تاریخ
شنبه 22 دي 1397

رهایی روز چهار شنبه

موضوع : اخبار داخلی
در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 122نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد و سیگار بودیم.
رهایی روز چهار شنبه

در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 122نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد و سیگار بودیم. این افراد از نمایندگی‌های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفرکرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند. 96نفر از بند مواد رها شدند، 26نفر هم از بند سیگار رها شدند. تعداد افراد رها شده در سال 97 شمسی 3585 نفر تا به امروز، تعداد افراد رها شده در سال 2018 میلادی تا به امروز 4355 نفر می باشد.

سلام دوستان خالد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و هروئین مدت سفر اول 10 ماه 9 روز نام راهنما فرهاد از نمایندگی حر نام راهنمای هم‌سفر سمیرا.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 13 ماه 7 روز نام راهنما فرهاد از نمایندگی شادآباد نام راهنمای هم‌سفر رویا.

سلام دوستان داوود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 10 ماه 15 روز نام راهنما فریبرز از نمایندگی ابن‌سینا نام راهنمای هم‌سفر سولماز.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین، شیشه، تریاک مدت سفر اول 10 ماه 18 روز نام راهنما ناصر از نمایندگی سهروردی (اصفهان) نام راهنمای هم‌سفر نرگس.

سلام دوستان محرم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 4 روز نام راهنما سعید از نمایندگی ارتش.

سلام دوستان مسعود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون، شیره، قرص مدت سفر اول 14 ماه 18 روز نام راهنما فرهاد از نمایندگی حر.

سلام دوستان مهران هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مجتبی از نمایندگی شادآباد.

سلام دوستان اصغر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره مدت سفر اول 12 ماه 10 روز نام راهنما رضا از نمایندگی رودکی.

سلام دوستان سید علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 13 ماه 7 روز نام راهنما احمد از نمایندگی آزادی.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 2 روز نام راهنما مصطفی از نمایندگی فردوسی (مشهد).

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 17 ماه نام راهنما مصطفی از نمایندگی فردوسی (مشهد).

 

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 4 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان علی رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 4 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان محمود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 4 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 27 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 27 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 27 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک مدت سفر اول 12 ماه 20 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره مدت سفر اول 12 ماه 20 روز نام راهنما مهدی از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان جابر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 10 روز نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه 20 روز نام راهنما محمد از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مهرداد از نمایندگی سلمان فارسی.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی سلمان فارسی.

سلام دوستان طاهر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 19 روز نام راهنما محمد از نمایندگی وحید.

سلام دوستان داوود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه، شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما محسن از نمایندگی سلمان فارسی نام راهنمای هم‌سفر نیره.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه 25 روز نام راهنما محسن از نمایندگی سلمان فارسی نام راهنمای هم‌سفر صفورا.

سلام دوستان مرتضی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 19 روز نام راهنما مرتضی از نمایندگی میرداماد نام راهنمای هم‌سفر صفورا.

سلام دوستان رامین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص مدت سفر اول 11 ماه 22 روز نام راهنما پویا از نمایندگی تبریز نام راهنمای هم‌سفر لیلا.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 24 روز نام راهنما میثم از نمایندگی میرداماد.

سلام دوستان حبیب هستم مسافر آخرین آنت ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول نام راهنما رضا از نمایندگی ارتش.

سلام دوستان عرفان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما رضا از نمایندگی ارتش.

سلام دوستان کریم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما امین از نمایندگی پاکدشت.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما داوود از نمایندگی پاکدشت.

سلام دوستان صفر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما داوود از نمایندگی پاکدشت.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما عباس از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما عباس از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان جواد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 25 روز نام راهنما عباس از نمایندگی عطار نیشابور.

سلام دوستان وحید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما سهیل از نمایندگی حر.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و قرص مدت سفر اول 10 ماه 26 روز نام راهنما عباس از نمایندگی عطار نیشابور نام راهنمای هم‌سفر شکوفه.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما عباس از نمایندگی عطار نیشابور نام راهنمای هم‌سفر شکوفه.

سلام دوستان جبار هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی سهروردی اصفهان نام راهنمای هم‌سفر شهرزاد.

سلام دوستان اسدالله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما صادق از نمایندگی عمان سامانی نام راهنمای هم‌سفر ندا.

سلام دوستان جواد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه 18 روز نام راهنما محمد از نمایندگی سهروردی اصفهان.

سلام دوستان جواد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه 24 روز نام راهنما محمد از نمایندگی سهروردی اصفهان.

سلام دوستان اسحاق هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 13 ماه نام راهنما شجاع از نمایندگی عمان سامانی.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما صادق از نمایندگی عمان سامانی.

سلام دوستان فرهاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی میان دشت.

سلام دوستان مهرداد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی عمان سامانی نام راهنمای هم‌سفر زری.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و متادون مدت سفر اول 11 ماه 15 روز نام راهنما رضا از نمایندگی باباطاهر همدان نام راهنمای هم سفر معصومه.

سلام دوستان عباس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه 27 روز نام راهنما رضا از نمایندگی باباطاهر همدان نام راهنمای هم‌سفر معصومه.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و حشیش و قرص مدت سفر اول 10 ماه 28 روز نام راهنما رحمان از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان روح‌الله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و هروئین مدت سفر اول 11 ماه 15 روز نام راهنما رضا از نمایندگی باباطاهر همدان.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما علی از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 14 ماه 10 روز نام راهنما علی از نمایندگی فردوسی (مشهد).

سلام دوستان سالار هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی الکل و گراس مدت سفر اول 10 ماه 16 روز نام راهنما شاهرخ از نمایندگی لوئی پاستور.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما شاهرخ از نمایندگی لوئی پاستور.

سلام دوستان علی‌رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما حسین از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 25 روز نام راهنما حسین از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 13 ماه 6 روز نام راهنما مرتضی از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما مرتضی از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان حشمت هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمدحسین از نمایندگی شیخ بهایی.

سلام دوستان فرامرز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 10 روز نام راهنما محمدحسین از نمایندگی شیخ بهایی.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما رضا از نمایندگی رودکی نام راهنمای هم‌سفر اکرم.

سلام دوستان محمدکاظم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه، شیره مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما رضا از نمایندگی رودکی نام راهنمای هم‌سفر لیلی.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماله 27 روز نام راهنما احسان از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان شهروز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و الکل مدت سفر اول 10 ماه 26 روز نام راهنما احسان از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان عباس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مهدی از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما سعید از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 8 روز نام راهنما سعید از نمایندگی تخت جمشید.

سلام دوستان کریم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 6 روز نام راهنما سعید از نمایندگی تخت جمشید شیراز.

سلام دوستان ابوالفضل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون، تریاک، شیره مدت سفر اول 12 ماه نام راهنما علی از نمایندگی فردوسی مشهد.

سلام دوستان وحید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 4 روز نام راهنما حسین از نمایندگی کرج نام راهنمای هم‌سفر سیما.

سلام دوستان حمزه هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 15 روز نام راهنما رضا از نمایندگی ابن‌سینا نام راهنمای هم‌سفر سولماز.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 19 روز نام راهنما رضا از نمایندگی ابن‌سینا.

سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 10 روز نام راهنما رضا از نمایندگی ابن‌سینا.

سلام دوستان میلاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما سهیل از نمایندگی حر.

سلام دوستان ایمان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما نادر از نمایندگی ایمان.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 23 روز نام راهنما نادر از نمایندگی ایمان.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول نام راهنما علی از نمایندگی میرداماد اصفهان.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه 16 روز نام راهنما محسن از نمایندگی دهخدای قزوین.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 15 روز نام راهنما محسن از نمایندگی دهخدای قزوین راهنمای هم‌سفر زینب.

سلام دوستان یوسف هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 12 ماه 15 روز نام راهنما علی از نمایندگی دانیال اهواز نام راهنمای هم‌سفر اعظم.

سلام دوستان عباس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره و حشیش مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما فرزاد از نمایندگی سمنان نام راهنمای هم‌سفر مرضیه.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 11 ماه 16 روز نام راهنما فرزاد از نمایندگی سمنان.

سلام دوستان کامبیز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 26 روز نام راهنما امیر از نمایندگی سمنان نام راهنمای هم‌سفر فاطمه.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 18 روز نام راهنما علی از نمایندگی دانیال اهواز.

سلام دوستان اکبر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما قباد از نمایندگی ابن‌سینا.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما قباد از نمایندگی ابن‌سینا.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما مسعود از نمایندگی خمین.

سلام دوستان طاهر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 4 روز نام راهنما مسعود از نمایندگی خمین.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین مدت سفر اول 13 ماه 7 روز نام راهنما اصغر از نمایندگی پروین اعتصامی اراک نام راهنمای هم‌سفر معصومه.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین و شیشه مدت سفر اول 13 ماه 25 روز نام راهنما اصغر از نمایندگی پروین اعتصامی اراک نام راهنمای هم‌سفر معصومه.

سلام دوستان مصطفی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی پاستور.

سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما محمد از نمایندگی پاستور.

سلام دوستان امیرحسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی اراک.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی اراک.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه 4 روز نام راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی اراک.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه 7 روز نام راهنما علیرضا از نمایندگی کرج.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 12 ماه 28 روز نام راهنما علیرضا از نمایندگی کرج.

سلام دوستان منوچهر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما بهزاد از نمایندگی کرج نام راهنمای هم‌سفر مریم.

سلام دوستان ایرج هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه نام راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی اراک.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه نام راهنما احمد از نمایندگی پروین اعتصامی اراک.

سلام دوستان احمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما احمد از نمایندگی پرستار.

سلام دوستان سجاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه 15 روز نام راهنما محسن از نمایندگی وحید.

سلام دوستان محمدحسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 20 روز نام راهنما صابر از نمایندگی پروین اعتصامی.

سلام دوستان مهرداد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص، تریاک، شیره مدت سفر اول 10 ماه 15 روز نام راهنما محسن از نمایندگی پروین اعتصامی.

سلام دوستان ابوالفضل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 20 روز نام راهنما اسماعیل از نمایندگی امین (قم).

تنظیم کننده وبلاگ: مهران لژیون هشتم
 
Share
تعداد بازدید از این مطلب : 10485
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
11 نظر  
 • مسافر محسن حاج امینی
زمان ارسال
1397/10/26 17:54:41
سلام وخداقوت خدمت آقای مهندس دژاکام بابت این همه رهایی
 • مسافر
زمان ارسال
1397/10/23 10:4:3
عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی خدمتگزاران عزیز متاسفانه اکثر زیرنویس ها هیچ ارتباطی به عکس بالای سر یا زیر اون نداشت و جابجا شده بود.لطفا بیشتر دقت فرمایید
 • مسافر امید .شعبه دانیال اهواز
زمان ارسال
1397/10/23 9:28:12
تبریک وشادباش به همه دوستان وبرادران خودم در جای جای بهشت کنگره در هرجایی از ایران ...مبارک
 • مسافر امید .شعبه دانیال اهواز
زمان ارسال
1397/10/23 9:28:12
تبریک وشادباش به همه دوستان وبرادران خودم در جای جای بهشت کنگره در هرجایی از ایران ...مبارک
 • احمد
زمان ارسال
1397/10/23 0:28:30
بسیار عالی و باشکوه
 • مسافر طیب_ قندیان تبریز
زمان ارسال
1397/10/23 0:22:18
تبریک به کنگره ۶۰
 • زهرا۰ب از میرداماد اصفهان
زمان ارسال
1397/10/22 21:55:44
تاباد اچنین باداخدا قوت وتبریک خدمت رها شدگان شاد وپیروز باشید
 • عباس لژیون ی‌کم نمایندگی همدان
زمان ارسال
1397/10/22 21:40:10
باعرض سلام خدمت بنیانگزار کنگره مهندس دژاکام که این بستر فراهم کرده که من مسافر به رهایی برسم ویک تشکر از راهنمای خودم آقای محمد رضا کرمی وبه ویژه از راهنمای همسفرم خانم کرمی اگر آموزش های این عزیز نبود من به رهایی نمرسیدم باتشکر از وبلاک نویسان
 • همسفر جعفری از نمایندگی باباطاهر
زمان ارسال
1397/10/22 20:47:7
با سلام وعرض سلام وخداقوت خدمت وبلاگ نویس محترم. این رهایی وحال خوش رو به همه رها شدگان از بند اعتیاد تبریک میگم.این عزیزان بسان مرغی هستند که از طوفان های بسیار زیادی عبور کردند واین مرغ چیزی نیست جز عقاب.واقعا چهارشنبه روز بسیار با شکوهی برای من بود .امیدوارم تمامی سفر اولی ها حس من روتجربه کنن.کنگره 60 معجزه زندگی مااست.ازبنیان کنگره وراهنمای مسافرم وراهنمای عزیز خودم که در این مسیر همراه وهمقدم ما بودند کمال تشکر رو دارم.❤❤❤
 • احمد شعبه فردوسی
زمان ارسال
1397/10/22 20:20:56
مرسی اقا مهران با دیدن عکس خودم انرژی مضاعفی گرفتم
 • علی عربی از نمایندگی سمنان
زمان ارسال
1397/10/22 11:58:5
سلام. خداقوت... تبریک به عزیزان رها شده
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب