تاریخ
شنبه 15 دي 1397

رهایی روز چهار شنبه

موضوع : اخبار داخلی
در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 110 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد و سیگار بودیم.
رهایی روز چهار شنبه

در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 110 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد و سیگار بودیم. این افراد از نمایندگی‌های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفرکرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند. 87نفر از بند مواد رها شدند، 23نفر هم از بند سیگار رها شدند. تعداد افراد رها شده در سال 97 شمسی 3463 نفر تا به امروز، تعداد افراد رها شده در سال 2018 میلادی تا به امروز 4233 نفر می باشد.

سلام دوستان محمدحسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما رضا از نمایندگی پرستار.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما رضا از نمایندگی پرستار.

سلام دوستان مهرداد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی صالحی.

سلام دوستان بهزاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما بهروز از نمایندگی شهرری.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما بهروز از نمایندگی شهرری.

سلام دوستان رسول هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 15 روز نام راهنما علی از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 17 روز نام راهنما علی از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان سیاوش هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما علی از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان هادی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما مرتضی از نمایندگی اروند (آبادان).

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی حشیش و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مرتضی از نمایندگی اروند (آبادان).

سلام دوستان مسعود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس قرص مدت سفر اول 10 ماه 10 روز نام راهنما مرتضی از نمایندگی اروند (آبادان).

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مرتضی از نمایندگی اروند (آبادان).

سلام دوستان اسماعیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما علی‌رضا از نمایندگی اروند (آبادان).

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 15 روز نام راهنما عباس از نمایندگی صالحی.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما کامران از نمایندگی استاد معین.

سلام دوستان محمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 26 روز نام راهنما پژمان از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه 25 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی شیخ بهایی اصفهان.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 13 ماه 18 روز نام راهنما علی‌رضا از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان غلامرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص مدت سفر اول 10 ماه 23 روز نام راهنما سعید از نمایندگی شهرری.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول ماه 12 نام راهنما سعید از نمایندگی شهرری.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 14 ماه نام راهنما علیرضا از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان.

سلام دوستان ابوالفضل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 4 روز نام راهنما محمود از نمایندگی حکیم هیدجی.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مسعود از نمایندگی شیخ بهایی اصفهان.

سلام دوستان شهرام هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه 22 روز نام راهنما مسعود از نمایندگی شیخ بهایی اصفهان.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 2 روز نام راهنما رضا از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان حجت هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 12 نام راهنما رضا از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان قاسم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 2 روز نام راهنما رضا از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان مسعود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما رضا از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان معصومه هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما زهرا از نمایندگی میرداماد.

سلام دوستان فرهاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 18 روز نام راهنما مرتضی از نمایندگی میرداماد.

سلام دوستان اکبر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی حشیش و شیره مدت سفر اول 11 ماه 11 روز نام راهنما مرتضی از نمایندگی میرداماد.

سلام دوستان داود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما هادی از نمایندگی میبد (یزد).

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما هادی از نمایندگی میبد (یزد).

سلام دوستان محمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی حشیش و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 25 روز نام راهنما علیرضا از نمایندگی اروند (آبادان).

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 5 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور راهنمای هم‌سفر شکوه.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و قرص مدت سفر اول 12 ماه 14 روز نام راهنما حامد از نمایندگی آکادمی راهنمای هم سفر راحله.

سلام دوستان ابوالقاسم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 25 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان جواد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه 5 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و قرص مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

 

سلام دوستان عیسی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 18 روز نام راهنما حسن از نمایندگی وحید.

سلام دوستان مرتضی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 9 روز نام راهنما حسن از نمایندگی وحید.

سلام دوستان اکبر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 13 ماه 20 روز نام راهنما محمد از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان مسعود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شربت متادون مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما حسین از نمایندگی کرج راهنمای هم‌سفر ساغر.

سلام دوستان شایان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی ترامادول مدت سفر اول 11 ماه 24 روز نام راهنما مرتضی از نمایندگی وحید راهنمای هم‌سفر نسرین.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه 5 روز نام راهنما مرتضی از نمایندگی وحید راهنمای هم‌سفر نسرین.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین و شیره مدت سفر اول 13 ماه 5 روز نام راهنما محسن از نمایندگی اروند (آبادان) راهنمای هم‌سفر عصمت.

سلام دوستان اسماعیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما حسین از نمایندگی کرج.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما مرتضی از نمایندگی وحید.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مسلم از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان هادی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه 11 روز نام راهنما مسلم از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه 10 روز نام راهنما مسلم از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون و تریاک مدت سفر اول 22 ماه نام راهنما محسن از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان بهروز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین و متادون مدت سفر اول 14 ماه 17 روز نام راهنما محسن از نمایندگی اروند آبادان نام راهنمای هم‌سفر مریم.

سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون و مشروب مدت سفر اول 13 ماه 5 روز نام راهنما محسن از نمایندگی اروند آبادان.

سلام دوستان اسماعیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 2 روز نام راهنما علیرضا از نمایندگی شهرری.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگارمدت سفر اول 10 ماه 2 روز نام راهنما سعید از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان نرگس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگارمدت سفر اول 12 ماه 17 روز نام راهنما مطهره از نمایندگی ایمان.

سلام دوستان حمید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاکمدت سفر اول 12 ماه نام راهنما وحید از نمایندگی نیما یوشیج (بهشهر).

سلام دوستان قاسم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره و قرص مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما وحید از نمایندگی نیما یوشیج (بهشهر).

سلام دوستان امین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاکمدت سفر اول 11 ماه 28 روز نام راهنما وحید از نمایندگی نیما یوشیج (بهشهر).

سلام دوستان لطف‌الله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما احمد از نمایندگی عمان سامانی شهرکرد.

سلام دوستان صادق هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 25 روز نام راهنما مسعود از نمایندگی گیلان.

سلام دوستان امید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 14 ماه نام راهنما مجید از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاکمدت سفر اول 11 ماه 22 روز نام راهنما مجید از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان تیمور هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاکمدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مجید از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان هاشم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگارمدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان میثم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره سوخته مدت سفر اول 10ماه 28 روز نام راهنما میلاد از نمایندگی ابن‌سینا.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و متادون مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما میلاد از نمایندگی ابن سینا.

سلام دوستان هادی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 28 روز نام راهنما ناصر از نمایندگی ایمان.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 25 روز نام راهنما رضا از نمایندگی رودهن نام راهنمای هم‌سفر شیما.

سلام دوستان پوریا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و حشیش مدت سفر اول 13 ماه 18 روز نام راهنما محمد از نمایندگی دانیال اهواز نام راهنمای هم‌سفر فریبا.

سلام دوستان آرش هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و قرص مدت سفر اول 11 ماه 9 روز نام راهنما محمد از نمایندگی دانیال اهواز.

سلام دوستان اسماعیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 7 روز نام راهنما امین از نمایندگی پرستار.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما احسان از نمایندگی اروند آبادان.

سلام دوستان مجتبی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیشه مدت سفر اول 15 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی قزوین نام راهنمای هم‌سفر محدثه.

سلام دوستان مرتضی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمدرضا از نمایندگی قزوین نام راهنمای هم‌سفر مهناز.

سلام دوستان امید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و قرص مدت سفر اول 14 ماه 29 روز نام راهنما محمدرضا از نمایندگی قزوین نام راهنمای هم‌سفر محدثه.

سلام دوستان یوسف هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 27 روز نام راهنما بهروز از نمایندگی شهرری.

سلام دوستان سپیده هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه 2 روز نام راهنما اعظم از نمایندگی پارک طالقانی.

سلام دوستان مرتضی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و الکل مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی پرستار.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مجتبی از نمایندگی کرمانشاه.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 11 ماه 10 روز نام راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه.

سلام دوستان صادق هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه.

سلام دوستان جواد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه راهنمای هم‌سفر فاطمه.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مهرداد از نمایندگی کرمانشاه راهنمای هم‌سفر فاطمه.

سلام دوستان حبیب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 12 ماه 3 روز نام راهنما علی از نمایندگی کرمانشاه راهنمای هم‌سفر فاطمه.

سلام دوستان شریف هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما علی از نمایندگی کرمانشاه راهنمای هم‌سفر فاطمه.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین مدت سفر اول 10 ماه 27 روز نام راهنما جلال از نمایندگی رودکی نام راهنمای هم‌سفر ظریفه.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 8 روز نام راهنما آرش از نمایندگی کرج نام راهنمای هم‌سفر اکرم.

سلام دوستان محمدحسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 18 روز نام راهنما جلال از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان قاسم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و قرص مدت سفر اول 10 ماه 10 روز نام راهنما جلال از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان ظفر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 18 روز نام راهنما جلال از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما محسن از نمایندگی ابوریحان.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 6 روز نام راهنما امید از نمایندگی اروند آبادان.

سلام دوستان هانی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما امید از نمایندگی اروند آبادان.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص و حشیش مدت سفر اول 10 ماه 18 روز نام راهنما امید از نمایندگی اروند آبادان.

سلام دوستان اسلام هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 14 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی ستارخان.

سلام دوستان ابراهیم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما غلام‌حسین از نمایندگی ابوریحان.

سلام دوستان کیومرث هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 12 روز نام راهنما عباس از نمایندگی صالحی.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه 22 روز نام راهنما سعید از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان داود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما سعید از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 25 روز نام راهنما حبیب از نمایندگی کرج.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما سجاد از نمایندگی کرج.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی گل و حشیش مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما سجاد از نمایندگی کرج.

سلام دوستان عباس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 5 روز نام راهنما احمد از نمایندگی امین (قم).

تنظیم و گردآورنده: مهران لژیون هشتم آکادمی

 

 

 
تعداد بازدید از این مطلب : 7118
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
10 نظر  
  • احمد حکیمی
زمان ارسال
1397/10/21 13:38:40
خداقوت .لطفا رهایی هارو زودتر بزارید. زمانش که بگذره لطفش میره
  • همسفر زهرا نمایندگی پروین اعتصامی
زمان ارسال
1397/10/20 23:32:51
سلام و خداقوت به اقای مهندس و تمام کسانی که از دست مهندس گل رهایی گرفتن،مبارک باشه
  • مسافر بهروز از شعبه عمان سامانی شهرکرد
زمان ارسال
1397/10/20 12:59:1
خدارو شکر ..خدا قوت به همه تا باد چنین بادا
  • همسفرازشعبه سلمان اصفهان
زمان ارسال
1397/10/19 11:32:14
تابادچنین بادا..مبارک باشدانشاءلله پایدارباشد .خداقوت به آقای مهندس.
  • اسلام لژیون ۱۵ ستارخان
زمان ارسال
1397/10/19 11:21:7
اززحمات مهندس دژاکام و خانواده محترم ایشان و زحمات بی شائبه همه راهنمایان کنگره ۶۰ بخصوص راهنمای بزرگوارم آقامهدی محمدی تمام قدسپاسگذارم
  • مسافر محمد از نمایندگی پرستار
زمان ارسال
1397/10/18 14:25:14
خدا را شکر که نمایندگی پرستار در این هفته چند رهائی داشته . به آقا رضا ، آقا امین و آقا حامد و رهجوهای محترمشان که در این هفته رها شدند صمیمانه تبریک عرض می کنم
  • همسفر جعفری از نمایندگی باباطاهر
زمان ارسال
1397/10/16 16:8:54
باسلام وخدا قوت خدمت وبلاگ نویس محترم. به تمامی رها شدگان تبریک وشاد باش میگم. واقعا حس خوبی رو منتقل کردید.
  • اعظم .شعبه شیخ بهایی
زمان ارسال
1397/10/15 16:15:27
سلام واحساس شادی برای تمامی رها شدگان از بند اعتیاد
  • محمود
زمان ارسال
1397/10/15 10:10:3
سلام دوستان محمود هستم مسافر به همتون خدا قوت میگم و براتون آرزوی پایداری میکنم از زحمات تمام عزیزان زحمتکش توی کنگره قدردانی میکنم
  • علی عربی از نمایندگی سمنان
زمان ارسال
1397/10/15 1:40:30
سلام.تبریک به عزیزان رها شده.خداقوت آقا مهران برای گزارش.⚘⚘
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب