وادی ها

وادی هشتم

Share

وادی یا راه هشتم

باحرکت راه نمایان میشود.

 

امواج چون گردباد برزمین فرود می آیند وآنچه برداشتنی باشد با خود به امانت می برند واین جز فرمان حاصل نمی گردد .

پس با شما که پیمان می بندید در اندیشه آن باشید که از زمین برخواسته وبه آن مکانی که فرمان است رهسپار شوید .

روزی در آسمان ها در مقابل خلق جدید یا انسان که توسط قدرت مطلق به انجام رسیده بود یکی از فرشتگان یا فرماندهان رده بالا که مورد لطف قدرت مطلق قرارداشت سربه شورش گذاشت واز فرمان سرپیچی کرد شاید هم قدرت مطلق خود چنین می خواست که از فرمان سرپیچی شود به هر حال این فرشته یا فرمانده چنین تصور کردکه او هم میتواند با قدرتی که از طرف قدرت مطلق به او داده شده برای خودش فرمانروایی کند به همین دلیل مهلت خواست تا قدرتش را حفظ کند قدرت مطلق تا روز موعود به او مهلت داد واورا از درگاه خود طرد نمود.اوگروهی رابا خود هم آواز کرد و کینه آدم را به دل گرفت پس از آن اعلام نمود که من با تمامی قدرت خود انسان را از مسیرش منحرف خواهم کرد و کاری را انجام خواهیم داد تا انسان از فرامین قدرت مطلق سرپیچی نماید چون می دانست انسان تنها موجودی است که با اختیار خلق شده است یعنی حق انتخاب داردبه عبارتی هم میتواند مسیر تقوا ارزش ها عشق محبت درستی صداقت را طی نماید وهم میتواند مسیر فسق فجور قتل جنایت حسادت کینه نفرت دشمنی خونریزی وفساد را بپیماید.در این هنگام آدم وحوا در بهشت قرارگرفته بود دیری نپایید که توطئه شیطان در مورد آنها به کار افتاد و دسیسه او کارخودش را کرد وآدم نیز از فرمان سرپیچی کرد.قدرت مطلق از آنها توضیح خواست وگفتند:جبران میکنیم اشتباه کردیم .خداوند عذر آنان را پذیرفت و گفت :بایستی عملا ثابت کنید بنابراین قدرت مطلق تمامی بنی آدم را که در آسمان ها بودند جمع آوری کرد وگفت :با شما پیمان می بندم آیا من پروردگار شما هستم به عبارت دیگر یعنی تصدیق می کنید که من قدرت مطلق و بالاترین فرمانروای شما هستم از فرمان من سرپیچی نخواهید کرد دستورات یا فرمان های مرا اجرا خواهید کرد ؟همه ما گفتیم بلی !

پیمان بسته شد!

قدرت مطلق گفت شما هم بروید به زمین که با حرکت راه نمایان خواهد شد ، ولی به شما هشدار میدهم که شیطان دشمن آشکار شماست .بروید تا در عمل و حرکت مشخص گردد کدام یک از شما بر پیمان خود استوار است وکدام یک از شما راه شیطان را که ظاهـری فریبنده وباطنی بس وحشت آفرین دارد می پیماید و کدام یک از شمــا راه الهی ونور را طــی طــریق مینماید.در پایان جایگاه شما مشخص خواهد شد واگر درست حرکت کنید می توانید به نقطه ای برسیدکه امروز آغاز نموده اید و یا دوباره به مکانی برسید که از اینجا انشعاب یافته اید و به نزد پرودگار خود با شادی و سربلندی بازگشت نمایید.گرچه نقطه ای که برای این سفر پر ماجرا آغاز می نمائید ونقطه که باز پس از گذشتن سختی ها رنج عشق ها بازهم به آن می رسید هر دو یکی هستند ولی بدانید که با هم تفاوت فاحش دارند.زیرا درک آگاهی ها معرفت وآموزش ها در نقطه و یا شما باقی می ماند و میتوان از آن تمامی فضاهای شلوغ و ناشناخته را که امروز برآن واقف نیستید کنترل نمایید .بروید که با حرکت راه نمایان می شود.

 

این وادی و این جمله که با حرکت راه نمایان میشودیک قانون است درست مثل قوانین نیوتن مثل قوانین ریاضیات و این همان قانونی است که بزرگی چه زیبا گفت :

گرمرد رهی میان خون باید رفت

از پای فتاد سرنگون باید رفت

توپای در راه بنه وهیچ مگوی

خود راه بگویدت که چون باید رفت

 

بله خود راه بگویدت که چون باید رفت البته لازم به یادآوری است بدون مقدمه ومطالعه نمی توانیم بگوییم حرکت کنیم با حرکت راه نمایان میشود .برای مثال چگونه می توان از منطقه ای کوهستانی و یخ بندان بدون تجهیزات حرکت کنیم وسالم به مقصد برسیم .خوشبختانه ما اکنون در وادی هشتم هستیم وهفت وادی را در خورجین خود داریم مثل با تفکر ساختارها آغاز می گرددیا در مسایل حیاتی به خداوند مسئولیت دادن یعنی سلب مسئولیت از خویش است و یا فرمان عقل و یا رمز و راز کشف حقیقیت این وادی می گوید وقتی که میخواهیم حرکت کنیم با جمع آوری اطلاعات کافی ودانستن مسیر راه لازم نیست تمام جزئیات را در نظر بگیریم .چون امکان پذیر نیست وبه قول مشهور حساب خانه تا بازار دوتاست .یعنی آن چیزی که من تصور میکنم در عمل ممکن است با هزارویک شکل وگونه های مختلف برخورد نمایم که در محاسبات اولیه من محاسبه نشده بود بنابراین وادی هشتم میگوید دراین شرایط پروا مکن به خداوند توکل وحرکت نما قطعاً در حرکت راه یا مسیر مشخص خواهد شد برای مثال ما مشکل اداری داریم ودر خانه نشسته ایم و در حال فکرکردن هستیم اگر تا قیامت هم بنشینیم و فکر کنیم مشکل هرگز حل نخواهد شد اما موقعی که وارد عمل شدیم و حرکت نمودیم راه به تدریج مشخص می گردد مثلاً در مسیر ممکن است با دوستان و آشنایان و یا راهنمایانی برخورد نماییم که در حل مشکل به ما کمک و مساعدت نمایند در حقیقت ما این قانون را کاملاً بلد هستیم و سال ها از آن استفاده می کردیم البته در جهت منفی مثل تهیه مواد مخدر یا الکل خودمان بارها و بارها اتفاق افتاده بود که ما موادمان را تمام کرده بودیم تریاک هروئین الکل سوخته هیچی نداشتیم داخل حقه وافور را هم چندین بار با آب شسته و آبش را هم خورده بودیم تا شاید کمبود مرفین بدن ما را جبران نماید حتی یک ریال پول هم نداشتیم هر چقدر صبرمی کردیم در خانه می ماندیم موادی به دست ما نمی رسید همیشه اول کمی فکر می کردیم و سپس حرکت آغاز می شدبعضی وقتها موقعی حرکت میکریم که از شدت بی موادی یا خماری قادر به راه رفتن نبودیم ولی نیاز به مواد وشدت خماری مارا ناگزیر به حرکت می کرد .به هرحال حرکت آغاز می شد تلفن می کریم و بلافاصله راه میافتادیم و این قدر به حرکت خود ادامه می دادیم تا راه نمایان می شد ومواد تهیه می گردید.و اما ما امروز هم یاد میگیریم و یا یاد گرفته ایم که از این قانون در جهت مثبت استفاده نماییم ما یاد می گیریم هر گونه مشکلی داریم با تفکر و بررسی موضوع به آرامی حرکت کنیم و مطمئن هستیم راه خودش نمایان خواهد شد ما یاد می گیریم و یاد گرفته ایم وقتی که به کنگره می آییم قوانین اصول و حرمت کنگره را که قوانین راه وحرکت در رسیدن به مقصد می باشند را رعایت کنیم تا به پایان راه که همان رهایی وآزادگی از بندهای اهریمن است برسیم و ایمان داریم وقتی که بندهای اهریمن را جدا کردیم ، آنگاه بند عشق به قدرت مطلق در تمامی هستی را هرروز محکم تر خواهیم نمود و رابطه ای ناگسستنی با او برقرارخواهیم نمود و بربالای بلندترین قله ها خواهیم رفت و با صدای بلند و بافغان خواهیم گفت : تنها تورا می ستاییم و تنها تورا ستایش می کنیم برای انجام این عمل عظیم تا شاید او به ما و یا ما به او قدری نزدیک تر شویم .

 

بازپرداخت بدهی

در این وادی ما یاد گرفته ایم و یا یاد می گیریم که حرکت نماییم برای بازپرداخت بدهی های خود وجبران تخریب هایی که تا کنون وارد نمود ایم اولین و نزدیکترین فردی که بایستی نسبت به او بدهی خود را تسویه کنیم آیا می دانید کیست ؟تعجب نکنیم خودمان هستیم بله خودمان کافیست به عنوان ناظر در گوشه ای قراربگیریم و خود را نظاره کنیم خوب نگاه کنیم خوب نگاه کن به زودی در خواهیم یافت و خواهیم دید که چه صدمات جبران نا پذیری به جسم روان وحیثیت خود وارد کرده ایم .چه مواد منفجره و مخربی را تحت عنوان مواد مخدر الکل و یا قرص در جسم خود ریخته ایم در صورتی که جسم ما بهترین مواد مخدر را خود تولید می کرد و ما با این عمل غیر خردمندانه کارخانه های تولید مواد مخدر طبیعی جسم خود را و سیستم های ضد درد و عصبی خود را به نابودی کشانده ایم و آن ها را وام دار خود نموده ایم .

قیافه وشادابی چهره خود را در اثر استفاده از مواد مخدر به چهره ای زشت و کریه تبدیل نموده ایم تمامی اختیارات شهروجودی یا جسم خود را به طور کامل در اختیار اهریمن مواد مخدر قـــرارداده ایم.بنابراین ما بایستی سعی وتلاش کنیم تا تخریب هایی را که خود وارد نموده ایم جبران نماییم تا بدهی ما تسویه گردد به ترتیب ذیل :

1- بازپرداخت بدهی یا جبران تخریب نسب به خودمان که شامل :

الف : جسم و روان خودمان

ب : شخصیت یا حیثیت یا شرف انسانی خودمان

                            ...............

 

الف : جسم وروان خودمان :

اولین و مهم ترین بازپرداخت بدهی مربوط به رفع تخریب از جسم وروان خودمان می باشد که یا در حال بازسازی آن هستیم ویا آن را بازسازی نموده ایم .به عبارت دیگر در حال سفر اول هستیم و یا سفر اول تمام شده است اگر سفر اول ما تمام شده است بایستی حتماً برنامه ورزشی منظمی را برای خود به اجزا در آوریم مثل شنا فوتبال والیبال دویدن و یا هرورزش دیگر و اگر قادر به اجراءهیچ گونه ورزشی نبودیم حداقل روزی یک ساعت پیاده روی نسبتا تند که از آرام شروع می کنیم تا به سرعت برسیم .عملیات ورزشی برای رسیدن به تعادل و داشتن جسم و روانی سالم و شاداب و راه اندازی و فعال کردن سیستم های شبه افیونی جسم و اگر در حال بازسازی جسم وروان خود هستیم یعنی سفر اول بایستی با دقت تمام کوشش کنیم تا با کاهش مواد مصرفی خود طبق پله های تعیین شده و دستورات راهنما نسبت به راه اندازی سیستم های شبه افیونی جسم خود اقدام نماییم و از ورزش های سنگین جداً خودداری کنیم چون در شرایط بازسازی جسم ورزش سنگین میتواند مخرب باشد در ضمن در طول سفر اول با کاهش مواد بعضی از بیماری هایی که ممکن است تا کنون در اثر استفاده بی رویه ازمواد خود را پنهان نموده بودند از زمان کاهش پله ها خود را بروز دهند مثل :درد دندان درد کلیه دردمفاصل نامنظم بودن ضربان قلب و.....

از آنجایی که جسم در حال بازسازی سیستم شبه افیونی و ایمنی خود می باشد تجربه به ما نشان داده است که بعضی از بیماریها در کاهش تدریجی خود به خود درمان می شوند در این شرایط اگر بیماری به صورت اورژانس و غیر قابل تحمل است حتما به پزشک مراجعه گردد درغیر این صورت منتظر باشیم تا سفر اول تمام گردد.

ب : شخصیت یا حیثیت یا شرف انسانی خودمان

مرحله بعدی جبران تخریب از خودمان مربوط به جبران تخریب از شخصیت خودمان می باشد البته لازم به توضیح است نمی توانیم بگوییم هر کس معتاد است کاملا بی شخصیت است اگر چنین بگوییم سخنی خردمندانه نیست منظور این است که به هر حال ما با مصرف مواد مخدر قطعا به شخصیت خود ضربه ای وارد نموده ایم ممکن است این ضربه کم ویا زیاد باشد به هر حال هیچی نیست ما تحت تاثیر مواد مخدر الکل یا قرص رفتار غیر معقول را از خود بروز داده ایم و اعتماد دیگران نسبت به ما سلب گردیده است و گاهی اوقات نگاه های حقارت آمیز و یا توهین آمیز دیگران را روی خود احساس می کردیم گر چه به روی خــود نمی آوریم اکنون بایستی در مسیری حرکت کنیم و دست به اقداماتی بزنیم تا اطرافیان به مرور زمان به ما اعتماد کنند ونگاه خود را عوض نمایند مثلا ممکن است ما در نظر دیگران فردی دروغگو و یا بدقول بوده ایم بایستی با عمل سالم خودمان این جو را از بین ببریم به عبارتی وقتی خودمان را باور کنیم دیگران هم مارا باور خواهند کرد .

2- دومین مرحله جبران تخریب بایستی از اعضای خانواده صورت پذیرد . مگر دیگران گناه کردند که پدر و مادر خواهر برادر فرزند و یا همسر ما شده اند ؟اگر خوب نگاه کنیم در خواهیم یافت که ما با مصرف مواد مخدر قرص الکل چه لطمه های جبران ناپذیری به آن ها وارد کرده ایم  چقدر آن ها را آزرده ایم هم از نظر روحی وروانی وهم از نظر حیثیتی و آبرویی به طور کامل هم مادی وهم معنوی تا جایی که گاهی اوقات شرم داشتند که مارا به دیگران معرفی نمایند ونسبت خود را با ما آشکار کنند.اکنون در صدد جبران تخریب بر می آییم این نکته باعث گمراهی ما نشود که مثلا برویم و به اعضای خانواده بگوییم من اشتباه کردم معذرت می خواهم مرا حلال کنید و پس از آن هر اتفاقی که رخ داد صورت حق به جانب به خود بگیریم وبگوییم من معذرت خواهی کردم دیگرچه میخواهید خیر !در کنگره 60 جبران تخریب اینگونه نیست چون جبران تخریب و یا بازپرداخت بدهی با زبان کاریست آسان لازم است ولی کافی نیست جبران تخریب بایستی با عوض شدن اندیشه زبان کردارما انجام پذیرد به سخن دیگر بایستی به سمتی حرکت کنیم که معرفت عمل سالم و عدالت با چاشنی عشق و محبت در اندیشه زبان و کردار ما خود را به نمایش در بیاورد.

3- سومین مرحله جبران تخریب مربوط به فامیل دوست آشنایان وبه طور کلی جامعه و کل هستی میباشد . در این مرحله اگر بدهی به کسی داریم به آرامی وبه مرور زمان پرداخت نماییم و اگر خسارتی را به اشخاص وارد نموده ایم اگر امکان جبران وجود دارد بصورت مستقیم یا غیر مستقیم جبران نماییم و همین طور خساراتی راکه به جامعه وارد نموده ایم که البته می توانیم آن را با تبدیل شدن به انسانی سالم و صالح تلافی کنیم.

تا باد چنین بادا !

                                                  پایان وادی هشتم

 

https://congress60.org/Fa-IR/page/110/وادی-هشتم
Share
انواع مواد مخدر
مقالات و توشتارها