تاریخ
پنج شنبه 23 دي 1395

رهایی های کنگره 60

موضوع : اخبار داخلی
روز چهارشنبه مورخ 1395/10/22 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 73 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.
رهایی های کنگره 60

روز چهارشنبه مورخ 1395/10/22 مانند هفته های گذشته، شاهد رهایی 73 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛ این افراد از نمایندگی های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.

همچنین در هفته ای که گذشت 18 نفر از مسافرین لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) توانستند با موفقیت سفر خود را سپری کرده و دستور قطع مصرف آدامس نیکوتین خود را از بنیان کنگره 60 دریافت نموده و به رهایی برسند.

 

1_نام مسافر:سعید _نام راهنما: علی  _آنتی ایکس مصرفی: قرص متادون تریاک _مدت سفر: 13 ماه _داروی درمان:OT _نمایندگی:حسنانی .

 

2_نام مسافر: محمد _نام راهنما: محسن _آنتی ایکس مصرفی: شیره شیشه متادون _مدت سفر: 10ماه OT _داروی درمان: _نمایندگی:حسنانی .

 

3_نام مسافر:مرتضی  _نام راهنما: حسین _آنتی ایکس مصرفی: تریاک _مدت سفر: 12 ماه  _داروی درمان: OT _نمایندگی: شادآباد.

 

4­_نام مسافر:محسن _نام راهنما: فرهاد _آنتی ایکس مصرفی: متادون _مدت سفر: 14ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی:شادآباد .

 

5_نام مسافر: حسن _نام راهنما:حسین  _آنتی ایکس مصرفی: متادون تریاک _مدت سفر:16 ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی: شادآباد.

 

6_نام مسافر:داوود _نام راهنما: سهراب  _آنتی ایکس مصرفی: تریاک _مدت سفر: 12 _داروی درمان: OT _نمایندگی: شادآباد.

 

7_نام مسافر:علیرضا _نام راهنما: سهراب _آنتی ایکس مصرفی: تریاک متادون _مدت سفر: 13ماه_داروی درمان: OT _نمایندگی: شادآباد.

 

8_نام مسافر:محمد _نام راهنما: محمد حسین _آنتی ایکس مصرفی:تریاک _مدت سفر:12ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی:شیخ بهایی اصفهان .

 

9_نام مسافر: رسول _نام راهنما: حسن _آنتی ایکس مصرفی: شیره _مدت سفر: 16ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی:شیخ بهایی اصفهان .

 

10_نام مسافر: سعید _نام راهنما: عطا _آنتی ایکس مصرفی: تریاک _مدت سفر:17 _داروی درمان: OT _نمایندگی: لویی پاستور.

 

11_نام مسافر: علی اکبر_نام راهنما: مسعود_آنتی ایکس مصرفی: هروئین قرص _مدت سفر: 12 _داروی درمان: OT _نمایندگی: ابن سینا.

 

12_نام مسافر: محسن _نام راهنما: بهزاد _آنتی ایکس مصرفی: تریاک_مدت سفر:11ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی:شیخ بهایی اصفهان .

 

13_نام مسافر:مهدی  _نام راهنما: بهزاد _آنتی ایکس مصرفی: شیره تریاک _مدت سفر: 15ماه_داروی درمان: OT _نمایندگی: شیخ بهایی اصفهان.

 

14_نام مسافر: محمود _نام راهنما: بهزاد _آنتی ایکس مصرفی:تریاک _مدت سفر:13ماه  _داروی درمان: OT  _نمایندگی: شیخ بهایی اصفهان.

 

15_نام مسافر: حاتم _نام راهنما: سعید _آنتی ایکس مصرفی: شیره _مدت سفر:11ماه و 10 روز _داروی درمان: OT _نمایندگی: سلمان فارسی.

 

16_نام مسافر: عباس _نام راهنما: امید _آنتی ایکس مصرفی: شیره _مدت سفر: 16_داروی درمان: OT _نمایندگی: شیخ بهایی.

 

17_نام مسافر: ایرج _نام راهنما: اکبر  _آنتی ایکس مصرفی:تریاک _مدت سفر: 10 ماه و 27 روز _داروی درمان: OT _نمایندگی: وحید.

 

18_نام مسافر: حسین _نام راهنما:محمد _آنتی ایکس مصرفی: شیره تریاک _مدت سفر: 13ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی: عمان سامانی.

 

19_نام مسافر: جواد _نام راهنما: محمد _آنتی ایکس مصرفی: هروئین_مدت سفر: 12ماه_داروی درمان: OT _نمایندگی: عمان سامانی.

 

20_نام مسافر:عبدالله _نام راهنما:احمد _آنتی ایکس مصرفی: شیره_مدت سفر:11ماه _داروی درمان: OT  _نمایندگی: عمان سامانی.

 

21_نام مسافر:حسین  _نام راهنما: احمد _آنتی ایکس مصرفی: تریاک_مدت سفر:12ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی: عمان سامانی.

 

22_نام مسافر:اکبر _نام راهنما: امیر _آنتی ایکس مصرفی: تریاک _مدت سفر: 12ماه_داروی درمان: OT _نمایندگی: سلمان فارسی.

 

23_نام مسافر: امیر _نام راهنما: محسن _آنتی ایکس مصرفی: شیره _مدت سفر: 13ماه و 10 روز _داروی درمان: OT _نمایندگی:آزادی .

 

24_نام مسافر: علی _نام راهنما: آرش _آنتی ایکس مصرفی: شیره تریاک _مدت سفر: 13ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی: افسریه.

 

25_نام مسافر: بهرام _نام راهنما: عباس _آنتی ایکس مصرفی: هروئین شیره تریاک _مدت سفر: 14ماه_داروی درمان: OT _نمایندگی: وحید .

 

26_نام مسافر: سیروس_نام راهنما: مجید _آنتی ایکس مصرفی: هروئین_مدت سفر: 12ماه _داروی درمان: OT _نمایندگی: ابن سینا.

 

27_نام مسافر: محمد _نام راهنما: مجید _ آنتی ایکس مصرفی: شیره تریاک _ مدت سفر: 12 ماه_ داروی درمان: OT_نمایندگی ابن سینا .

 

28_نام مسافر: اصغر _نام راهنما: مجید_ آنتی ایکس مصرفی: تریاک_ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی ابن سینا.

 

29_نام مسافر: حسن _نام راهنما: محمد_ آنتی ایکس مصرفی: تریاک_ مدت سفر: 12ماه_ داروی درمان: OT _نمایندگی پروین اعتصامی.

 

30_نام مسافر:علی _نام راهنما: محمد_ آنتی ایکس مصرفی: تریاک_ مدت سفر: 12ماه_ داروی درمان: OT _نمایندگی پروین اعتصامی.

 

31_نام مسافر: محمد_نام راهنما:حسین _نام راهنما همسفر: خانم پریناز_ مدت سفر:13ماه _ آنتی ایکس مصرفی: شیره _داروی درمان: OT _نمایندگی: شادآباد.

 

32_نام مسافر: علی _نام راهنما: احسان_ نام راهنما همسفر:خانم پروانه_ مدت سفر:12ماه _ آنتی ایکس مصرفی:تریاک _داروی درمان: OT _نمایندگی: ارتش.

 

33_نام مسافر: مصطفی_نام راهنما: علیرضا_نام راهنما همسفر:خانم ناهید _ مدت سفر:18ماه _ آنتی ایکس مصرفی: شیره_داروی درمان: OT _نمایندگی: سلمان فارسی.

 

34_نام مسافر:علی _نام راهنما: مجتبی _ نام راهنما همسفر:خانم اعظم _ مدت سفر: 12ماه_ آنتی ایکس مصرفی: متادون _داروی درمان: OT _نمایندگی ابن سینا.

 

35_نام مسافر: محمد _نام راهنما: علی _ نام راهنما همسفر:خانم نسیم _ مدت سفر: 10ماه _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره _داروی درمان: OT _نمایندگی شیخ بهایی.

 

36_نام مسافر: سعید _نام راهنما:مهدی _ نام راهنما همسفر:خانم نسیم _ مدت سفر: 11ماه _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره _داروی درمان: OT _نمایندگی شیخ بهایی.

 

37_نام مسافر: رضا _نام راهنما: مجتبی _ نام راهنما همسفر:خانم اعظم _ مدت سفر: 12ماه _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیشه حشیش _داروی درمان: OT _نمایندگی ابن سینا.

 

38_نام مسافر: حسن_نام راهنما: احمد_ نام راهنما همسفر: خانم معصومه_ مدت سفر:15 ماه _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره _داروی درمان: OT _نمایندگی الهیه مشهد.

 

39_نام مسافر: جواد_نام راهنما: احمد_ آنتی ایکس مصرفی:تریاک _ مدت سفر: 14ماه_ داروی درمان: OT _نمایندگی الهیه مشهد.

 

40_نام مسافر: اسماعیل _نام راهنما:محمد _نام راهنما همسفر:فاطمه_ آنتی ایکس مصرفی:قرص ترامادول _ مدت سفر:18 ماه و 11 روز _ داروی درمان: OT _نمایندگی .افسریه.

 

41_نام مسافر: محمود_نام راهنما:امیر  _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک _ مدت سفر: 18 ماه و 6روز_ داروی درمان: OT_نمایندگی وحید.

 

42_نام مسافر: محمد حسین _نام راهنما: امیر _ آنتی ایکس مصرفی:متادون و قرص _ مدت سفر: 13ماه و 20 روز_ داروی درمان:  OT _نمایندگی وحید.

 

43_نام مسافر: محمود _نام راهنما: مجتبی _ آنتی ایکس مصرفی: شیره تریاک قرص_ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی ابن سینا.

 

44_نام مسافر: محمد_نام راهنما: محمد_ آنتی ایکس مصرفی: شیره _ مدت سفر: 13ماه و 26 روز_ داروی درمان: OT_نمایندگی افسریه.

 

45_نام مسافر: علیرضا _نام راهنما:مهدی _ آنتی ایکس مصرفی:تریاک _ مدت سفر:15ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی شیخ بهایی.

 

46_نام مسافر:میثم  _نام راهنما:مهدی  _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک_ مدت سفر:11ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی شیخ بهایی.

 

47_نام مسافر: ایوب_نام راهنما:حمید _ آنتی ایکس مصرفی:تریاک _ مدت سفر: 14ماه_ داروی درمان: OT _نمایندگی ابن سینا.

 

48_نام مسافر: احمدرضا_نام راهنما:اکبر _ آنتی ایکس مصرفی:شیره _ مدت سفر: 12ماه_ داروی درمان: OT _نمایندگی رودهن.

 

49_نام مسافر:مالک _نام راهنما:حسین _ آنتی ایکس مصرفی:تریاک _ مدت سفر:10 ماه و 29 روز _ داروی درمان: OT _نمایندگی:ارتش .

 

50_نام مسافر: علی _نام راهنما: اکبر_ آنتی ایکس مصرفی: تریاک_ مدت سفر: 12ماه_ داروی درمان: OT _نمایندگی قزوین.

 

51_نام مسافر:فرج الله _نام راهنما: اکبر _ آنتی ایکس مصرفی:تریاک _ مدت سفر: 12ماه_ داروی درمان: OT _نمایندگی قزوین.

 

52_نام مسافر: علی _نام راهنما:امیر _ آنتی ایکس مصرفی:متادون _ مدت سفر:13ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی ایمان.

 

53_نام مسافر: ناصر _نام راهنما: تورج_ آنتی ایکس مصرفی:تریاک _ مدت سفر:11ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی قزوین.

 

54_نام مسافر: ابراهیم_نام راهنما:حسن _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک و شیره_ مدت سفر:10ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی نیک آباد.

 

55_نام مسافر: اسمائیل_نام راهنما: حسن_ آنتی ایکس مصرفی:تریاک _ مدت سفر:10ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی نیک آباد.

 

56_نام مسافر: بیژن_نام راهنما: حسن_ آنتی ایکس مصرفی: شیره_ مدت سفر:11ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی نیک آباد.

 

57_نام مسافر: اسمائیل_نام راهنما: حسن _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک _ مدت سفر:10ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی نیک آباد.

 

58_نام مسافر: حسین _نام راهنما: حسن _ آنتی ایکس مصرفی: شیره_ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی نیک آباد.

 

59_نام مسافر: محمد_نام راهنما:محمد _ آنتی ایکس مصرفی: شیره _ مدت سفر: 13ماه_ داروی درمان: OT_نمایندگی شهرری.

 

60_نام مسافر: تقی _نام راهنما: بهرنگ _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره _ مدت سفر: 13ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی بهشهر.

 

61_نام مسافر: محمد_نام راهنما: بهرنگ _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره_ مدت سفر:12ماه  _ داروی درمان: OT _نمایندگی بهشهر.

 

62_نام مسافر: نادر _نام راهنما: علیرضا _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی کرمان .

 

63_نام مسافر: صابر _نام راهنما: علیرضا _ آنتی ایکس مصرفی:شیره تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی کرمان.

 

64_نام مسافر: ایمان _نام راهنما: علیرضا_ آنتی ایکس مصرفی: شیره تریاک _ مدت سفر: 11ماه _ داروی درمان: OT  _نمایندگی کرمان.

 

65_نام مسافر: رسول _نام راهنما: محمد _ آنتی ایکس مصرفی: تریاک شیره قرص _ مدت سفر:13ماه و 21 روز _ داروی درمان: OT  _نمایندگی سهروردی.

 

66_نام مسافر: محمد_نام راهنما: محمد_نام راهنما همسفر:خانم منصوره_ آنتی ایکس مصرفی: شیره تریاک_ مدت سفر: 12ماه_ داروی درمان: OT _نمایندگی شهرری.

 

67_نام مسافر: میثم _نام راهنما: مسعود _ آنتی ایکس مصرفی: متادون _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان: OT _نمایندگی آکادمی.

 

68_نام مسافر:محمد رضا _نام راهنما: پیمان _ آنتی ایکس مصرفی: شیشه _ مدت سفر:10 ماه و 19 روز _ داروی درمان: OT _نمایندگی:افسریه .

 

 

« مسافران لژیون بیل ویلیام ال وایت ( درمان اعتیاد به مصرف سیگار با روش D.S.T ) »

 

1_نام مسافر: محمود_نام راهنما:فرهاد _ آنتی ایکس مصرفی:سیگار _ مدت سفر:10 ماه و 5روز _ داروی درمان: آدامس نیکوتین_نمایندگی شادآباد.

 

2_نام مسافر: مهدی _نام راهنما: وحید _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر: 11ماه و 12 روز _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی وحید.

 

3_نام مسافر: حمیدرضا _نام راهنما: مصیب _ آنتی ایکس مصرفی:سیگار _ مدت سفر:10ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی وحید.

 

4_نام مسافر: محمود _نام راهنما: قادر _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر:10ماه  _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی حکیم هیدجی.

 

5_نام مسافر: حسین _نام راهنما: علی اکبر _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین  _نمایندگی صالحی.

 

6_نام مسافر: علیرضا _نام راهنما: علی اکبر _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین  _نمایندگی صالحی.

 

7_نام مسافر: روزبه _نام راهنما: رضا _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی ارتش.

 

8_نام مسافر: مهدی _نام راهنما: رضا _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر: 10 ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی ارتش.

 

9_نام مسافر: علی _نام راهنما: امین _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر: 14ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی پرستار.

 

10_نام مسافر: احمد_نام راهنما: آرش _ آنتی ایکس مصرفی:سیگار _ مدت سفر: 10 ماه و 20 روز_ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی افسریه.

 

11_نام مسافر: مجید _نام راهنما: مسعود _ آنتی ایکس مصرفی:سیگار  _ مدت سفر: 12ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی ابن سینا.

 

12_نام مسافر: امین _نام راهنما: محمدرضا_ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر:12ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی آکادمی.

 

13_نام مسافر: علی _نام راهنما: محمدرضا _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر: 11 ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی آکادمی.

 

14_نام مسافر: مجتبی _نام راهنما:محمود _ آنتی ایکس مصرفی: سیگار _ مدت سفر:11ماه _ داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی بهشهر.

 

15_نام مسافر: یدالله_نام راهنما: روح الله_ آنتی ایکس مصرفی:سیگار_مدت سفر:10 ماه_داروی درمان:آدامس نیکوتین _نمایندگی:آزادی.

 

16_نام مسافر: محمد _نام راهنما:تیمور _آنتی ایکس مصرفی: سیگار _مدت سفر:10 ماه و 10 روز_داروی درمان: آدامس نیکوتین _نمایندگی: کرج.

 

عکس و تایپ: مسافر امیر حسین
تنظیم و ارسال: مسافر سیروس
وب سایت کنگره 60

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 5730
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
5 نظر  
  • Mosafer Amir_Marvast (Yazd)_LegionMrNaghdi_ Kerman
زمان ارسال
1395/10/25 19:3:56
سلام وتبریک به همه دوستان مخصوصا رهایی های کرمان و استاد گرامی آقای علیرضادژاکام
  • مسافر مهدی مسائلی
زمان ارسال
1395/10/24 18:18:49
باعرض سلام وخسته نباشید خدمت آقای مهندس دژاکام وعرض تبریک به راهنماها به خوصوص رهایافتگان از بند اعتیاد
  • مونا
زمان ارسال
1395/10/24 16:51:7
درود بر مهندس عزیز و تبریک و شادباش به تک تک رهایافتگان و کلیه ی کمک راهنمایان محترمشان
  • حمیدازکرمان لژیون اقای دژاکام
زمان ارسال
1395/10/23 16:24:58
باعرض سلام خدمت جناب مهندس دژاکام وعرض سلام وخسته نباشیدویژه خدمت استاد عزیزم اقای علیرضا دژاکام وعرض تبریک به همه عزیزانی که وارد سفر دوم شده اند مخصوصاکرمانیهای عزیزنادروایمان وصابر امیدوارم همیشه سالم وتندرست باشید.
  • حمید وحیدیان از اراک
زمان ارسال
1395/10/23 11:50:11
با عرض سلام و خداقوت خدمت عزیزان سیروس و امیر حسین و تبریک به رهایافتگان از دام اعتیاد و نیکوتین و درود وسلام به مهندس و کلیه دوستان کنگره60 تا باد چنین بادا
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب
مشاهده آمار بازدید روزانه