وادی ها

وادی اول

Share

                    وادی یا راه اول:

 با تفکر ساختارها آغاز میگردد ؛ بدون تفکر ، آنچه هست رو به زوال می رود .

دراين وادي بهتراست بدانيم چگونه همه چيز پيدا ميشود و يا چگونه همه چيز خلق ميشود. ‏براي پيدا شدن يا بهوجود آمدن ويا خلق شدن، اولين قدم يك فكـر است ويا يك انديشه، واين انديشه آغاز خلق است .‏

بنابراين همه انسانها براي پيداشدن لازم است تفكـر نمايند، و نيروي القاء و احياء و تحرك هم موجود ‏ميباشد. به عبارتي همه چيز اول مثل صفحه سفيد نقاشي است . سپس ذره ذره تصوير پديدار ميگردد و ‏ازمعني آن، هم زشت و زيبا، و هم خوب و بد پديدار ميشود .‏

‹‹ پس اول بايد تفكـرنمود ! ››‏

حالا برميگرديم سراصل موضوع :‏

ما سالهاست درگير مواد مخدر ويا الكـل شـده ايم و ايـن درگيـري چـه دانسته باشد و چه ندانسته به ‏هرحــال فرقي نميكند . چيزي كه مهم است، ما ميخواهيم از شرّ اين غول بي شـاخ و دم كه زندگي مارا به ‏طرف نابودي سوق داده است ويا ميدهد رها شويم . ‏

ممكن است قيافه ما تابلو شده باشد.در زندگي ما هرج و مرج بهوجود آمده باشد . در اين مقطع كافي ‏است ما فكر كنيم كه كجاي كار قرارگرفته ايم و به كجا ميخواهيم برويم.‏

در اين وادي ما اصلاً نميخواهيم تصميم بگيريم كه از فردا ترك اعتياد كنيم،چون بارها اين اقدام را ‏انجام داده و با شكست مواجه شده ايم، و كما اينكه از پزشك و روانپزشك و متخصص هم كمك گرفتهايم و ‏آنها هم نتوانسته اند به ما كمكي نمايند .‏

دراين مقطع ، ما فكر ميكنيم ،

آیا میخواهیم  فكر كنيم؟ به چه موضوعی باید فکر کنیم ؟ چگونه بايد فكر كنيم؟ به چه چيزهائي نبايد فكر كنيم؟ ‏

شايد تصور كنيم كه هميشه فكرميكنيم اما اعتياد و پيشرفت آن نشان ميدهد ما درست فكر نكرده ايم و ‏زندگي خود را بدون تفكرو يا با تفكر غلط ادامه داده و هرچه داشتهايم چه مادي و چه معنوي از دست داده و ‏يا درحال از دست دادن آن ميباشيم و به طرف زوال در حركت هستيم .‏

ما بايستي دراين وادي نقشه حمله خود را به اعتياد ترسيم نمائيم ؛

نقشه اي بسيار دقيق و حساب شده كه راه به عقب نداشته باشد. دراين وادي نميخواهيم نقشهاي عظيم ‏ترسيم نمائيم. اگر ما در اين مقطع بتوانيم نقشه اي بكشيم كه قابل اجرا باشد و مشكل خودمان را به آرامي ‏حل كنيم، بهتر به نتيجه خواهيم رسيد. ما در اين تفكربايد به صورت واقع بينانه به اعتياد نگاه كنيم. اگر به اين ‏تفكر صحيح برسيم، درخواهيم يافت اراده درمقابل اعتياد كم مي آورد. به عبارتي اراده به تنهائي نميتواند ‏حريف اعتياد گردد .‏

چون اعتياد خيلي قويتر از اين حرفها ميباشد. براي مثال ما نميتوانيم با ارادة تنها، از ‏يك درخت خيلي بلند بالا برويم، ويا با اراده تنها نميتوانيم از روي طنـاب در يـك ارتفاع زياد ‏عبوركنيم، و اين را ميدانيم كه ما قادريم از درخت بالا برويم مشــروط به اينكــه چنـد كار را ‏با هـم و هماهنگ بتوانيم اجرا نمائيم. مثلاً قدرت بدني لازم را فراهم نمائيم و فوت و فن آنرا ‏بدانيم. هدف و يا انگيزه لازم را داشته باشيم و تمرين لازم را بكنيم.‏

البته در اين مرحله بعضي از ما ممكن است نتوانند درست فكـــر كنند و تصميم بگيرند . ميتوانيم اگر ‏فكرمان بهجائي نرسيد، از نظرِ مشورتيِ مابقيِ اعضاء استفاده كنيم؛ ولي تصميم گيري نهائي بر عهده خودمان ‏ميباشد. به عبارت ديگر: مشـورت ميكنيـم ولـي تصميــم را خودمــان مي بايست بگيريم تا اعتماد به ‏نفس لازم براي ما بوجود بيايد.‏

البته اين را نيز بايستي درنظر داشته باشيم كه خلقت، سازمان و تشكيلاتي است كه همه چيز در آن با ‏نهايت دقت برنامه ريزي شده و در هر لحظه كنترل ميشود و يك نيروي مافوق بر آن نظارت دارد. اين نيروي ‏مافوق بهصورت خودكار، اگر شخصي بهطرف فسق و فجـور بـرود، او را در فرو رفتـن بـه اعماق تاريكي ها ‏ياري ميدهد و اگر انسان بهطرف تقوي و ارزش ها حركت كنـد، او را در اين جهت مورد حمايت و ياري ‏قرار ميدهد.‏

ممكن است بعضي از ما اكنون به اين سخن ايمان نداشته باشيم ولي اگر چشم دل خودرا باز كنيم به ‏آرامي آن نيروي مافوق را حس خواهيم نمود و اگر بخواهيم و حس آنرا بوجود بياوريم و طلب كنيم، اين ‏نيروي مافوق در درمان و رهايي ما مي تواند نقش بسيار بزرگي ايفا كند. اين بستگي به ما دارد كه بخواهيم يا ‏نخواهيم . چنانكه نخواهيم، باز آن نيرو به ما ياري خواهد رساند. چون ما بهطرف ارزشها حركت ميكنيم و ‏تنها فرقي كه بين خواستن و نخواستن ما وجود دارد، آن حس يا قوّت قلبي است كه خودمان در خودمان ‏بهوجود مي آوريـم، كه ميتوانــد تكيه گاه مناسبي باشد، وگرنه آن نيرو به صورت خودكار، كارش را انجام ‏ميدهد و براي او زبان، مذهب، نژاد و رنگ پوست فرقي ندارد چون

پاكترين انسانها ، به آن نيرو نزديكترين ‏افرادند.

                                             پایان وادی اول

 

 

https://congress60.org/Fa-IR/page/102/وادی-اول
Share
انواع مواد مخدر
مقالات و توشتارها