تاریخ
يکشنبه 25 فروردين 1398

رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/01/21

موضوع : گزارش تصویری
روز چهارشنبه مورخ 98/01/21 مطابق هر هفته شاهد دستور قطع مصرف و دریافت گل رهایی تعداد زیادی از مسافران درمان اعتیاد و درمان سیگار بودیم
رهایی های روز چهارشنبه مورخ 98/01/21

روز چهارشنبه مورخ 98/01/21 مطابق هر هفته تعداد زیادی از مسافران کنگره 60 دستور قطع مصرف مواد مخدر و سیگار خود و همچنین گل رهایی را از دستان آقای مهندس دریافت نمودند.

تعداد مسافران آقا که از بند اعتیاد رها شدند 137 نفر، تعداد مسافران خانم، 2 نفر، تعداد مسافران ویلیام ال وایت ( درمان سیگار )  که به رهایی رسیدند 32 نفر و درمجموع روز چهارشنبه شاهد رهایی 171 نفر از مسافران مواد مخدر و سیگار بودیم.

سلام دوستان علی  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیشه، هروئین، حشیش    مدت سفر 14ماه   نام کمک راهنما  جلال  از نمایندگی شادآباد

کمک راهنمای همسفر خانم صبا

سلام دوستان  مسعود هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک   مدت سفر 11ماه   نام کمک راهنما بهزاد  از نمایندگی کرج

نام کمک راهنمای همسفر خانم آذر

سلام دوستان ایمان  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیشه  مدت سفر13 ماه  نام کمک راهنما یونس از نمایندگی وحید

نام کمک راهنمای همسفر خانم مهدیه

سلام دوستان علی  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر13ماه  نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی بوئین میان دشت

نام کمک راهنمای همسفرخانم زهرا

سلام دوستان احمد  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر11 ماه  نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی میرداماد

نام کمک راهنمای همسفر خانم زهرا

سلام دوستان  اکبر  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر10  نام کمک راهنما محمد از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان محمد  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر11 ماه  نام کمک راهنما پیمان از نمایندگی ابوریحان

  

سلام دوستان ایمان هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس الکل، شیره، تریاک  مدت سفر12  نام کمک راهنما پیمان از نمایندگی آکادمی

 

سلام دوستان سخاوت   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، متادون  مدت سفر 13 نام کمک راهنما امیر از نمایندگی رودهن

 

سلام دوستان جواد   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر11ماه  نام  راهنما علی از نمایندگی حکیم هیدجی

 

سلام دوستان شاهین   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیشه  مدت سفر 13 نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی گیلان

 

سلام دوستان مهدی   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیشه  مدت سفر14ماه  نام کمک راهنما مهدی  از نمایندگی فردوسی مشهد

سلام دوستان احمد   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره  مدت سفر12  نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی فردوسی مشهد

 

سلام دوستان رضا   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیشه، تریاک  مدت سفر13ماه  نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی فردوسی مشهد

سلام دوستان  علی  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر10  نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی سهروردی اصفهان

 

سلام دوستان امید علی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، تریاک   مدت سفر12ماه  نام کمک راهنما ناصر از نمایندگی سهروردی اصفهان

 

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر11ماه  نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی سهروردی اصفهان

سلام دوستان اسماعیل هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی سهروردی اصفهان

سلام دوستان سهیل هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس قرص، تریاک  مدت سفر13 ماه  نام کمک راهنما فرهاد از نمایندگی حر

سلام دوستان علی رضا هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره  مدت سفر11ماه  نام کمک راهنما محمد  از نمایندگی اصفهان

نام کمک راهنمای همسفر خانم اعظم

سلام دوستان علی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، تریاک  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما علی  از نمایندگی حکیم هیدجی

نام کمک راهنمای همسفر خانم مهین

سلام دوستان حمید هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، تریاک  مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما مصطفی از نمایندگی سهروردی اصفهان

نام کمک راهنمای همسفر خانم محبوبه

سلام دوستان فریدون هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما علی از نمایندگی سلمان فارسی

نام کمک راهنمای همسفر خانم فاطمه

سلام دوستان غلام رضا هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس متادون  مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما علی از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان محسن هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیشه، تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی سلمان فارسی

نام کمک راهنمای همسفر خانم فاطمه

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره تریاک  مدت سفر 12ماه نام کمک راهنما طهمورث از نمایندگی صالحی

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره تریاک  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما طهمورث از نمایندگی صالحی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس  شیره تریاک مدت سفر12 ماه نام کمک راهنما  از نمایندگی

سلام دوستان علی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما بهمن از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس ot و سیگار  مدت سفر 11 نام کمک راهنما سجاد از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس ot و سیگار  مدت سفر 11  نام کمک راهنما سجاد از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس هروئین، حشیش  مدت سفر 11ماه نام کمک راهنما جمال از نمایندگی صالحی

سلام دوستان سجاد هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس حشیش، قرص  مدت سفر 12ماه  نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مصطفی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، تریاک  مدت سفر 12ماه نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک، شیره  مدت سفر 12 ماه  نام کمک راهنما سعید از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان محمد رضا هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک، الکل  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما  از نمایندگی

سلام دوستان محمود هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس  شیره تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حسین از نمایندگی

سلام دوستان حسن هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، هروئین  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما میثم از نمایندگی میرداماد اصفهان

نام کمک راهنمای همسفر خانم محبوبه

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، تریاک  مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما شهرام  از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان امیر هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر10ماه  نام کمک راهنما هومن از نمایندگی لویی پاستور

نام کمک راهنمای همسفرخانوم سمیه

سلام دوستان رسول هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس متادون  مدت سفر11  نام کمک راهنما رضا از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان رضا هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر 10 نام کمک راهنما رضا از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان یاور هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیشه  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی عمان سامانی

نام کمک راهنمای همسفر خانم زری

سلام دوستان امین هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11ماه نام کمک راهنما دانیال از نمایندگی ارتش

نام کمک راهنمای همسفر خانم زلیخا

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما اشکان از نمایندگی امین گلی اصفهان

نام کمک راهنمای همسفر خانم بتول

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس هروئین  مدت سفر 12ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی امین گلی اصفهان

نام کمک راهنمای همسفر خانم بتول

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی

نام کمک راهنمای همسفر خانم شهناز

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک، قرص  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما هادی از نمایندگی پروین اعتصامی اراک

نام کمک راهنمای همسفرخانم اعظم

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما ابوالفضل از نمایندگی سلمان فارسی

نام کمک راهنمای همسفر خانوم فاطمه

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما وحید از نمایندگی نیمایوشیج بهشهر

نام کمک راهنمای همسفر خانوم مریم

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما علی رضا از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما علی رضا  از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان مجتبی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما حسین  از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان روح الله هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی امین گلی اصفهان

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما مهدی از نمایندگی عمان سامانی

سلام دوستان  رضا  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره تریاک  مدت سفر 11ماه نام کمک راهنما سعید از نمایندگی امین گلی اصفهان

سلام دوستان  ابوالقاسم  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره  مدت سفر 12ماه نام کمک راهنما سعید از نمایندگی امین گلی

سلام دوستان  رسول  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، الکل  مدت سفر 11ماه نام کمک راهنما حسن از نمایندگی شیخ بهایی

سلام دوستان  محمد تقی  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره  مدت سفر 11ماه نام کمک راهنما بهزاد از نمایندگی امین گلی 

سلام دوستان  منصور  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 10ماه نام کمک راهنما امیر از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان  علی  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما امیر از نمایندگی سلمان فارسی

سلام دوستان محمد  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما شیرزاد از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان علی اصغر   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما شیرزاد از نمایندگی حسنانی

سلام دوستان الیاس هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس متادون  مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگینیما یوشیج بهشهر

نام کمک راهنمای همسفر خانم هاجر

سلام دوستان احسان هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس هروئین  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی وحید

نام کمک راهنمای همسفر خانم نسرین

سلام دوستان  علی رضا  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11ماه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان  پرویز  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی حکیم هیدجی

سلام دوستان  حسین  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، تریاک   مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما خسرو از نمایندگی حر

سلام دوستان محمد   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما خسرو از نمایندگی حر

سلام دوستان حسن  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محمود از نمایندگی نیما یوشیج بهشهر

سلام دوستان  مهدی  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک، شیره  مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما مرتضی از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان علی رضا  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما جمال از نمایندگی صالحی

سلام دوستان اصغر  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک، شیره  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما وحید از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان محمد   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی میرداماد

سلام دوستان  علی  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس متادون، الکل  مدت سفر 13 ماه  نام کمک راهنما علی رضا از نمایندگی باباطاهر

سلام دوستان  بابک  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس متادون، الکل  مدت سفر 13ماه نام کمک راهنما علی رضا از نمایندگی بابا طاهر

سلام دوستان  یاسر  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس  هروئین، شیشه مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما رضا از نمایندگی باباطاهر

سلام دوستان عین الله   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 10ماه نام کمک راهنما عبدالله  از نمایندگی باباطاهر

سلام دوستان رسول   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان حمید   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک، شیره  مدت سفر 13ماه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان  حسن  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره  مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما محمد از نمایندگی سهروردی

سلام دوستان حمید  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس سیگار  مدت سفر 10 نام کمک راهنما رضا از نمایندگی پروین اعتصامی اراک

سلام دوستان رضا   هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 10ماه نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

نام کمک راهنمای همسفر خانم پروانه

سلام دوستان  رضوان  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی دهخدای قزوین

نام کمک راهنمای همسفر خانم سمیه

سلام دوستان جلال  هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک  مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما هادی از نمایندگی میبد

سلام دوستان محمد هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره مدت سفر  ماه نام کمک راهنما رمضان از نمایندگی وحید

سلام دوستان مسعود هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره، حشیش مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما رضا از نمایندگی 

سلام دوستان اکبر هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما امیر از نمایندگی ابن سینا

سلام دوستان کریم هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره تریاک مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما محسن از نمایندگی دهخدا 

سلام دوستان مجید هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس متادون، شیشه مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما حامد از نمایندگی پرستار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلام دوستان مهدی هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک مدت سفر 10 ماه نام کمک راهنما رضا از نمایندگی کرج

سلام دوستان داوود هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک مدت سفر 11 ماه نام کمک راهنما رضا از نمایندگی کرج

سلام دوستان حسین هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس شیره تریاک مدت سفر 12 ماه نام کمک راهنما رضا از نمایندگی کرج

سلام دوستان حامد هستم یک مسافر، آخرین آنتی ایکس تریاک، هروئین مدت سفر 13 ماه نام کمک راهنما رضا از نمایندگی پروین اعتصامی اراک

تهیه و تنظیم: مسافر رضا

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 1780
ادامه مطالب در آرشیو گزارش تصویری
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
13 نظر  
 • مسافرمرتضی لژیون دو آقای بهزاد بابایی
زمان ارسال
1398/01/28 1:26:26
سلام خداقوت تبریک میگم به تمامی رها شدگان یه تبریک مخصوص برای داداش لژیونیم آقا مسعودامیدوارم همیشه ودرتمام مراحل زندگی موفق و پیروز باشی داداش مخلصیم مهندس جان انشاالله خداوند رهایی رو نصیب ما کنه تا بتونیم خدمت گذار کنگره ۶۰ شعبه کرج باشیم
 • مسافر رحمت شعبه نیک آباد
زمان ارسال
1398/01/27 1:26:33
سلام.تبریک به حسن اقا جورکشان ورهجوهاش مصطفی و اکبر
 • مسافر محسن حاج امینی امین گلی
زمان ارسال
1398/01/26 1:17:21
سلام و خداقوت به آقای مهندس دژاکام سپاسگزارم
 • مسافمحسن لژیون ششم قزوین
زمان ارسال
1398/01/25 20:57:24
سلام خدمت بزرگواران و خدمت گزاران خانواده کنگره 60. ارزوی رهایی های بیشتر .تبریک
 • همسفر ملیحه
زمان ارسال
1398/01/25 16:14:49
درود تبریک به رها شدگان وبنیان گزار کنگره 60
 • همسفرصدیقه نمایندگی سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/01/25 12:9:45
با عرض سلام وخداقوت وتبریک خدمت جناب آقای مهندس وخانوادۀ بزرگ کنگره 60 وتبریک به همۀ رهایافتگان.
 • همسفر شیراز
زمان ارسال
1398/01/25 9:15:55
خداقوت به همه شما انسان های خوب خداقوت جناب مهندس درود درود درود احسنت
 • مسافر سینا ل۲ کرمان
زمان ارسال
1398/01/24 15:31:49
خدا رو شاکرم که کنگره۶۰ رو در مسیر من قرار داد،ان‌شاءالله امسال سالی پر از رهایی و آرامش باشد.
 • همسفر ام البنین احمدیان از شعبه سمنان
زمان ارسال
1398/01/24 14:9:49
با سلام و عرض تبریک سال نو به جناب مهندس دژاکام عزیز و کل اعضاء خانواده بزرگ کنگره 60. تبریک به رهایافتگان از بند اعتیاد. تبریک به راهنمایان و خانواده های این عزیزان. رهائیتان مستدام.
 • مسافر محمد حسین قم لژیون 7
زمان ارسال
1398/01/24 11:30:54
با سلام و قدا قوت به آقای مهندس و تمام خدمتگذاران کنگره و تبریک به تمام رها یافتگان
 • مسافرجعفرنمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1398/01/24 7:53:14
تبریک به خانواده بزرگ کنگره ۶۰ وهمه عزیزان رهاشده
 • مسافربابک لژیون دوم دانیال اهواز
زمان ارسال
1398/01/24 7:39:5
خداراشکر به امیدرهایی همه عزیزان سفراولی
 • همسفر طاهره شیراز
زمان ارسال
1398/01/24 6:36:29
سلام وخداقوت به جناب مهندس دژاکام وتبریک به تمام مسافران وهمسفران رهایافته تاباد چنین بادا
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب