تاریخ
شنبه 18 اسفند 1397

رهایی روز چهارشنبه

موضوع : اخبار داخلی
در روز چهارشنبه مورخ 1397/12/18مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 115نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد و سیگار بودیم.
رهایی روز چهارشنبه
در روز چهارشنبه مورخ 1397/12/18مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 115نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد و سیگار بودیم. این افراد از نمایندگی‌های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفرکرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند. 94نفر از بند مواد رها شدند، 21نفر هم از بند سیگار رها شدند. تعداد افراد رها شده در سال 97 شمسی 4165 نفر تا به امروز، تعداد افراد رها شده در سال 2019 میلادی تا به امروز927 نفر می باشد.
 
 
  سلام دوستان محمد رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر 10 ماه اول نام راهنما اردلان از نمایندگی صالحی.

 سلام دوستان شهاب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 12 روز نام راهنما اردلان از نمایندگی صالحی.

سلام دوستان محمد رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه 4 روز نام راهنما حسین از نمایندگی ایمان.

 سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما علی از نمایندگی حر.

 سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما علی از نمایندگی حر.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محمد رضا از نمایندگی حر.

سلام دوستان امجد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و الکل مدت سفر اول 15 ماه نام راهنما حسین از نمایندگی کرج.

سلام دوستان بهنام هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص و الکل و گل مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما وحید از نمایندگی میرداماد نام راهنمای هم سفر حدیث.

 سلام دوستان محمدحسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 15 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی الهیه مشهد نام راهنمای هم سفر اعظم.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی الکل و تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه 15 روز نام راهنما محمد از نمایندگی میرداماد اصفهان نام راهنمای هم سفر حدیث.

سلام دوستان بهروز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما اصغر از نمایندگی سلمان فارسی.

 سلام دوستان احسان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین مدت سفر اول 14 ماه 5 روز نام راهنما علی‌رضا از نمایندگی سلمان فارسی.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی کراک و شیشه مدت سفر اول 12 ماه 5 روز نام راهنما علی از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما علی از نمایندگی الهیه مشهد.

  

سلام دوستان پرویز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه 10 روز نام راهنما علی از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان عباس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و متادون مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما علی از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان حامد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و قرص مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما ناصر از نمایندگی گیلان.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی میرداماد اصفهان.

سلام دوستان فرهاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی میان دشت.

سلام دوستان مرتضی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی میان دشت.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی میان دشت.

سلام دوستان روح‌الله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی میان دشت.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی میان دشت.

  

سلام دوستان مهرداد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی میان دشت.

سلام دوستان صیاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محسن از نمایندگی حکیم هیدجی.

 سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و قرص مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما محسن از نمایندگی حکیم هیدجی.

سلام دوستان شاهرخ هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما محسن از نمایندگی حکیم هیدجی.

سلام دوستان ابراهیم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 13 ماه 5 روز نام راهنما رضا از نمایندگی بابا طاهر همدان.

سلام دوستان اصغر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما ابراهیم از نمایندگی ابن سینا نام راهنمای هم سفر سهیلا.

سلام دوستان منوچهر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 10 روز نام راهنما علی‌رضا از نمایندگی شیخ بهایی اصفهان نام راهنمای هم سفر شهناز.

سلام دوستان اردشیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره و متادون مدت سفر اول 10 ماه 6 روز نام راهنما امین از نمایندگی شیخ بهایی اصفهان.

سلام دوستان سینا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و متادون و حشیش مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما جلال از نمایندگی شیخ بهایی اصفهان.

سلام دوستان عیسی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 14 ماه نام راهنما جلال از نمایندگی شیخ بهایی اصفهان.

 سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما پیمان از نمایندگی سهروردی.

سلام دوستان محمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما سعید از نمایندگی سهروردی.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما پژمان از نمایندگی سهروردی نام راهنمای هم سفر محبوبه.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 13 روز نام راهنما سعید از نمایندگی سهروردی.

سلام دوستان رحمان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و متادون مدت سفر اول 10 ماه 13 روز نام راهنما محمد از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حشمت از نمایندگی رباط کریم.

سلام دوستان عباس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما علیرضا از نمایندگی شیروان نام راهنمای هم سفر فاطمه.

سلام دوستان مجتبی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما علیرضا از نمایندگی شیروان نام راهنمای هم سفر فاطمه.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما علیرضا از نمایندگی شیروان نام راهنمای هم سفر فاطمه.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین و شیشه مدت سفر اول 15 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی آکادمی نام راهنمای هم سفر مهناز.

سلام دوستان بهروز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما جواد از نمایندگی ابن‌سینا نام راهنمای هم سفر مریم.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه 9 روز نام راهنما محمد از نمایندگی شیروان.

سلام دوستان ولی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و حشیش مدت سفر اول 14 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی شیروان.

سلام دوستان هادی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی شیروان.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی شیروان.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

 

سلام دوستان احمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و هروئین مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و قرص اعصاب مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان مسعود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان علی اکبر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 15 ماه نام راهنما عباس از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و متادون و شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور نام راهنمای هم سفر نرگس.

سلام دوستان شاهین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره و حشیش مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حمید از نمایندگی ابن‌سینا نام راهنمای هم سفر فریبا.

سلام دوستان امید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی فردوسی مشهد نام راهنمای هم سفر الهام.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما حسن از نمایندگی نیک‌آباد.

 سلام دوستان علی حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما کامران از نمایندگی ابن‌سینا.

سلام دوستان وحید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و حشیش مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما رضا از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان کیومرث هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما امین از نمایندگی پاکدشت.

 

سلام دوستان ابوالفضل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان جلال هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان بهزاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان مرتضی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حامد از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محسن از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما محسن از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان عادل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی نیما یوشیج نام راهنمای هم سفر منصوره.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما کوروش از نمایندگی پاکدشت.

سلام دوستان علی اکبر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما اکبر از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان طیب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما اکبر از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما اکبر از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان هادی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما اکبر از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان حمید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما اکبر از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما امیر از نمایندگی آکادمی.

سلام دوستان عباس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی انواع آنتی ایکس مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما وحید از نمایندگی الهیه مشهد.

سلام دوستان داریوش هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیشه و حشیش مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما علی از نمایندگی چالوس نام راهنمای هم سفر فاطمه.

سلام دوستان هوشنگ هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و هروئین مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما موسی از نمایندگی قزوین نام راهنمای هم سفر پروانه.

سلام دوستان ایوب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما علیرضا از نمایندگی چالوس.

سلام دوستان عماد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 14 ماه نام راهنما علیرضا از نمایندگی چالوس.

سلام دوستان حمید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 15 ماه نام راهنما میلاد از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان خلیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و متادون مدت سفر اول 15 ماه نام راهنما میلاد از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان ساسان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما موسی از نمایندگی دهخدای قزوین.

سلام دوستان محمود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما موسی از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان اکبر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما موسی از نمایندگی قزوین.

سلام دوستان احمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما حمزه از نمایندگی تخت جمشید نام راهنمای هم سفر فاطمه.

 

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی حشیش و گل مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما علیرضا از نمایندگی کرج نام راهنمای هم سفر فریده.

سلام دوستان جلیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما حجت از نمایندگی بوشهر.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما علیرضا از نمایندگی کرج نام راهنمای هم سفر صاغر.

سلام دوستان شهاب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 01 ماه 22 روز نام راهنما حمزه از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان سجاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حمزه از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان ارغوان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما حمزه از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان علی‌رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص ترامادول مدت سفر اول 10 ماه 22 روز نام راهنما ابراهیم از نمایندگی بوشهر.

 

سلام دوستان رحیم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 15 روز نام راهنما ابراهیم از نمایندگی بوشهر.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مسعود از نمایندگی خمین نام راهنمای هم سفر الهه.

سلام دوستان حامد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی اراک نام راهنمای هم سفر فاطمه.

سلام دوستان جمال هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مرتضی از نمایندگی خمین نام راهنمای هم سفر بهیه.

سلام دوستان حبیب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی اراک.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما قاسم از نمایندگی کرج.

سلام دوستان نادر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما سجاد از نمایندگی کرج.

سلام دوستان یوسف هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما جواد از نمایندگی شهر ری.

سلام دوستان بهروز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما سعید از نمایندگی تخت جمشید.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما سعید از نمایندگی تخت جمشید.

سلام دوستان شاهرخ هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما سعید از نمایندگی رودکی شهر قدس.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما سعید از نمایندگی رودکی شهر قدس.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی آکادمی.


تهیه و تنظیم: مهران لژِیون هشتم

 

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 10133
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
9 نظر  
  • مسافر
زمان ارسال
1397/12/23 8:47:13
بسيار مبارك باد
  • مسافر جواد از قزوین
زمان ارسال
1397/12/22 23:17:52
تبریک به همه این عزیزان به خاطر عبور از بزرگترین گذرگاه زندگی
  • همسفر
زمان ارسال
1397/12/22 20:0:21
سلام وخدا قوت تاریخ رهایی اشتباه ثبت شده است رهایی15اسفند بوده زده18
  • مسافر سینا ل۲ کرمان
زمان ارسال
1397/12/18 13:17:35
تبریک به تمامی مسافرین عزیز ان‌شاءالله گوارای وجودشون باشه.🌺🌷
  • مسافر علیرضا خمین
زمان ارسال
1397/12/18 11:33:21
با سلام و خدا قوت تاریخ روز چهارشنبه پانزدهم بوده شما هجدهم نوشتید اصلاح کنید با تشکر
  • مسافرحسن عباسی نمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1397/12/18 10:43:40
ضمن عرض سلام و ادب خدمت تمام راهنمایان عزیز و بزرگوار.تبریکات صمیمانه خود را تقدیم شما و تمامی رهایافتگان ازبند اهریمن اعتیاد و خانوادههای عزیزشان و خانواده بزرگ کنگره60 و در راس به جناب آقای مهندس و خانواده گرانقدرشان میدارم.امیدوارم پذیرا باشید.شکرشکرشکر
  • همسفر
زمان ارسال
1397/12/18 8:27:58
خدمت آقای سعید آقاحمزه و خانم فاطمه و رهجوهای محترم تبریک عرض می کنم. انشاالله سفر دوم هم سفری پربارتر طی کنید.هفته راهنما هم خدمت شما تبریک عرض می کنم.تا باد چنین بادا
  • همسفر
زمان ارسال
1397/12/18 8:22:53
تبریک تبریک خدمت آقای لیراوی و آقا حجت و رهجوهای تازه رها شده از شعبه بوشهر و همچنین هفته راهنما را خدمت این عزیزان تبریک عرض می کنم. تا باد چنین بادا
  • مسافرجعفرنمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1397/12/18 7:50:32
تبریک به همه عزیران رهاشده وتبریک وخداقوت به جناب مهندس
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب