تاریخ
پنج شنبه 18 بهمن 1397

رهایی روز چهار شنبه

موضوع : اخبار داخلی
در روز چهارشنبه مورخ 1397/11/18 مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 55نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد و سیگار بودیم.
رهایی روز چهار شنبه
در روز چهارشنبه مورخ 1397/11/18 مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 55نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد و سیگار بودیم. این افراد از نمایندگی‌های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفرکرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند. 42نفر از بند مواد رها شدند، 13نفر هم از بند سیگار رها شدند. تعداد افراد رها شده در سال 97 شمسی 3899 نفر تا به امروز، تعداد افراد رها شده در سال 2019 میلادی تا به امروز 546نفر می باشد.
 
 
 سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر اول 11 ماه 5 روز نام راهنما علی از نمایندگی آکادمی نام راهنما هم‌سفر ندا.

 سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر اول 11 ماه 25 روز نام راهنما شهرام از نمایندگی پرستار نام راهنما هم‌سفر فائزه.

 سلام دوستان ایمان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره، قرص، متادون مدت سفر اول 12 ماه 20 روز نام راهنما مجید از نمایندگی آکادمی.

 سلام دوستان امید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره مدت سفر اول 11 ماه 11 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی حر.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه، هروئین مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما مهران از نمایندگی لوئی پاستور.

 سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 10 روز نام راهنما روح‌الله.

 سلام دوستان محمود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما احسان از نمایندگی میرداماد اصفهان.

سلام دوستان امید هستیم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما احسان از نمایندگی میرداماد اصفهان.

 سلام دوستان رامین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین مدت سفر اول 10 ماه 10 روز نام راهنما سجاد از نمایندگی حکیم هیدج نام راهنما هم‌سفر شهلا.

 سلام دوستان جواد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما علی از نمایندگی سلمان فارسی نام راهنما هم‌سفر فاطمه.

 سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک، متادون مدت سفر اول 11 ماه 17 روز نام راهنما محسن از نمایندگی امین گلی اصفهان نام راهنما هم‌سفر مرضیه.

سلام دوستان احمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و قرص مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما امیر از نمایندگی سلمان فارسی.

 سلام دوستان تقی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما جهان گیر از نمایندگی میرداماد اصفهان.

 سلام دوستان روزبه هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حسین از نمایندگی کرج.

 سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی الکل و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 17 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی شیخ بهایی اصفهان.

 سلام دوستان فرزاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و متادون مدت سفر اول 11 ماه 17 روز نام راهنما اشکان از نمایندگی امین گلی.

 سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 14 ماه نام راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی.

سلام دوستان کمال هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه 17 روز نام راهنما حسین از نمایندگی شیخ بهایی نام راهنما هم‌سفر زهره.

سلام دوستان ابوالفضل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما بهمن از نمایندگی استاد معین.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 26 روز نام راهنما بهمن از نمایندگی استاد معین.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر اول 11 ماه 16 روز نام راهنما علی از نمایندگی میرداماد اصفهان.

 سلام دوستان امیرحسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی کراک، شیشه، متادون مدت سفر اول 14 ماه نام راهنما مجتبی از نمایندگی ستارخان.

 سلام دوستان برزو هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی سلمان فارسی.

 سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر اول 11 ماه 11 روز نام راهنما محمد از نمایندگی شیروان.

 سلام دوستان ابراهیم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 11 روز نام راهنما محمد از نمایندگی شیروان.

 سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه 16 روز نام راهنما محمد از نمایندگی شیروان.

 سلام دوستان قربان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی شیروان.

 سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه 24 نام راهنما علی از نمایندگی عطار نیشابور.

 سلام دوستان حمزه هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 12 ماه 15 روز نام راهنما علی از نمایندگی عطار نیشابور.

 سلام دوستان ابراهیم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما روح‌الله از نمایندگی آزادی.

 سلام دوستان منوچهر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مجید از نمایندگی تخت جمشید.

سلام دوستان کامران هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 14 ماه نام راهنما مجید از نمایندگی تخت جمشید.

 سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 20 روز نام راهنما مجید از نمایندگی تخت جمشید.

سلام دوستان محمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین و شیشه مدت سفر اول 15 ماه 2 روز نام راهنما مجید از نمایندگی تخت جمشید.

 سلام دوستان کاظم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 10 روز نام راهنما کامران از نمایندگی ابن‌سینا نام راهنما هم‌سفر مریم.

سلام دوستان مجتبی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین و شیشه مدت سفر اول 20 ماه 20 روز نام راهنما حسن از نمایندگی پروین اعتصامی نام راهنما هم‌سفر فاطمه.

 سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 5 روز نام راهنما امیر از نمایندگی آزادی نام راهنما هم‌سفر طاهره.

سلام دوستان اصغر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 2 روز نام راهنما ابراهیم از نمایندگی ابوریحان.

سلام دوستان فرهاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 7 روز نام راهنما محمد از نمایندگی امین قم.

 سلام دوستان روح‌الله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 13 ماه 12 روز نام راهنما ابوالفضل از نمایندگی امین قم.

 سلام دوستان میلاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 14 روز نام راهنما حمید از نمایندگی ابوریحان.

 

 سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما وحدت.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی الکل و تریاک و شیره و حشیش مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حمید از نمایندگی الهیه مشهد نام راهنما هم‌سفر اعظم.

 سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما حمید از نمایندگی الهیه مشهد نام راهنما هم‌سفر اعظم.

 سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما حمید از نمایندگی الهیه مشهد.

 سلام دوستان مرتضی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما حمید از نمایندگی الهیه مشهد.

 سلام دوستان احتشام مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما حمید از نمایندگی الهیه مشهد.

 سلام دوستان حسین مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 9 روز نام راهنما حبیب از نمایندگی سمنان.

 سلام دوستان محمدرضا مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون و شیره مدت سفر اول 11 ماه 17 روز نام راهنما حبیب از نمایندگی سمنان.

سلام دوستان محمدرضا مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و قرص مدت سفر اول 11 ماه 17 روز نام راهنما حبیب از نمایندگی سمنان.

تهیه وتنظیم: مهران لژیون هشتم آکادمی

 

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 11028
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
8 نظر  
  • مسافر حمید(همدان)
زمان ارسال
1397/11/23 14:57:44
دورد بر بنیان کنگره و آفرین بر استواری و استقامت شما عزیزان در این سفر سهل و سخت!
  • مسافر
زمان ارسال
1397/11/22 14:59:42
خدا قوت به همه راهنما های زحمت کش کنگره
  • مسافر مهدی
زمان ارسال
1397/11/21 13:25:39
خداقوت به تمام خدمتگزاران کنگره60
  • سعید محسن
زمان ارسال
1397/11/20 16:12:52
با سلام تبریک به مادر عزیزم. این رهایی گوارای وجودتان. تبریک به اقا محسن و اقا اشکان عزیز.
  • ونداد
زمان ارسال
1397/11/20 14:21:59
تبریک به همه عزیزان و بنیانگذار عالی عیار کنگره 60 و همه خدمتگزاران ارجمند ...
  • مسافرامیر
زمان ارسال
1397/11/20 7:5:35
خداقوت عالی بود تبریک به همه عزیزان
  • مهران شعبه آکادمی
زمان ارسال
1397/11/20 1:30:59
خدا قوت به تمام راهنما های کنگره 60
  • حمید لژیون ۶ امین گلی
زمان ارسال
1397/11/19 16:49:13
خدا قوت خدمت تمامی راهنماهای کنگره ۶۰ و تشکر از اقای مهندس بخاطر آماده کردن این بستر برای مسافران
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب