تاریخ
چهار شنبه 30 مرداد 1398

رهایی های روز چهارشنبه 30 مرداد ماه 98 (به روز رسانی تکمیل شد)

موضوع : اخبار داخلی
خدا را شکر یک چهارشنبه دیگر شاهد رهایی مسافران کنگره 60 از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار بودیم
 رهایی های روز چهارشنبه 30 مرداد ماه 98 (به روز رسانی تکمیل شد)

روز چهارشنبه مورخ 30 مردادماه 98 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 150 نفر مسافر آقا و 4 نفر مسافر خانم در کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه با دریافت گل رهایی رسماً وارد سفر دوم شدند.

همچنین در هفته ای که گذشت 35 نفر از مسافرین آقا و 1 نفر از مسافران خانم لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 ، جناب مهندس دریافت نموده و به رهایی برسند.

ضمناً تعداد 20 نفر از همسفران در روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند و از آقای مهندس گل ورود به سفر دوم خود را دریافت نمودند

مجموع کل رها شدگان از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار:190 نفر

مجموع کل همسفران ورود به سفر دوم: 20 نفر

سلام دوستان امیر حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما امیر از نمایندگی آکادمی

نام کمک راهنمای همسفر: خانم راحله

سلام دوستان وحیدرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما بهروز از نمایندگی صالحی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما ادرلان از نمایندگی صالحی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی الکل نام کمک راهنما محسن از نمایندگی پرستار

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما امیر از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان وحید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره متادون نام کمک راهنما محمد از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه هروئین نام کمک راهنما فرهاد از نمایندگی حر

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما پیمان از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی اسید، حشیش نام کمک راهنما محسن از نمایندگی ستارخان

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی شاد آباد

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما سهراب از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما سهراب از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما وحید از نمایندگی شمس

سلام دوستان ولی هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما محمد

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیشه

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما جواد از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان تورج هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما رضا از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان غلامحسین هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما جمشید از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان پژمان هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی شیره متادون نام کمک راهنما فرزاد از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما فرزاد از نمایندگی عمان سامانی

 

سلام دوستان رزیتا هستم یک همسفر نام کمک راهنما خانم اکرم از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر نام کمک راهنما خانم اکرم از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان خدیجه هستم یک همسفر نام کمک راهنما خانم محدثه از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان سارا هستم یک همسفر نام راهنما خانم اعظم از نمایندگی پروین اعتصامی

سلام دوستان یاسین هستم یک مسافر آنتی ایکس هروئین متادون نام کمک راهنما محمدجواد از نمایندگی عمان سامانی

کمک راهنمای همسفر: خانم آرزو

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما سعید از نمایندگی عمان سامانی

کمک راهنمای همسفر: خانم زهرا

سلام دوستان احسان هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی

کمک راهنمای همسفر: خانم مائده

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر آنتی ایکس قرص الکل حشیش نام کمک راهنما کریم از نمایندگی شفا

کمک راهنمای همسفر: خانم معصومه

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما کریم از نمایندگی شفا

کمک راهنمای همسفر: خانم فاطمه

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان بنیامین هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما کاظم از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما سینا از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما سمد از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان جعفر هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما سمد از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان روح الله هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما سمد از نمایندگی فردوسی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما کریم از نمایندگی شفا

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

سلام دوستان بنیامین هستم یک مسافر آنتی ایکس حشیش قرص نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

سلام دوستان قاسم هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک حشیش نام کمک راهنما مجید از نمایندگی شفا

سلام دوستان نور الله هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی شهرری

سلام دوستان سجاد هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی نیمایوشیج

سلام دوستان صادق هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی نیما یوشیج

 

سلام دوستان شهرام هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیما یوشیج

 

سلام دوستان مرتضی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما رضا از نمایندگی باباطاهر

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه الکل  نام کمک راهنما سعید از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک متادون نام کمک راهنما علی از نمایندگی چالوس

کمک راهنمای همسفر : خانم فاطمه

سلام دوستان علی اکبر هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما فرشاد از نمایندگی شیخ بهایی

کمک راهنمای همسفر : خانم آزاده

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیما یوشیج

کمک راهنمای همسفر : خانم رقیه

سلام دوستان میلاد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما احمد از نمایندگی رودهن

کمک راهنمای همسفر : خانم شیما

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما فرشید از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان مسلم هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما مجتبی از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان جواد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما مجتبی از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان ناصر هستم یک مسافر آنتی ایکس هروئین نام کمک راهنما محمدرضا از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

سلام دوستان بیژن هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

سلام دوستان کمیل هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی چالوس

سلام دوستان بهزاد هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی چالوس

سلام دوستان مرتض هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما احمد از نمایندگی چالوس

سلام دوستان علی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی وحید

سلام دوستان منصور هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره تریاک  نام کمک راهنما اکبر از نمایندگی وحید

سلام دوستان رحیم هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما رضا

سلام دوستان هادی هستم یک مسافر آنتی ایکس هروئین نام کمک راهنما محمود از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان غلامحسن هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان اسفندیار هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان عبدالعلی هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

 

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما مجید از نمایندگی سمنان

سلام دوستان شهاب هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان صادق هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما حامد از نمایندگی نیمایوشیج

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک متادون نام کمک راهنما حامد از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار  نام کمک راهنما حامد از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان مازیار هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما مصیب

سلام دوستان ابولفضل هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه هروئین نام کمک راهنما سهراب از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره الکل سیگار نام کمک راهنما سهراب از نمایندگی شادآباد

سلام دوستان روح الله هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک شیشه نام کمک راهنما سهراب از نمایندگی شادآباد

کمک راهنمای همسفر : خانم نوشین

سلام دوستان مزاهر هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

کمک راهنمای همسفر : خانم افسانه

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر آنتی ایکس شربت اوپیوم نام کمک راهنما فریبرز از نمایندگی ابن سینا

کمک راهنمای همسفر : خانم سهیلا

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما پیمان از نمایندگی ابوریحان

سلام دوستان اصغر هستم یک مسافر آنتی ایکس شیشه متادون نام کمک راهنما جعفر از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان سعید هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک شیره نام کمک راهنما حسین از نمایندگی سمنان

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان پویا هستم یک مسافر آنتی ایکس الکل قرص نام کمک راهنما حمید از نمایندگی دهخدا

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار  نام کمک راهنما عطا از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان  هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما آرش از نمایندگی عمان سامانی

کمک راهنمای همسفر : خانم باران

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار  نام کمک راهنما رامین

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر آنتی ایکس شیره نام کمک راهنما حمیدرضا از نمایندگی لویی پاستور

سلام دوستان فیروز هستم یک مسافر آنتی ایکس تریاک نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان احم دهستم یک مسافر آنتی ایکس هروئین نام کمک راهنما قباد از نمایندگی کرمانشاه

سلام دوستان نقی هستم یک مسافر آنتی ایکس سیگار نام کمک راهنما عطا از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان الهه هستم یک همسفر نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان فاطمه هستم یک همسفر نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان مریم هستم یک همسفر نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان آتنا هستم یک همسفر نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان پروانه هستم یک همسفر نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان پریا هستم یک همسفر نام کمک راهنما میلاد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما محمد از نمایندگی کاسپین

کمک راهنمای همسفر: خانم محدثه

سلام دوستان صدیقه هستم یک همسفر نام کمک راهنما مریم از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان شاهین هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی سیگار  تریاک نام کمک راهنما امیر حسین از نمایندگی امین گلی

کمک راهنمای همسفر : خانم لیلی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما عطا از نمایندگی کاسپین

کمک راهنمای همسفر : خانم پروانه

سلام دوستان علی هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک قرص نام کمک راهنما محمد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان ابراهیم هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی هروئین شیشه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان جابر هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی شیشه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مصیب هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی سیگار متادون نام کمک راهنما حجت از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان عباس هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما حجت از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان علی هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی قرص نام کمک راهنما حجت از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان اسحاق هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی هروئین نام کمک راهنما حجت از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان مهرداد هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما حجت از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان مصیب هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما اصغر از نمایندگی بوشهر

سلام دوستان عسگر هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره نام کمک راهنما علیرضا از نمایندگی شهرری

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما مجید از نمایندگی آکادمی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان علی اکبر هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک قرص نام راهنما کورش از نمایندگی پاکدشت

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما مجید از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی هروئین شیشه  نام کمک راهنما مجید از نمایندگی سلمان فارسی

 

سلام دوستان حمزه هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک نام کمک راهنما احمد از نمایندگی صائب تبریزی

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی بوئین میان دشت

سلام دوستان آرش هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک  نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی بوئین میان دشت

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما کامران از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی متادون نام کمک راهنما کامران از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی سیگار نام کمک راهنما محمد از نمایندگی کاسپین

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی شیره نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی شیره متادون نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان محمد صالح هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما وحید از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی تریاک نام کمک راهنما وحید از نمایندگی نیما یوشیج

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر  آنتی ایکس مصرفی شیر ه تریاک نام کمک راهنما محمود از نمایندگی سلمان فارسی

تعداد بازدید از این مطلب : 2025
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
17 نظر  
 • مسافر محمد رضا فایر من کرجی
زمان ارسال
1398/06/03 12:23:16
خداقوت به مهندس عزیز
 • محمد سپیدکار
زمان ارسال
1398/06/01 15:48:36
سلام و تبریک به رهایافتگان
 • همسفر سمیرا از شعبه ی چالوس
زمان ارسال
1398/05/31 15:49:15
تبریک به آقای مهندس و تمامی اعضای کنگره از خداوند میخواهم که رهایی مسافران ماندگار باشد و تمام سفر اولی ها به رهایی برسند .یک تبریک ویژه هم ب رهایی شعبه چالوس
 • مسافرحسن نمایندگی فردوسی
زمان ارسال
1398/05/31 13:37:46
خداقوت به آقای مهندس و تمامی خدمت گزاران کنگره 60
 • Hamim
زمان ارسال
1398/05/31 10:58:40
خداقوت به همه خدمتگزاران کنگره شصت، مخصوصا جناب مهندس عزیز. تبریک به همکنگره ای (190نفر)های مسافر و همسفر. باعث خوشحالی این تعداد و باعث امیدواری برای ادامه راه و رهایی(بنده). با تشکر از خدمتگزاران سایت،نوشتار فایل صوتی و عکاس 💐
 • همسفر مریم
زمان ارسال
1398/05/31 9:49:48
تبریک و خدا قوت خدمت آقای مهندس،سپاسگزارم از زحمتهای شما.تبریک به رهایافتگان و کمک راهنمایان گرامی.تشکر از خدمتگزاران سایت🌹
 • صدیقه بزرگتبار همسفر شعبه ی چالوس
زمان ارسال
1398/05/31 2:59:38
سلام و خدا قوت به جناب مهندس و تمامی اعضای کنگره ی ۶۰ امیدوارم همه ی افردای که در تاریکی به سر میبرند این لحظه را تجربه کنند
 • فرید اسکندری
زمان ارسال
1398/05/31 2:22:56
خدایا شکر، شکر ، شکر. با آرزوی سلامتی برای جناب مهندس و خانواده محترمشون.
 • روزبه(ارتش)
زمان ارسال
1398/05/31 0:51:12
سلام.مثل همیشه خدا را شکر که در این زمان و مکان هستم و این معجزه های زیبا رو می بینم. سپاس از عزیزان سایت که برتابنده این معجزاتند.
 • علی اصغر نمایندگی وحید،لژیون ۵
زمان ارسال
1398/05/30 22:38:38
با عرض سلام و تبریک به همه ی مسافران عزیز که از بند اعتیاد آزاد و رها شده اند و عرض خسته نباشید خدمت کمک راهنمایان عزیز
 • سامان لژیون2 نمایندگی دانیال
زمان ارسال
1398/05/30 21:51:12
باعرض سلام خدمت بنیان گذار محترم کنگره 60،به تمام عزیزان رها شده تبریک میگم،خدایا شکرت
 • حسن اسدی
زمان ارسال
1398/05/30 21:47:12
تبریک ویژه به جناب آقای مهندس دژاکام عزیز،پرشگون باد این رهایی های زیبا
 • همسفر فاطمه
زمان ارسال
1398/05/30 20:14:20
تبریک خدمت جناب مهندس و خانواده محترمشان. تبریک خدمت تمامی کمک راهنمایان، مسافران و همسفرانی که امروز گل رهایی گرفتند. تا باد چنین باد.. سپاس از زحمتکشان وبلاگ.
 • مسافر محمد لژیون 6 تبریز
خدا قوت خدمت آقای مهندس و راهنماهای محترم و عرض تبریک خدمت رهایافتگان عزیز...
 • امیر از نمایندگی حکیم هیدجی
زمان ارسال
1398/05/30 17:26:10
تبریک میگم به همه عزیزان و راهنماهای گل
 • آرزوهمسفراحمدنمایندگی شفامشهد
زمان ارسال
1398/05/30 16:28:22
خداقوت خدمت جناب مهندس وتبریک به تمامی مسافران وهمسفران
 • مسافرحسن عباسی نمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1398/05/30 16:24:45
باسلام و درود فراوان بر همه عزیزان.تبریک به بنیان کنگره 60خانواده گرانقدر ایشان وتمامی خدمتگزاران راستین کنگره 60.
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب