منو

دستور جلسات سالیانه

Share

دستور جلسات كنگره ۶۰ به صورت سالانه تنظيم می شود. در تنظيم و تدوين اين دستور جلسات حركت يك شخص تازه وارد و شروع برنامه درمان تا رسيدن به رهايی و موضوعاتی كه بايستی در اين مدت بياموزد و آموزش ببيند، درنظر گرفته می شود. دستور جلسه به مدت يك هفته به صورت سراسری در تمامی نمایندگی های كنگره 60 به اجرا گذاشته می شود. اكثر اين دستور جلسات پيرامون موضوعات مربوط به جهانبينی و تغيير نگرش و تفكرات بيمار اعتياد می باشد. همچنين چگونگی حركت در منطقه يخبندان ۶۰ درجه زير صفر كه تمثيلی از مسير درمان اعتياد است، براي رسيدن به رهايی می باشد.

در زیر می توانید لیست دستور جلسات سالیانه کنگره ۶۰ را مشاهده نمایید و برای آشنایی با هر کدام، بر روی آن کلیک کنید تا توضیحات مربوط به آن دستور جلسه را مطالعه نمائید.

دریافت فایل PDF - جهت چاپ

دستور جلسات هفتگی و سراسری کنگره ۶۰ سال ۹۶-۱۳۹۵

شروع هفتگی دستور جلسات از روزهای چهارشنبه

ردیف عنوان       تاریخ
1 صورت مسئله اعتیاد  ۲۴/۶/۹۵
2 وادی اول و تاثیر آن روی من ۳۱/۶/۹۵
3 لژیون مالی ۷/۷/۹۵
4 از نشریات کنگره ۶۰ چگونه استفاده می کنم ؟ (سمعی و بصری ) ۱۴/۷/۹۵
5  صبر ، استقامت ، آرامش  ۲۱/۷/۹۵
6  وادی دوم و تاثیر آن روی من  ۲۸/۷/۹۵
7 از فرمانبرداری تا فرماندهی ۵/۸/۹۵
8 تجربه من از روش های ترک اعتیاد و روش درمان DST و بهنرین راه ۱۲/۸/۹۵
9 وادی سوم و تاثیر آن روی من  ۱۹/۸/۹۵
10 هفته همسفر ( جشن )  ۲۶/۸/۹۵
11 رابطه یادگیری با معرکه گیری  ( نق زدن حاشیه ) ۳/۹/۹۵
12 چگونه شکرگزاری می کنم ؟ OT ۱۰/۹/۹۵
13 وادی چهارم و تاثیر آن روی من  ۱۷/۹/۹۵
14 برای چه ورزش می کنم ؟ جهانبینی ورزشی  ۲۴/۹/۹۵
15 کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره ۱/۱۰/۹۵
16 نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من ۸/۱۰/۹۵
17 وادی پنجم و تاثیر آن روی من ۱۵/۱۰/۹۵
18 فرق عمل سالم با عمل به ظاهر نیک ۲۲/۱۰/۹۵
19 سم زدایی یا سم نزدایی ۲۹/۱۰/۹۵
20 وادی ششم و تاثیر آن روی من  ۶/۱۱/۹۵
21 وظایف رهجو ۱۳/۱۱/۹۵
22 هفته دیده بان ( جشن ) ۲۰/۱۱/۹۵
23 وادی دوازدهم و اجرای آن  ۲۷/۱۱/۹۵
24 جهانبینی و فرق نگاه مسافر با معتاد ۴/۱۲/۹۵
25  لژیون ۱۱/۱۲/۹۵
26 اهمیت خواب شب و بیداری در صبح زود ۱۸/۱۲/۹۵
27 وادی هفتم و تاثیر آن روی من ۲۵/۱۲/۹۵
28 تعطیلات نوروزی   ۲/۱/۹۶
29 دانایی ، دانایی موثر ، سواد ۹/۱/۹۶
30 وادی هشتم و تاثیر آن روی من   ۱۶/۱/۹۶
31 جهانبینی ۱ و ۲ ۲۳/۱/۹۶
32 آداب معاشرت و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی ۳۰/۱/۹۶
33  هفته راهنما ۶/۲/۹۶
34 کتاب عبور از منطقه ۶۰ درجه زیر صفر و تصاویر آن ۱۳/۲/۹۶
35 وادی نهم و تاثیر آن روی من  ۲۰/۲/۹۶
36 الهام از رمضان ۲۷/۲/۹۶
37 در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟ ۳/۳/۹۶
38 سیگار ۱۰/۳/۹۶
39  که چی ؟ ۱۷/۳/۹۶
40 وادی دهم و تاثیر آن روی من ۲۴/۳/۹۶
41 ظرفیت و مسئولیت ( قبله گم کردن ) ۳۱/۳/۹۶
42 شیشه و تخریب های آن روی من ۷/۴/۹۶
43 حرمت کنگره ۶۰، چرا رابطه کاری ،مالی و فامیلی در کنگره ممنوع است ؟ ۱۴/۴/۹۶
44  وادی یازدهم و تاثیر آن روی من ۲۱/۴/۹۶
45 کار ، تحصیل  ، قدرت ۲۸/۴/۹۶
46 از سایت کنگره ۶۰چگونه استفاده می کنم ، مقاله نویسی ۴/۵/۹۶
47  وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من ۱۱/۵/۹۶
48 عدالت ، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ ۱۸/۵/۹۶
49 سیستم ایکس ۲۵/۵/۹۶
50 قضاوت و جهالت  ۹۶/۶/۱
51 وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من ۹۶/۶/۸
52 هفته ایجنت ، اسیستانت و مرزبان ( جشن )  ۱۵/۶/۹۶
 

 

https://congress60.org/Fa-IR/page/114/60
Share
انواع مواد مخدر
مقالات و توشتارها