرستار

سلام دوستان بهزاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما امین از نمایندگی پرستار

سلام دوستان جعفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مسعود از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی گل الکل نام کمک راهنما احمد از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره  نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی استاد معین

سلام دوستان برات علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرف تریاک  نام کمک راهنما امین از نمایندگی لویی پاستور

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره ترامادول  نام کمک راهنما هومن از نمایندگی لویی پاستور

کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما احمد از نمایندگی آکادمی

کمک راهنمای همسفر: خانم بنفشه

سلام دوستان حجت هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما امیرحسین از نمایندگی ابوریحان

کمک راهنمای همسفر: خانم نرگس

سلام دوستان همت هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما ایرج از نمایندگی شادآباد

کمک راهنمای همسفر: خانم الهام

سلام دوستان میثم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین شیشه نام کمک راهنما جلال از نمایندگی شادآباد

کمک راهنمای همسفر: خانم منیره

سلام دوستان مونا هستم یک همسفر نام کمک راهنما منیره از نمایندگی شاد آباد

سلام دوستان معصومه هستم یک همسفر نام کمک راهنما منیره از نمایندگی شاد آباد

سلام دوستان مسعود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون قرص  نام کمک راهنما رضا از نمایندگی شادآباد

کمک راهنمای همسفر: خانم آیدا

سلام دوستان آرمین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی گل نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی وحید

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی وحید

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان ضیاء هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی ارتش

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما ایرج از نمایندگی شادآباد

 

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما دانیال از نمایندگی ارتش

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما میثم از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره  نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره  نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما کریم از نمایندگی شفاء

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره حشیش نام کمک راهنما جواد از نمایندگی شهرری

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما جواد از نمایندگی شهرری

سلام دوستان امید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شربت تریاک نام کمک راهنما اسماعیل از نمایندگی نیمایوشیج

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار  نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیمایوشیج

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما اسماعیل از نمایندگی نیمایوشیج

کمک راهنمای همسفر: خانم منصوره

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیمایوشیج

کمک راهنمای همسفر: خانم منصوره

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما حمید از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیک آباد

سلام دوستان ابولفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی بویین میان دشت

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی بویین میان دشت

سلام دوستان ناصر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی بویین میان دشت

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی بویین میان دشت

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما صادق از نمایندگی نیک آباد

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما صادق از نمایندگی نیک آباد

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه الکل نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره سیگار  نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار  نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار  نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان روح الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار  نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان احمد  هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار  نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار  نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما ابولفضل از نمایندگی ساوه

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان ماشالله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان لطف الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی ارتش

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره  نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی نیک آباد

کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان صمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیک آباد

کمک راهنمای همسفر: خانم زهره

سلام دوستان روح الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما امیر از نمایندگی دهخدا

کمک راهنمای همسفر: خانم پروانه

سلام دوستان عبدالله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما امیر از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان محمد مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما امیر از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان صادق  هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما محمود از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی کراک شیشه نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان امیرحسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما بهمن از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان عزرا هستم یک همسفر نام کمک راهنما بهار از نمایندگی صالحی

سلام دوستان اکرم هستم یک همسفر نام کمک راهنما بهار از نمایندگی صالحی

سلام دوستان رویا هستم یک همسفر نام کمک راهنما بهار از نمایندگی صالحی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما جهانگیر از نمایندگی میرداماد

کمک راهنمای همسفر: خانم وجیه

سلام دوستان شادی هستم یک همسفر نام کمک راهنما بهار به نیابت از خانم کماندار نمایندگی صالحی

سلام دوستان آرزو هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما نسرین از نمایندگی ارتش

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین شیشه نام کمک راهنما حمید از نمایندگی میرداماد

کمک راهنمای همسفر: خانم زیبا

سلام دوستان فریبا هستم یک همسفر نام کمک راهنما زهرا  نمایندگی ستارخان

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک بوپره نورفین  نام کمک راهنما جهان گیر از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما صادق از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما صادق از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما صادق از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما حمید از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک بوپره نورفین سیگار  نام کمک راهنما علی از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علی از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان افضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حمید از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مهرداد از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان شهباز هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی حشیش نام کمک راهنما حامد از نمایندگی صالحی

کمک راهنمای همسفر : خانم بهار

سلام دوستان رضمان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما هادی از نمایندگی میبد

کمک راهنمای همسفر : خانم شهین

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما علی از نمایندگی میبد

کمک راهنمای همسفر : خانم افسون

سلام دوستان غلامرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما احمد از نمایندگی عمان سامانی

کمک راهنمای همسفر : خانم زری

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان شاهین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه متادون نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی میبد

سلام دوستان حجت هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما احمد از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان مالک هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما احمد از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان سلمان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک  نام کمک راهنما صادق از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک قرص اعصاب روان نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان ابوطالب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی  تریاک حشیش قرص نام کمک راهنما حسن از نمایندگی وحید

سلام دوستان خدا بخش هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره  نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد  نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره شیشه  نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان موسی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما حسن از نمایندگی وحید

کمک راهنمای همسفر: خانم نرسین

سلام دوستان داور هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما فریبرز از نمایندگی ابن سینا

کمک راهنمای همسفر: خانم مریم

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما نادر از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه ال اس دی نام کمک راهنما هومن از نمایندگی لویی پاتسور

سلام دوستان سهراب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان غفور هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام راهنما علی از نمایندگی حسنانی

کمک راهنمای همسفر : خانم زهره

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سورچه هروئین متادون نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی سهروردی

کمک راهنمای همسفر: خانم مائده

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما امین از نمایندگی پاکدشت

کمک راهنمای همسفر: خانم معصومه

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک سیگار  نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شربت تریاک نام کمک راهنما حمید از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما میثم از نمایندگی آزادی

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار  نام کمک راهنما سعید از نمایندگی رودکی

سلام دوستان کوروش هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما مجید از نمایندگی سمنان

سلام دوستان الیاس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیشه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان میلاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک حشیش نام کمک راهنما محمد از نمایندگی عطار

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما محمد از نمایندگی عطار

سلام دوستان نادر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی هیدج

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه هروئین نام کمک راهنما رضا از نمایندگی هیدج

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما فرشید از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان فرشته هستم یک همسفر نام کمک راهنما اکرم از نمایندگی رودکی

سلام دوستان گلی هستم یک همسفر نام کمک راهنما اکرم از نمایندگی رودکی

 

سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر نام کمک راهنما اکرم از نمایندگی رودکی

سلام دوستان لیلا هستم یک همسفر نام کمک راهنما اکرم از نمایندگی رودکی

سلام دوستان الناز هستم یک همسفر نام کمک راهنما سکینه از نمایندگی آزادی

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی کرج

کمک راهنمای همسفر: خانم بتول

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی کرج

کمک راهنمای همسفر: خانم بتول

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما بهزاد از نمایندگی کرج

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی حشیش الکل تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی کرج

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره  تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی کرج

سلام دوستان بهرام هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما حسین از نمایندگی کرج

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما احمد از نمایندگی عطار

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی الکل  نام کمک راهنما میثم از نمایندگی آزادی

کمک راهنمای همسفر: خانم سکینه

سلام دوستان مسعود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی پروین اعتصامی

کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان الهام هستم یک همسفر  نام کمک راهنما آذر از نمایندگی ایمان

سلام دوستان ایمان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مجید از نمایندگی کرمان

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مجید از نمایندگی کرمان

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار ناس نام کمک راهنما مجید از نمایندگی کرمان

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مجید از نمایندگی کرمان

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره حشیش الکل نام کمک راهنما احمد از نمایندگی عطار

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک  نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک  نام کمک راهنما امین از نمایندگی شمس

سلام دوستان وهاب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عطاء از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان فیض الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عطاء از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان علی اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما سامان از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص شیره نام کمک راهنما مجید از نمایندگی کرج

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مرتضی یاز نمایندگی شادآباد

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی پروین اعتصامی

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره  نام کمک راهنما حسین از نمایندگی ایمان

کمک راهنمای همسفر: خانم نرگس

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حجت از نمایندگی صائب تبریزی

کمک راهنمای همسفر: خانم المیرا

سلام دوستان حیدر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مسعود از نمایندگی خمین

کمک راهنمای همسفر: خانم مصنوره

سلام دوستان ناصر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی امین قم

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما امین از نمایندگی سمنان

سلام دوستان ناصر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما آریا از نمایندگی پروین اعتصامی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی امین قم

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حجت از نمایندگی صائب تبریزی

سلام دوستان فرشاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص نام کمک راهنما حجت از نمایندگی صائب تبریزی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حجت از نمایندگی صائب تبریزی

سلام دوستان امید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مسعود از نمایندگی خمین

سلام دوستان ابولفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون حشیش نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شهرری

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه  نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شهرری

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما حمید از نمایندگی کرج

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما حمید از نمایندگی کرج

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره  نام کمک راهنما حبیب از نمایندگی کرج

تهیه و تنظیم: مسافر محسن

 

 

 

 

 

تعداد بازدید از این مطلب : 2423
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
32 نظر  
 • اسماعیل
زمان ارسال
1398/08/21 14:30:54
این رهایی ها تماما مصداق سند بدون نقص می باشد.انشااله که بتوانیم با خدمت صادقانه قدردان کنگره۶۰ باشیم.
 • مرجان
زمان ارسال
1398/07/02 16:52:28
ضمن عرض ادب و احترام خدمت شما. موقع ترجمه این پست متوجه شدم تعداد کل رهایافتگان سیگار 34 نفره ولی اشتباها نوشته شده: مجموع کل رها شدگان از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار:34نفر عبارت "از بند اعتیاد" باید حذف بشه چون اونها تعدادشون 121 نفر میشه آقا و خانم. فکر می کنم توی پستهای قبلی هم همین اشتباه رخ داده باشه. سپاسگزارم که توجه می فرمایید.
 • همسفر فاطمه
زمان ارسال
1398/07/01 21:27:27
با عرض سلام و خداقوت، شهد رهایی گوارای وجود همه شما عزیزان، موفق و سلامت باشید🌹
 • مسافر مسعود عموشاهی ل1سلمان
زمان ارسال
1398/07/01 19:38:11
سلام خدمت تمامی راهنمایان عزیز که با جان دل به تمام مسافران جهت رهایی از دام اعتیاد و نیکوتین کمک می کنند ‌تبریک خدمت مسافران و همسفران که بال پرواز این عزیزان می شوند و خدا قوت خدمت جناب مهندس واستاد امین عزیز که با وجود راهنمای های این پدر وپسر به رهایی جاودانه می رسند. خداراشکر. سلمان فارسی
 • عباس
زمان ارسال
1398/06/31 9:56:42
سلام، تبریک و هزاران شادباش به همه مسافران رهایی یافته از دام اعتیاد.
 • حامد وليزاده
زمان ارسال
1398/06/30 21:8:53
سلام خداقوت خدمت همه خدمتگزاران كنگره مخصوصاً خدمتگزاران سايت كه اخبار را به سرعت بر روي سايت ميگزاران و ما با خبر ميشويم و اپلود اين همه عكس كار راحتي نيست ممنون از شما عزيزان سپاس
 • دل آرام کرمان
زمان ارسال
1398/06/30 8:51:43
سلام و خدا قوت تبریک صمیمانه به یکی از یاران دیار کریمان مجید عزیز و تبریک به احمد بزرگوار و رضای عزیز و ایمان دوست داشتنی که هر سه نفرشان بزودی از کمک راهنمایان کرمان خواهند شد و یک خدا قوت به آقا هادی که به حق پله های رهایی را یکی یکی در حال طی کردن است مبارک و تبارک الله به شما که از اولین رها هستید.
 • عباس
زمان ارسال
1398/06/29 14:8:13
سلام، با عرض تبریک و خداقوت به همه عزیزان، انشاء الله زندگی توام با شادی و سرزندگی در پناه حق و رستگاری در دنیا و آخرت برای همه رها شدگان از بند اعتیاد.
 • مصطفی ش ل 6 ش سهروردی
زمان ارسال
1398/06/29 13:36:21
به به چه زیبا مبارک تک تکتون باشه خسته نباشید خدمت اقای مهندس دژاکام
 • محمد
زمان ارسال
1398/06/29 12:35:55
چقدر زیباست تبریک به همه دوستان تازه رهاشده انشالله خدا به بنیان کنگره طول عمر عطا کند
 • همسفر سپیده شعبه صالحی
زمان ارسال
1398/06/28 22:5:20
شکر شکر شکر🌺🌺🌺
 • علیرضا از لژیون ۹ همسفران
زمان ارسال
1398/06/28 14:51:25
چه عکس های خوب و بسیاری!!!!
 • مسافر پدرام.عمان سامانی شهرکرد
زمان ارسال
1398/06/28 14:44:44
تبریک خدمت همه عزیزان
 • همسفر فریده
زمان ارسال
1398/06/28 12:55:59
برای انجام این عمل عظیم شکر شکر شکر
 • مجتبی، ابن سینا
زمان ارسال
1398/06/28 12:8:39
تبریک به تمامی رها یافتگان، راهنمایان و کمک راهنمایان و جناب مهندس
 • مجید از نمایندگی کرمان
زمان ارسال
1398/06/28 11:37:37
سلام وخدا قوت خدمت دوستان عزیز و با صفا،نوش جونتون کیفشو ببرید
 • Kambiz
زمان ارسال
1398/06/28 7:18:36
با عرض تبریک حضور اقای مهندس و راهنمای عزیزمان حجت کریمیان بانی رهایی برادران هم لژیونی شدند خداوند همیشه حامیتان باشد
 • مسافر غلامرضا شعبه صائب تبریری
زمان ارسال
1398/06/28 3:47:41
به همه عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم همیشه حالتون خوش در کنار خانواده به زندگی خودتان ادامه بدین👏👏
 • روزبه(ارتش)
زمان ارسال
1398/06/28 1:59:56
سلام. امروز آکادمی بودم و ا این رهایی ها انرژی من رو خیلی بالا برد. تا هفته آینده و رهایی های بیشتر.
 • همسفر سکینه از قم
زمان ارسال
1398/06/28 0:25:55
تبریک به همه ی عزیزان موفق باشید .
 • علی اصغر نمایندگی وحید
زمان ارسال
1398/06/27 23:11:43
با سلام وخسته نباشید خدمت جناب مهندس عزیز و تبریک به همه‌ی عزیزان که از بند اعتیاد آزاد و رها شده اند
 • مسافر محمد لژیون 6 تبریز
تبریک خدمت عزیزان رها شده، خدا قوت خدمت راهنمایان محترم، یاشاسین آقای مهندس دژاکام...
 • علی
زمان ارسال
1398/06/27 20:59:49
با آرزوی موفقیت برای تمام عزیزان
 • هانیه شعبه ایمان
زمان ارسال
1398/06/27 20:48:3
درود بر خدمتگزارانی که محبتشان،به دردمندان بدونِ چشم داشت است❤
 • همسفر محمد
با عرض هزاران سلام و درود و خداقوت خدمت بنیان گذار کنگره 60 و تمامی زحمت کشان و خدمت گذاران مخصوصا راهنما های عزیز سراسر وطن عزیز ایران که قدم در راهی گذاشتند که الحق بیماری که بنام درد بی درمان از نظر پزشکان سراسر دنیا نام گذاری شده بود با همت خواست بیمار و دست اندر کاران کنگره به بیماری قابل علاج تغییر نام داد نمی دونم با چه زبانی باید قدر دان باشم چه حرکتی باید بکنم تا جبران یک قسمت کوچکی از آن باشد شاید بنده نیز مثل خیلی ها از نظر مالی در مضیقه باشم ولی بخاطر بازنشسته بودنم فرصت برای خدمت گذازی را دار م وقتی لیست رهائی ها را مشاهده می کنم یا اعلام سفر عزیزان رها یافته را از زبان خودشان مشنوم بخودم می بالم که بعنوان یک عضو کوچک در کنار کسانی قرار گرفتم که تصمیم به جدائی از دام اعتیاد گرفته اند و با زمانی کم و یا زیادتر دست از لذت های زود گذر اعتیاد بر داشته و یا بر انشاالله خواهند داشت جناب آقای مهندس دژاکام بنده اگر لیاقت داشته باشم از طرف نه تنها خانواده خودم و نه تنها ازاصفهانی ها و نه تنها از طرف هموطنان ایرانی بلکه از طرف تمامی مردم جهان از شما و تمامی برادران و خواهران که در این موفقیت شراکتی داشته اند تشکر کنم و بگویم بعنوان یک پدر درد کشیده دست همه ی شما را از راه دور می بوسم و دعای تمامی مردم درد کشیده بدرقه راهتان انشاالله باشد اصفهان - نمایندگی سلمان فارسی ا
 • مسافر سینا لژیون دوم کرمان
زمان ارسال
1398/06/27 16:38:48
تبریک به تمامی دوستان و بچه‌های نمایندگی کرمان و خداقوت به استاد بزرگوار آقا مجید
 • همسفرزهره ازاصفهان سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/06/27 16:8:0
به تمام عزیزان تبریک میگم و خداقوت به آقای مهندس .
 • حمید لژیون ۶ امین گلی
زمان ارسال
1398/06/27 15:29:4
تبریک خدمت همه ی رهایافتکان و خداقوت خدمت اقای مهندس و راهنمایان گل
 • مسافر مهدی ل۲۴ سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/06/27 15:23:30
به امید رهایی همه سفر اولیها و مصرف کنندگان مواد مخدر. برای رهایی من هم دعا کنید. ممنون
 • مسافر طیب. صائب تبریزی
زمان ارسال
1398/06/27 15:23:5
خدا قوت به کنگره ۶۰ و تبریک به راهنمای عزیزم آقای حجت و دوستان رها شده و همسفران
 • همسفرپوران شاداباد1
زمان ارسال
1398/06/27 15:16:3
خداقوت وتبریک خدمت همه کمک راهنماها ومسافران وهمسفران موفق باشید ان شاالا درادامه راه پیروز وسربلند باشید تبریک ویژه خدما جناب مهندس وخانواده محترم ایشان
 • مسافرجعفرنمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1398/06/27 14:57:49
تبریک به همه عزیزان
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب