تاریخ
شنبه 19 مرداد 1398

رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/05/16

موضوع : اخبار داخلی
عبور رهایی ها در روز چهار شنبه از مرز 150 نفر و تبریک به بنیان کنگره آقای مهندس و مسافرانی که از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار رها شده اند و تبریک به همسفرانی که رسماً در این هفته وارد سفر دوم شدند
رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/05/16

روز چهارشنبه مورخ 1394/05/16 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 135 نفر مسافر آقا و یک نفر مسافر خانم در کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه با دریافت گل رهایی رسماً وارد سفر دوم شدند.

همچنین در هفته ای که گذشت 22 نفر از مسافرین آقا و 2 نفر از مسافران خانم لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، جناب مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند.

ضمناً تعداد 12 نفر از همسفران در روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند و از آقای مهندس گل ورود به سفر دوم خود را دریافت نمودند

مجموع کل رها شدگان از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار: 160 نفر

مجموع کل همسفران ورود به سفر دوم: 12 نفر

جام قهرمانی تیم راگبی کنگره 60 در مسابقات قهرمانی کشور

 

 

سلام دوستان معین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه نام کمک راهنما همایون از نمایندگی ایمان

نام کمک راهنمای همسفر: خانم بنفشه

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه نام کمک راهنما سعید از نمایندگی شادآباد

نام کمک راهنمای همسفر: خانم فرحناز

سلام دوستان آرش هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی OT نام کمک راهنما حمید از نمایندگی شادآباد

نام کمک راهنمای همسفر: خانم صبا

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی شادآباد

نام کمک راهنمای همسفر: خانم آیدا

سلام دوستان سیف الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان بهنام هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما اردلان از نمایندگی صالحی

سلام دوستان زهرا هستم  مسافر سیگار آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما نسرین 

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه الکل نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شهرری

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی ابوریحان

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما مجتبی از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما جواد از نمایندگی شهر ری

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما جواد از نمایندگی شهر ری

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمدحسین از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حمید از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان رحیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما خسرو از نمایندگی حر

سلام دوستان رحیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما میثم از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد نام کمک راهنما حسن از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حسن از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد نام کمک راهنما حسن از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان عباسعلی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون حشیش نام کمک راهنما حسین از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان عباسعلی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان احسان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی چالوس

سلام دوستان رامین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی میبد

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی میبد

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی میبد

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی میبد

سلام دوستان الیامین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص؛ الکل؛ حشیش نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم راضیه

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سمان فارسی

کمک راهنمای همسفر: خانم مریم

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما هادی از نمایندگی میبد

کمک راهنمای همسفر: خانم افسانه

 

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی امین گلی

کمک راهنمای همسفر: خانم لیلا

سلام دوستان ابوالفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره هروئین نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان فرهاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عباس از نمایندگی صالحی

سلام دوستان کیومرث هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عباس از نمایندگی صالحی

سلام دوستان کیانوش هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان مسعود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان محمدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما بهزاد از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان امین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محسن از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان ابوذر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مجتبی از نمایندگی بهشهر

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سعید محسن از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان جعفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سعید محسن از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه نام کمک راهنما سعید از نمایندگی شادآباد

کمک راهنمای همسفر: خانم نسیم

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سعید محسن از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان نعمت هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما امیر از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان امیررضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما سعید محسن از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما امیرحسین از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان عزیز الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما امیرحسین از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما امیرحسین از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک متادون نام کمک راهنما امیرحسین از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی دهخدا

نام کمک راهنمای همسفر: خانم زینب

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان ابوالفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حامد از نمایندگی نیما یوشیج

 

سلام دوستان کریم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک الکل نام کمک راهنما حسن از نمایندگی نیک آباد

کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حسن از نمایندگی نیک آباد

نام کمک رهنمای همسفر: خانم زهره

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره متادون نام کمک راهنما محمود از نمایندگی رودکی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم شهره

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما منصور از نمایندگی پروین اعتصامی

سلام دوستان حافظ هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه هروئین نام کمک راهنما حسین از نمایندگی رودکی

سلام دوستان ذبیح هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی رودکی

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی مشهد

سلام دوستان علی اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی اپیوم نام کمک راهنما حجت از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام  راهنما علی از نمایندگی حسنانی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام  راهنما علی از نمایندگی حسنانی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما احمدرضا از نمایندگی سهروردی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم محبوبه

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی رودکی

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی حشیش تریاک نام کمک راهنما جمال از نمایندگی صالحی

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام  راهنما علی از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان ایوب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما احمدرضا از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما احمدرضا از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما احمدرضا از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان حبیب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما احمدرضا از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شفا

نام کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شفا

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان جعفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره و سیگار نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان قربان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه نام کمک راهنما اشکان از نمایندگی شمس

نام کمک راهنمایان همسفران: خانم مریم و خانم فریبا

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما فریبرز از نمایندگی ابن سینا

نام کمک راهنمای همسفر: خانم سهیلا

سلام دوستان بهمن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما امیرحسین از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص تریاک نام کمک راهنما غلام حسن از نمایندگی ابوریحان

سلام دوستان امید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما اشکان از نمایندگی شمس

سلام دوستان محمدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مجید از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما امیر از نمایندگی آزادی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما شهرام از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما شهرام از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک متادون نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مائده

سلام دوستان فرزام هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام  راهنما احمد از نمایندگی آکادمی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم کیمیا

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما حسام از نمایندگی فردوسی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم فهیمه

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان ابوالفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره متادون نام کمک راهنما حسام از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره حشیش نام کمک راهنما حسام از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان سهراب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان روح الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون شیشه نام کمک راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان ابراهیم؛ حسین و رضا هستیم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسن از نمایندگی شفا

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک متادون نام کمک راهنما کامران از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان حجت هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی آکادمی

 

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه نام کمک راهنما حمید از نمایندگی پرستار

نام کمک راهنمای همسفر: خانم انسیه

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص تریاک نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان فردین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما علی از نمایندگی همدان

سلام دوستانایرج هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما جمشید از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان ولی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما عزت از نمایندگی پرستار

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره هروئین نام کمک راهنما محمدجواد از نمایندگی عمان سامانی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم آرزو

سلام دوستان غلام رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی بهشهر

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی رودکی

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی فردوسی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مائده

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی فردوسی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مائده

سلام دوستان شهاب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی ابوریحان

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مریم

سلام دوستان فرهاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی کرج

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی کرمان

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی کرمان

سلام دوستان غلامرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی شهرری

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما  مسلم از نمایندگی رودکی

سلام دوستان غلام رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما امین از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی کرج

سلام دوستان کمال هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حبیب از نمایندگی سمنان

سلام دوستان پرویز هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما رضا حسنانی از نمایندگی حسنانی

 

 

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره متادون نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان  هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی کرمان

سلام دوستان وحید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی امین قم

سلام دوستان علی اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما احمد از نمایندگی امین قم

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما احمد از نمایندگی امین قم

سلام دوستان غلام رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما احمد از نمایندگی امین قم

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره متادون نام کمک راهنما احمد از نمایندگی امین قم

 

در ادامه به همسفرانی که وارد سفر دوم شدند نیز گل ورود به سفر دوم توسط آقای مهندس اهدا گردید

 

همسفر خانم فاطمه رهجوی کمک راهنما خانم سمیرا از نمایندگی شادآباد

همسفر خانم نسرین رهجوی کمک راهنما خانم منیره از نمایندگی شادآباد

همسفر خانم شهلا رهجوی کمک راهنما خانم لیلا از نمایندگی امین گلی

همسفر خانم صدیقه رهجوی کمک راهنما خانم فاطمه از نمایندگی سلمان فارسی

همسفر خانم محبوبه رهجوی کمک راهنما خانم فاطمه از نمایندگی صالحی

همسفر خانم مریم  رهجوی کمک راهنما خانم فاطمه از نمایندگی صالحی

همسفر خانم سمیه  رهجوی کمک راهنما خانم فاطمه از نمایندگی صالحی

 

همسفر خانم مهناز  رهجوی کمک راهنما خانم فاطمه از نمایندگی سلمان فارسی

همسفر خانم فاطمه  رهجوی کمک راهنما خانم ملیح از نمایندگی بهشهر

 

تهیه و تنظیم: مسافر رضا جدیدی

تعداد بازدید از این مطلب : 2960
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
16 نظر  
 • همسفرازشعبه سلمان اصفهان
زمان ارسال
1398/05/19 19:13:50
خداقوت به جناب مهندس وتبریک به تمامی رایافتگان.
 • مسافر یونس.نمایندگی رودکی شهرقدس
زمان ارسال
1398/05/19 18:58:44
تــا بــــاد چــنـــیــن بــادا
 • مسافرجعفرنمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1398/05/19 15:28:29
تبریک به جناب مهندس وهمه عزیزان رهاشده
 • مسافر حسن شعبه وحيد لژيون ۴
زمان ارسال
1398/05/19 14:25:32
تبريک خدمت مهندس عزيز رها يافتگان و خانواده هاي محترمشان
 • فرشاد از کرج
زمان ارسال
1398/05/19 12:56:56
شکر خداوند بابت این عمل عظیم و از نظر دیگران غییر قابل باور.مهندس پاینده و پایدار باشی
 • همسفر مریم شعبه سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/05/19 10:45:58
عرض سلام و خدا قوت و تبریک خدمت جناب آقای مهندس و دیده بانان محترم🌹🌹🌹و تبریک خدمت کمک راهنمایان محترم و رهایافتگان گرامی‌ و تبریک ویژه خدمت خانم راضیه عزیزم و هم لژیونی گلم خانم آزاده و دختر عزیزشون🌸🌸🌸تشکر از خدمتگزاران عزیز سایت⚘⚘⚘
 • مسافر عليرضا نجف آبادي - اراك
زمان ارسال
1398/05/19 8:26:47
تبريك به اعضاء تيم راگبي - تبريك به آقاي مهندس و خانواده محترمشان - تبريك به همه عزيزاني كه گل رهايي گرفتند . مبارك باشه .
 • محمد سپیدکار
زمان ارسال
1398/05/18 21:13:44
به امید ۲۰۰ تایید شدن انشالله
 • مسافر محمد از لژیون خرم آباد
زمان ارسال
1398/05/18 15:16:22
خداقوت به تمام دوستانی که امروز گل رهایی گرفتن و یه تشکر ویژه به بنیان کنگره ۶۰ بابت تمام زحماتش
 • همسفر
زمان ارسال
1398/05/18 14:19:59
ممنون از خدمتگزاران عزیز....عکس های رهایی دوم مردادماه اصلا روی سایت نرفت.... یعنی یک هفته قبل از تعطیلات که رهایی داشتیم عکس هایش را در سایت نزدند
 • مریم
زمان ارسال
1398/05/18 13:29:57
سلام ممنونم از شما لطفا رهایی های ۲۶تیر ماه رو هم بگذارید.باتشکر
 • مسافر سینا لژیون دوم کرمان
زمان ارسال
1398/05/18 13:16:32
تبریک به تمامی دوستان که وارد سفر دوم شدند خصوصا تبریک به نمایندگی کرمان،خدایا شکرت
 • حمید لژیون ۶ امین گلی
زمان ارسال
1398/05/18 11:48:45
خداقوت خدمت آقای مهندس و تبریک خدمت تمام رهایافتگان و راهنمایان عزیز و تبریک خدمت آقارضا و راهنمای گلم اقا بهزاد جلالی
 • همسفر زهرا لژیون اول شعبه دهخدا
زمان ارسال
1398/05/18 11:1:45
تبریک و خدا قوت خدمت جناب مهندس بزرگوار و تبریک خدمت تمام اعضای کنگره 60.خدا قوت خدمت اعضای سایت.
 • محمد
زمان ارسال
1398/05/18 10:37:4
سلام مبارک باشه ایشالله پایدارو استوار باشه درمان این عزیزان چه خوبه که آدم سرش بالاست.
 • مسافر حجت،شعبه رودکی شهرقدس
زمان ارسال
1398/05/18 6:30:7
سلام تبریک به جناب مهندس وهمه عزیزان
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب