نوشتارهای کنگره 60

مصرف كننده كيست ؟

Share

مصرف كننده فرد بيماري است كه در اثر استفاده مكرر از مواد مخدر در شهر وجودي يا جسم خود تخريب به وجود آورده و زندگي خود و اطرافيان را آشفته نموده است .
اين عمل چه دانسته و چه ندانسته انجام شده باشد ، به هر حال فرقي نمي‌كند ، چون هر دو حالت دليل بارزي است   بر عدم آگاهيها .
اين تخريب در قسمت جسم شامل از بين بردن سيستم ضد درد بدن و همينطور انهدام سيستمهاي توليد كننده موادّ شبه افيوني و ساير قسمتهاي ديگر مي‌باشد .
در قسمت جهانبيني ، در اثر وابستگي به مواد مخدر و از تعادل خارج شدن جسم و روان ، باعث گرديده جهاني مملو از ترس ، اضطراب ، نگراني و حقارت پيرامون خود بوجود آورد . براي اصلاح  90%  از ساختارهاي جسم و روان حدوداً   11  ماه وقت لازم است و براي جهانبيني  خدا مي‌داند!


Who is a substance abuser?

A substance abuser is a patient that due to constant use of Narcotics has destroyed his or her body (city of existence) and has ruined the life of himself and the people around him

Whether this act is done knowingly or unknowingly makes no difference, as both situations demonstrate lack of awareness

The damage on the physical body includes the destructions of the opiate like producing system, anti-pain system and other crucial entities present in the body

As far as universal perception or spiritual outlook on life is concerned, due to dependency on Narcotics and imbalance in both physique and psyche (mind), a world full of fear, anxiety, stress, worry and humiliation, surrounds the substance abuser
To repair 90% of the structures of the body and mind, an eleven month period is required and for universal perception, God knows
Translated by: Saeed Moeini

https://congress60.org/Fa-IR/page/37/مصرف-كننده-كيست
Share
انواع مواد مخدر
مقالات و توشتارها