تاریخ
جمعه 24 خرداد 1398

رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/03/22

موضوع : اخبار داخلی
رهایی مسافران کنگره 60 از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار در این هفته با تعداد 151 نفر انجام شد
رهایی های روز چهارشنبه مورخ98/03/22

 

 طبق روال هر چهارشنبه شاهد رهایی مسافران کنگره 60 از بند اعتیاد به مواد مخدر و نیکوتین بودیم که به استحضار شما عزیزان می رسانیم.

تعداد مسافران آقا که از بند اعتیاد به مواد مخدر رها شده اند: 115 نفر

تعداد مسافران خانم که از بند اعتیاد رها شده اند:  4 نفر

تعدا مسافران آقا که از بند نیکوتین رها شده اند:  32 نفر

تعداد مسافران خانم که از بند نیکوتین رها شدند:--

در مجموع، کل تعداد رها شدگان در این هفته 151 نفر

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره؛ هروئین نام کمک راهنما احمد از نمایندگی پرستار

نام کمک راهنمای همسفر: خانم شهین

سلام دوستان مسعود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین؛ شیشه نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

نام کمک راهنمای همسفر: خانم پروانه

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی لوئی پاستور

سلام دوستان بهزاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی ابوریحان

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما داریوش از نمایندگی الهیه

سلام دوستان وحید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما سینا از نمایندگی زنجان

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی اصفهان

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی اصفهان

سلام دوستان علی اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص؛ شیره نام کمک راهنما نادر از نمایندگی ایمان

سلام دوستان امام قلی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان مصیب هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی الهیه

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان مسعود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما ابراهیم از نمایندگی ابوریحان

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان میثم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص نام کمک راهنما نادر از نمایندگی ایمان

نام کمک راهنمای همسفر:خانم الهه

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مستانه

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما موسی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان یاسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان ابوالفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین متادون نام کمک راهنما علی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما فرزاد از نمایندگی شهرکرد

سلام دوستان غلام  هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیک آباد

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما حسن از نمایندگی وحید

نام کمک راهنمای همسفر: خانم نسرین

سلام دوستان ابوالفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین؛ شیشه نام کمک راهنما صادق از نمایندگی نیک آباد

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مریم

سلام دوستان امین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره؛ تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان سامان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی بابا طاهر

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون؛ ترامادول نام کمک راهنما فرزاد از نمایندگی شهرکرد

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان ابوالفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما شیرزاد از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی

سلام دوستان خلیل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی وحید

سلام دوستان سیروس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی وحید

سلام دوستان ابوالفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسن از نمایندگی نیک آباد

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مریم

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حسن از نمایندگی نیک آباد

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما کتظم از نمایندگی فردوسی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم طاهره

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمدجعفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی گل؛ الکل نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شادآباد

نام کمک راهنمای همسفر: خانم آزاده

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان قربان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما منوچهر از نمایندگی حُر

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما رضا از نمایندگی قزوین

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد نام کمک راهنما رضا از نمایندگی قزوین

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره؛ تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان رمضان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان فضل الله هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حجت از نمایندگی سهروردی

نام کمک راهنمای همسفر:خانم لیلا

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما حمید از نمایندگی میرداماد

نام کمک راهنمای همسفر: خانم حدیث

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما فرزاد از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان ملک حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما محمد از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم محبوبه

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم عفت

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم لیلا

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام  راهنما علی از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان یوسف هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان پرویز هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما قباد از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان یوسف هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما قباد از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان حسام هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان رامین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان امید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام  راهنما کامران از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان مراد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام  راهنما کامران از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان امیر حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان سجاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان وحید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی امین قم

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی امین قم

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما احمد از نمایندگی رودهن

سلام دوستان شاهپور هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علی از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما علی از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان قدرت هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان شاهپور هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان رامین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما میثم از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما میثم از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شیروان

نام کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شیروان

سلام دوستان منصور هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی اصفهان

سلام دوستان جلال هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان مهران هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم فهیمه

سلام دوستان اسد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما منصور از نمایندگی حکیم هیدجی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مژگان

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک؛ قرص نام کمک راهنما رضا از نمایندگی قزوین

سلام دوستان غلام رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی قزوین

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حسین از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان منصور هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما امید از نمایندگی اصفهان

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما نعمت از نمایندگی سمنان

نام کمک راهنمای همسفر: خانم آرزو

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما جمشید از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما محمد از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی الکل؛ تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان احمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی الکل؛ تریاک نام کمک راهنما مسعود از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمود از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان بهمن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمود از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان محرم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمود از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان بهنام هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما محمود از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان مهرزاد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی کرج

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی کرج

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک؛ گل نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی کرج

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی OT نام کمک راهنما حسین از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حمید از نمایندگی شمس

سلام دوستان محمدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک؛ حشیش نام کمک راهنما مجید از نمایندگی

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی قرص نام کمک راهنما علی از نمایندگی قزوین

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک؛ شیشه نام کمک راهنما علی از نمایندگی قزوین

سلام دوستان هاشم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی الهیه

نام کمک راهنمای همسفر: خانم اعظم

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما علی از نمایندگی الهیه

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان علیمحمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محسن از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان صفر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما سجاد از نمایندگی کرج

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شهرری

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما حشمت از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان علی اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره؛ شیشه؛ تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شهر ری

نام کمک راهنمای همسفر: خانم طاهره

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما هادی از نمایندگی شهرری

سلام دوستان محمد  هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار و شیره نام کمک راهنما فرهاد از نمایندگی الهیه

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما  از نمایندگی الهیه

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره؛ تریاک؛ سیگار نام کمک راهنما فرهاد از نمایندگی الهیه

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی ناس؛ سیگار نام کمک راهنما فرهاد از نمایندگی الهیه

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما فرهاد از نمایندگی الهیه

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک؛ هروپین نام کمک راهنما سعید از نمایندگی رودکی

سلام دوستان عبدالرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی پروین اعتصامی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم مهری

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی انواع مواد مخدر نام کمک راهنما منصور از نمایندگی پروین اعتصامی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم نسرین

سلام دوستان اشکان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی

نام کمک راهنمای همسفر:خانم اعظم

سلام دوستان طاهر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی پروین اعتصامی

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما محمدرضا از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان عیسی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مجید از نمایندگی تخت جمشید

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه متادون نام کمک راهنما شاهرخ از نمایندگی لوئی پاستور

تهیه و تنظیم: مسافر رضا جدیدی

تعداد بازدید از این مطلب : 1307
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
10 نظر  
  • همسفر صبا
زمان ارسال
1398/03/27 15:47:30
خدارو شکر بابت این همه رهایی ، بابت این همه سلامتی ، بابت این همه خوشحالی خانواده ها تشکر بسیار از جناب آقای مهندس پاداشهای خوب از سمت خداوند بر شما جاری باد
  • منوچهر (کرج)
زمان ارسال
1398/03/26 21:52:37
به جناب آقای مهندس دژاکام واعضای محترم کنگره ۶۰وبه رهایافتگان عزیز تبریک وخداقوت عرض میکنم.
  • امیر از نمایندگی حکیم هیدجی
زمان ارسال
1398/03/26 11:16:11
تبریک میگم به همه عزیزان و راهنماهای خودشون. خداقوت میگم به آقای رضا جدیدی
  • حمید لژیون ۶ امین گلی
زمان ارسال
1398/03/26 11:9:35
خداقوت و تبریک خدمت تمام اعضا کنگره۶۰
  • همسفرازاصفهان شعبه سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/03/25 21:26:46
خداقوت به آقای مهندس وتبریک بابت رهایی ها خداراشکر .
  • مسافر مجتبی
زمان ارسال
1398/03/25 14:54:33
تبریک به دوستان رها شده و تبریک و خداقوت به آقا قرهاد عزیز
  • روزبه(ارتش)
زمان ارسال
1398/03/25 11:40:55
سلام. به جناب مهندس دژاکام و تمام اعضای کنگره 60 این رهایی زیبا و لذت بخش را تبریک می گویم .
  • عباس زماني شهرري
زمان ارسال
1398/03/25 8:51:55
خداقوت و واقعا دست مريزاد به کاربر محترم سايت که مطالب رهايي را به روز در سايت قرار مي دهند.
  • همسفر الیاس
زمان ارسال
1398/03/25 7:29:55
تبریک ویژه به همه رها یافتگان و کمک راهنمایان محترم و همسفران عزیز
  • مسافر سینا لژیون دوم کرمان
زمان ارسال
1398/03/25 7:29:1
تبریک خدمت تمام رهایافتگان نوش جونتون گوارای وجودتون،،، خدایا شکرت
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب