تاریخ
شنبه 26 خرداد 1397

برنامه هفته سوم مسابقات فوتسال جام سردار 1397 + نتایج هفته دوم

موضوع : تربیت بدنی
سرپرست کلیه تیم ها موظفند که کارت عضویت کنگره 60 و بیمه ورزشی اعضای تیم را قبل از مسابقه به مسئولین زمین تحویل دهند و افرادی که مدارک فوق را به همراه نداشته باشند ، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند...
برنامه هفته سوم مسابقات فوتسال جام سردار 1397 + نتایج هفته دوم

اطلاعیه: سرپرست کلیه تیم ها موظفند که کارت عضویت کنگره 60 و بیمه ورزشی اعضای تیم را قبل از مسابقه به مسئولین زمین تحویل دهند و افرادی که مدارک فوق را به همراه نداشته باشند ، نمی توانند در مسابقه شرکت کنند.

 

   برنامه هفته سوم هشتمین دوره مسابقات فوتسال جام سردار اردیبهشت ماه 1397

     گروه های : 1 و 2 و 4                        زمین شماره 1                          جمعه : 97/4/1

شماره بازی

گروه

نام تیم

نتیجه

نام تیم

ساعت

نام داوران

1

4

    صالحی 3     مسافر بهروز

 

 

ابن سینا 2 مسافر فریبرز

8

مسافر مهدی همسفر کامدین

2

2

        وحید 1         مسافر مهدی

 

 

      رودکی      مسافر حسین

8:30

همسفر محمد مسافر حمید "ق"

3

1

    شادآباد 4     مسافر علی

 

 

دانشگاه اسلامشهر مسافر مسعود

9

مسافر علیرضا مسافر نیما

4

2

         قزوین           مسافر محمد

 

 

    آزادی 1     مسافر محسن

9:30

مسافر محمد "ب" مسافر سهند

5

4

          گیلان           مسافر حمزه

 

 

   ارتش 3    مسافر علی

10

   مسافر رضا    مسافر امیرحمزه

6

1

شیخ بهایی  مسافر جلال

 

 

 شادآباد 1  مسافر مجتبی 

10:30

مسافر سروش مسافر مهدی

7

4

استادمعین 1 مسافر علیرضا

 

 

       ایمان       مسافر مهدی

11

همسفر احسان همسفر فرزاد

8

2

        وحید 2         مسافر حمید

 

 

 آکادمی 4  مسافر علی

11:30

مسافر حسین مسافر مجید

 

   برنامه هفته سوم هشتمین دوره مسابقات فوتسال جام سردار اردیبهشت ماه 1397

        گروه های : 7 و 8                        زمین شماره 2                            جمعه : 97/4/1

شماره بازی

گروه

نام تیم

نتیجه

نام تیم

ساعت

نام داوران

1

7

    استادمعین 2     مسافرمجتبی

 

 

ابوریحان 2 مسافرعلی اکبر

8

مسافر حمید "س" مسافر علی "ب"

2

8

         ارتش 1        مسافر محمدرضا

 

 

 آکادمی 2  مسافر هادی

8:30

مسافر سروش مسافر وحید

3

8

       رودهن 1       مسافر رضا

 

 

     آزادی 2     مسافر رحمت

9

مسافر مجید مسافر مصطفی

4

7

           حر 1            مسافر فرهاد

 

 

شمس 2   مسافر وحدت

9:30

مسافر رضا    مسافر یوسف

5

8

      حسنانی      مسافر مجید

 

 

نیما یوشیج مسافر وحید

10

مسافر حمید "ز" مسافر کیوان

6

7

استادمعین 3 مسافر رسول

 

 

سهروردی مسافر مهدی

10:30

مسافر حمید "ر" مسافر امیرحمزه

 
 

       نتایج هفته دوم هشتمین دوره مسابقات فوتسال جام سردار اردیبهشت ماه 1397

         گروه های : 1 تا 8                      زمین شماره 1                                  جمعه : 97/2/21

شماره بازی

گروه

نام تیم

نتیجه

نام تیم

ساعت

نام داوران

1

5

   پاکدشت     (مسافر امین)

0

3

امین قم  (مسافر اکبر)

8

مسافر علیرضا مسافر کیوان

2

2

        قزوین        (مسافر محمد)

2

0

   وحید 1  (مسافر مهدی)

8:30

همسفر محمد مسافر جمال

3

1

پروین اعتصامی (مسافر مهدی)

3

1

شادآباد4 (مسافر علی)

9

  مسافر مهدی  مسافر محمد

4

8

     شهرری    (مسافر علیرضا)

0

3

 نیما یوشیج   بهشهر    (مسافر وحید)

9:30

مسافر مجید   مسافر علی "ب"

5

3

        خمین       (مسافر مسعود)

1

1

ابن سینا 3 (مسافر جعفر)

10

مسافر رضا "ت"   همسفر احسان

6

4

         گیلان         (مسافر حمزه)

0

1

صالحی 3 (مسافر بهروز)

10:30

مسافر امیرحمزه مسافر حمید "س"

7

7

     صالحی 2     (مسافر اردلان)

3

0

سهروردی اصفهان   (مسافر مهدی)

11

مسافرمحمدرضا"ش" مسافر سهند

8

1

شیخ بهایی اصفهان      (مسافر جلال)

4

0

     حر 2      (مسافر علی)

11:30

مسافر حمید "ز"  همسفر کامدین

9

6

   شادآباد 3   (مسافر حمید)

1

4

الهیه مشهد (مسافر کاظم)

12

مسافر سروش مسافر وحید

 

 

کارت های زرد :

یاسر از تیم سهروردی اصفهان ، مسافر مهدی

جواد از تیم ابن سینا 3 ، مسافر جعفر

وحید از تیم پروین اعتصامی اراک ، مسافر مهدی

محسن از تیم الهیه مشهد ، مسافر کاظم

 

همراه داشتن کارت عضویت کنگره 60  و کارت بیمه ورزشی هنگام برگزاری مسابقه برای همه اعضای تیم الزامی می باشد و در صورت همراه نداشتن موارد فوق ، تیم ها نمی توانند در مسابقه شرکت کنند و 3 بر صفر بازنده اعلام خواهند شد.

 

خواهشمند است کلیه بازیکنان و سرپرستان تیمها در ساعت مقرر برای انجام مسابقه خود در زمین حضور داشته باشند. مسابقات راس ساعت توسط داور سوت زده خواهد شد . کلیه تیمها موظف می باشند 15 دقیقه قبل از ساعت بازی سر زمین مربوطه مسابقه حضور داشته باشند و در صورت عدم حضور و تأخیر 3 بر صفر بازنده خواهند شد.

 

جدول  کامل مسابقات

گروه 1

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

مساوی

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

   شیخ بهایی اصفهان   مسافر جلال

1

1

0

0

4

0

4+

3

2

شادآباد 1مسافر مجتبی

1

1

0

0

3

0

3+

3

3

پروین اعتصامی مسافرمهدی

1

1

0

0

3

1

2+

3

4

شادآباد 4 مسافر علی

1

0

1

0

1

3

2-

0

5

حر 2 مسافر علی

1

0

1

0

0

4

4-

0

6

    دانشگاه اسلامشهر     مسافر مسعود

1

0

1

0

0

3

3-

1-

گروه 2

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

مساوی

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

رودکی مسافر حسین

1

1

0

0

5

0

5+

3

2

قزوین مسافر محمد

1

1

0

0

2

0

2+

3

3

وحید 2مسافر حمید

1

1

0

0

1

0

1+

3

4

آزادی 1مسافر محسن

1

0

1

0

0

1

1-

0

5

وحید 1مسافر مهدی

1

0

1

0

0

2

2-

0

6

آکادمی 4مسافر علی

1

0

1

0

0

5

5-

0

گروه 3

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

مساوی

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

شمس 1 مسافر حامد

1

1

0

0

2

0

2+

3

2

همسفران همسفر علی

1

1

0

0

1

0

1+

3

3

خمین مسافر مسعود

1

0

0

1

1

1

0

1

4

ابن سینا 3مسافر جعفر

1

0

0

1

1

1

0

1

5

ارتش 2مسافر ایمان

1

0

1

0

0

1

1-

0

6

کلینیک اهورا مسافر مهدی

1

0

1

0

0

2

2-

0

گروه 4

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

مساوی

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

استادمعین 1مسافر علیرضا

1

1

0

0

8

1

7+

3

2

ابن سینا 2مسافر فریبرز

1

1

0

0

2

0

2+

3

3

صالحی 3مسافر بهروز

1

1

0

0

1

0

1+

3

4

گیلان مسافر حمزه

1

0

1

0

0

1

1-

0

5

ایمان مسافر مهدی

1

0

1

0

0

2

2-

0

6

ارتش 3مسافر علی

1

0

1

0

1

8

7-

0

گروه 5

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

مساوی

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

ابن سینا 4مسافر مجتبی

1

1

0

0

6

1

5+

3

2

امین قم مسافر اکبر

1

1

0

0

3

0

3+

3

3

ابوریحان 1 مسافر روح ا...

1

1

0

0

3

0

3+

3

4

پاکدشت مسافر امین

1

0

1

0

0

3

3-

0

5

رودهن 2مسافر قاسم

1

0

1

0

1

6

5-

0

6

آکادمی 1مسافر حامد

-

-

-

-

-

-

-

-

7

صالحی 1مسافر عباس

1

0

1

0

0

3

3-

1-

گروه 6

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

مساوی

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

شادآباد 2مسافر میلاد

1

1

0

0

4

0

4+

3

2

الهیه مشهد مسافر کاظم

1

1

0

0

4

1

3+

3

3

لوئی پاستورمسافر وحید

1

1

0

0

3

0

3+

3

4

شادآباد 3مسافر حمید

1

0

1

0

1

4

3-

0

5

شادآباد 5 مسافر محمدحسین

1

0

1

0

0

3

3-

0

6

ابن سینا 1مسافر میلاد

1

0

1

0

0

4

4-

0

7

آکادمی 3مسافر مهدی

-

-

-

-

-

-

-

-

گروه 7

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

مساوی

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

حر 1مسافر فرهاد

1

1

0

0

3

0

3+

3

2

صالحی 2مسافر اردلان

1

1

0

0

3

0

3+

3

3

شمس 2مسافر وحدت

1

1

0

0

1

0

1+

3

4

استاد معین 2مسافر مجتبی

1

0

1

0

0

1

1-

0

5

       سهروردی اصفهان       مسافر مهدی

1

0

1

0

0

3

3-

0

6

استادمعین 3مسافر رسول

1

0

1

0

0

3

3-

0

7

ابوریحان 2مسافر علی اکبر

-

-

-

-

-

-

-

-

گروه 8

ردیف

نام تیم

بازی

برد

باخت

مساوی

زده

خورده

تفاضل

امتیاز

1

آکادمی 2مسافر هادی

1

1

0

0

8

0

8+

3

2

       نیما یوشیج بهشهر       مسافر وحید

1

1

0

0

3

0

3+

3

3

ارتش 1مسافر محمدرضا

1

1

0

0

3

1

2+

3

4

حسنانی مسافر مجید

1

0

1

0

1

3

2-

0

5

شهرری مسافر علیرضا

1

0

1

0

0

3

3-

0

6

رودهن 1مسافر رضا

1

0

1

0

0

8

8-

0

7

آزادی 2مسافر رحمت

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

با تشکر ، نگهبان فوتسال کنگره 60

مسافر امیر

 

 

تعداد بازدید از این مطلب : 2643
ادامه مطالب در آرشیو تربیت بدنی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب