نوشتارهای کنگره 60

بهترين راه

Share

بهترين راه

همه انسانها تصور ميكنند بهترين‌راه كوتاهترين راه است . در نتيجه به درستي و يا نادرستي آن تفكر ندارند ، راهي را مي‌روند كه زودتر به خواسته‌هاي خود برسند . لذا مشقهايشان هميشه ناتمام و بي‌محتوا باقي مي‌ماند و مجبورند دوباره بنويسند . غذاي نيمه‌پخته و يا خام قابل خوردن نيست .

All the people assume that the shortest path is the best therefore they do not contemplate about the truth of it. They will choose a way to attain their desires quicker .Therefore their homeworks are always incompelte and meaningless and must redo them. Raw or half cooked food is not edible

Translated by: Saeed Moeini

https://congress60.org/Fa-IR/page/38/بهترين-راه
Share
انواع مواد مخدر
مقالات و توشتارها